Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TEGEKO1
NimiGerontologisen ja kotihoitopotilaan ensihoito ja hoitotyö
Nimi englanniksiGerontologic Nursing, Home and Emergency Care
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1/2 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää gerontologisen hoitotyön eettiset ja monitieteiset lähtökohdat
- analysoida palvelujärjestelmän ja kotihoidon merkitystä ja tehtäviä asiakkaan palveluketjussa
- selittää keskeiset geriatriset sairaudet
- suunnitella iäkkäiden ihmisten kotihoito- ja kuntoutustyötä ja arvioida lääkehoitoa
- perustella läheisverkoston tuen merkityksen ja tukea omaisia
- arvioida erityisryhmien hoitotyötä
- tulkita ikääntyneen ravitsemushoitosuosituksia ja soveltaa niitä käytäntöön
- arvioida ravitsemushoidon tehoa ja tarvittaessa tehostaa ja muuttaa ravitsemushoitoa
- soveltaa hoitotyön ja ensihoidon tietoperustaa ikääntyneen asiakkaan kotihoito- ja ensihoitotilanteissa
- etsiä ja käyttää erilaisia terveyden ja toimintakyvyn sekä terveystottumusten arviointiin liittyviä mittareita
Keskeiset sisällötGerontologisen hoitotyön monitieteinen ja eettinen perusta. Vanhus yksilönä ikääntyvässä yhteiskunnassa, vanhuspalvelulaki ja sen edellyttämät toimenpiteet ensi- ja kotihoidossa. Kotihoito ja kotisairaalatoiminta. Keskeiset geriatriset sairaudet. Ikääntyneiden terveyttä ja toimintakykyä edistävä hoito - ja ensihoitotyö. Ikääntyneiden ravitsemushoitosuositukset. Ikääntyneiden turvallinen lääkehoito hoito- ja ensihoitotyön näkökulmasta.
SuoritustavatOsallistuminen taitopajoihin ja simulaatioihin, lääkelaskukoe, tentit.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliTILVIS, R., PITKÄLÄ, K., STRANDBERG, T., SULKAVA, R., VIITANEN, M., ARKKILA, P. 2016. Geriatria. Helsinki: Duodecim. Soveltuvin osin. Saatavilla e-kirjana: http://www.oppiportti.fi/op/ger00001/do
VOUTILAINEN, P. ja TIIKKAINEN, P. (toim). 2009. Gerontologinen hoitotyö. Helsinki: WSOY.
SAANO, S. ja TAAM-UKKONEN, M. 2018. Lääkehoidon käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro Oy. Soveltuvin osin.
NAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy. (soveltuvin osin)
Ravitsemussuositukset ikääntyneille/ Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 2010. Helsinki: Edita. Saatavilla: http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf.
KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi
Luento- tai muu opintojakson aikana esitetty materiaali, englanninkielinen artikkelinippu.

ELIOPOULOS, C.2013. Fast Facts for the Gerontology Nurse: A Nursing Care Guide in a Nutshell. Saatavilla e-kirjana. http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=2c462fe2-e8a4-468c-b718-c8eae79663b4%40sessionmgr4007&bdata=Jmxhbmc9Zmkmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=667558&db=nlebk
REED, J., CLARKE, C.L., MACFARLANE, A. 2012. Nursing older adults. Saatavissa e-kirjana. http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=4986307c-fb65-4eca-a2b3-52253402ceae%40sessionmgr101&bdata=Jmxhbmc9Zmkmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=382479&db=nlebk
CAPLAN, G. 2014. Geriatric medicine: an introduction. Melbourne: IP Communications. Saatavissa e-kirjana. http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=5ff9531d-09a7-404c-b39e-ac889ca9d70a%40sessionmgr120&bdata=Jmxhbmc9Zmkmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=910248&db=nlebk
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaOpiskelukieli suomi ja englanti.
YhteyshenkilöIire Paula
Vainionperä Jussi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.