Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TEMIPÄ2
NimiMielenterveys- ja päihdehoitotyö
Nimi englanniksiMental Health and Substance Abuse Nursing
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1/2 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa
- tunnistaa potilaan psyykkisen kriisin vaiheet ja osaa toimia tilanteenmukaisesti erilaisissa ensihoidon ympäristöissä
- tukea ihmisen ja hänen perheensä voimavaroja kokonaisvaltaisesti
- kuvata mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmän pääpiirteet
- eritellä mielenterveysongelmiin, päihteiden käyttöön ja näiden hoitoon liittyviä eettisiä haasteita, omia käsityksiä ja asenteita
- soveltaa kulttuureihin liittyvää tietoa mielenterveys- ja päihdetyössä ja arvioida omia kulttuurisia asenteitaan
- arvioida päihteidenkäyttäjien hoidon tarpeen ensihoitotilanteissa ja toimia sen mukaisesti
- kuvata hoitosuhteen, työnohjauksen sekä muiden auttamismenetelmien merkitystä
- nimetä tavallisimmat lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyshäiriöt ja niiden keskeiset tutkimus- ja hoitomenetelmät
- arvioida omia voimavaroja ja hakea tarvittaessa tukea edetäkseen opinnoissaan
Keskeiset sisällötHenkinen ensiapu, kriisi- ja suuronnettomuustyö
Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä
Mielenterveys- ja päihdetyön etiikka
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät
Keskeiset psykiatriset sairaudet ja riippuvuusongelmat
Mielenterveys- ja päihdehäiriöiden lääkehoito
Mielenterveyden edistäminen
SuoritustavatOsallistuminen opetukseen, seminaareihin, simulaatioihin, oppimistehtävien suorittaminen, tentti, mahdolliset verkkotentit
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKUHANEN, Carita, OITTINEN, Pirkko, KANERVA, Anne, SEURI, Tarja ja SCHUBERT, Carla 2017. Mielenterveyshoitotyö. Helsinki: WSOYpro Oy.
PARTANEN, Airi, HOLMBERG, Jan, INKINEN, Maria, KURKI, Marjo & SALO-CHYDENIUS, Sisko 2015 Päihdehoitotyö. Helsinki: Sanoma Pro Oy.
LEPPÄVUORI, Antero, PAIMIO, Sirpa, AVIKAINEN, Tytti, NORDMAN, Tina, PUUSTINEN, Kerttu ja RISKA, Mikael 2009. Suuronnettomuustilanteiden kriisityö. Helsinki: Tammi.
NAARAJÄRVI, Saija ja TELKKI, Tuomas. Perustason ensihoito. 1. painos. 2019.Helsinki: Sanoma Pro Oy.
SILFVAST, Tom, CASTRÉN, Maaret, KUROLA, Jouni, LUND, Vesa ja MARTIKAINEN, Matti. (toim.) 2016. Ensihoito-opas (soveltuvin osin). Helsinki: Kustannus oy Duodecim. Saatavissa: http://www.terveysportti.fi/dtk/eho/koti
KÄYPÄ HOITO - ohjeet (soveltuvin osin) Saatavissa: www.terveysportti.fi
LÖNNQVIST, Jouko, HENRIKSSON, Markus, MARTTUNEN, Mauri, PARTONEN, Timo ja AALBERG, Veikko. 2017. Psykiatria. E-kirja saatavissa: http://www.oppiportti.fi/op/opk04497 tai
Kustannus Oy Duodecim 2017 12., uudistettu painos. Soveltuvin osin.
KUMPULAINEN, Kirsti, ARONEN, Eeva, EBELING, Hanna, LAUKKANEN, Eila, MARTTUNEN, Mauri, PUURA, Kaija, SOURANDER, Andre ja AALBERG, Veikko. 2017 Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. E-kirja tai Kustannus Oy Duodecim 2017. 1.-2 painos. Soveltuvin osin.
VIDEBECK, Sheila L. Psychiatric-Mental Health Nursing. 6th edition. Philadelphia: LWW. 2014. E-kirja, saatavilla Savonian kirjaston sivujen kautta. Chapter 19, Addiction, p. 360-385.
RISSANEN, Marja-Liisa. 2009, Helping adolescents who self-mutilate. A practice theory. PhD-thesis. University of Kuopio. Pages 52-102. http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-951-27-1306-6/urn_isbn_978-951-27-1306-6.pdf
Tunnilla käsitellyt asiat ja muu erikseen osoitettu ja opintojakson alussa määritelty ajankohtainen materiaali.
Edeltävät opinnotAsiakas ja ammattilainen Sote-palveluissa, Hoitotaidon ja ensihoidon perusteet, Hoitotaidon ja ensihoidon kliininen osaaminen Harjoittelu: perusterveydenhuolto, ensihoito ja kotihoito, Lääkehoidon perusteet, Sisätautia sairastavan ensihoito ja hoitotyö, Anatomia, fysiologia ja diagnostiset tutkimukset 1-2.
Muuta huomioitavaaOsallistuminen yhteisölliseen opetukseen pakollista.
YhteyshenkilöHeiskanen Sanna
Aho Jukka

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.