Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TBNEULÄ
NimiKliininen neurofysiologia, kliininen farmakologia ja lääkehoito
Nimi englanniksiClinical Neurophysiology, Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee kliinisen neurofysiologian käsitteistön ja yleisimpien tutkimusten periaatteet sekä harjaantuu soveltamaan opinnoissaan kliinisen laboratoriotutkimusprosessin vaiheita työ- ja potilasturvallisuuden periaatteita noudattaen
- ymmärtää hermoston toiminnan kliinisen neurofysiologian keskeisten tutkimusten kannalta
- osaa ohjatusti suorittaa teknisesti kliinisen neurofysiologian perustutkimuksia ja arvioida niiden laatua
- osaa noudattaa laadunhallinnan sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteita
tuntee lääkeaineiden toimintaa reseptoritasolla, yleisimpiä vaikutusmekanismeja ja vaikutusmekanismeja laboratoriotutkimuksiin
- osaa selittää lääkehoitoon liittyvät peruskäsitteet, lääkkeen antotavat ja lääkemuodot
- osaa selittää eri tavoin annetun lääkkeen vaiheet elimistössä pääpiirteittäin
- tietää lääkehoidon toteuttamisen periaatteet
- osaa selittää lääkehoidon vasteeseen vaikuttavat tekijät, haitta- ja yhteisvaikutukset
- tuntee laboratoriotutkimukset lääkehoidon seuraamiseksi ja tietää lääkeaineiden toksikologiset vaikutukset ja toksikologiset laboratoriotutkimukset, osaa yhdistää lääkeaineiden vaikutuksia laboratoriotutkimuksiin.
- osaa käyttää lääkehoidon elektronisia tietokantoja
- osaa laskea virheettömästi lääkelaskut
- tietää lääkehoitoon liittyvät keskeiset lait ja asetukset
Keskeiset sisällöt- perifeerisen hermoston toiminta ja sen rekisteröinti
- aivojen sähköinen toiminta ja sen rekisteröinti (EEG) sekä EEG-sovellutusten käyttö
- hermolihastoiminnan rekisteröinti (ENMG), herätepotentiaalit
- lääkeaineryhmät ja lääkeaineiden toiminta reseptoritasolla
- farmakokinetiikka ja farmakodynamiikka
- lääkeaineiden haitta- ja yhteisvaikutukset
- lääkehoidon vasteen seuranta
- lääkeaineiden vaikutukset laboratoriotutkimuksiin
- lääkeainemääritykset
- lääkeaineiden hematologiset vaikutukset
- myrkytysten laboratoriodiagnostiikka
- lääkehoidon peruskäsitteet
- lääkehoitoa ohjaavat säädökset
- lääkkeiden antotavat ja lääkemuodot
- lääkelaskenta
Suoritustavatluennot
itsenäisten opiskelutehtävien hyväksytty suorittaminen
neurofysiologian laboraatiot
kliinisen neurofysiologian sekä farmakologian ja lääkehoidon perusteet tentti, lääkelaskukoe
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliLääkäri- ja kemistiluennot
Lääkehoidon osalta: Ernvall S, Pulli A, Salonen A-M, Nurminen M-L & Kaukkila H-S. 2005. Lääkelaskenta. WSOY. Suomen kuntaliitto. Viimeisin painos.
SAANO, Susanna ja TAAM-UKKONEN, Minna. 2020 (tai uudempi). Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro. Osa-I.
Muu opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa
Edeltävät opinnotEi edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaaOsallistuminen harjoituksiin ja pienryhmätyöskentelyyn pakollinen
YhteyshenkilöKolehmainen Sanna
Ylinen Eeva-Riitta

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.