Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EA19SP Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 EAAB825
NimiKaavoitus ja maankäytön suunnittelu
Nimi englanniksiUrban Planning and Design
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa tehdä maankäyttösuunnitelman asuntoalueelle sekä laatia asemakaavakarttaluonnoksen virallisia asemakaavamerkintöjä käyttäen. Opiskelija ymmärtää maankäytön suunnittelun merkityksen ja mahdollisuudet toimivan, taloudellisen, terveellisen, ekologisen sekä laadukkaan asuin- ja toimintaympäristön luomisen edellytyksenä. Opiskelija tunnistaa ympäristöstään kaupunkirakennustaiteellisia, kaupunkikuvallisia ja -toiminnallisia ominaisuuksia, sekä osaa arvioida niiden laatua ja huomioida ne omassa suunnittelussaan. Opiskelija tuntee maankäytön suunnitteluun ja asemakaavoitukseen liittyvän keskeisen käsitteistön ja maankäytön suunnitteluun liittyvät suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet. Opiskelija tuntee kaavoittamiseen liittyvän viranomaiskäytännön. Opiskelija tuntee suomalaisen kaupunkirakennustaiteen kehitysvaiheet ja ymmärtää sen avulla yhteiskunnassa tapahtuneiden muutosten ja kaupunkikehityksen välisen yhteyden sekä merkityksen kulttuurille.
Keskeiset sisällöt- Asuinalueen toiminnallinen rakenne
- Talotypologiat kaupunkikuvan ja kaupunkitilan muodostuksen kannalta
- Maankäytön suunnittelun mitoitusnormit ja kaavamerkinnät
- Suunnitteluprosessi, -menetelmät, lähdeaineiston käyttö ja muokkaaminen
- Kaavatasot, asemakaavoituksen viranomaiskäytäntö ja asemakaavan sisältövaatimukset
- Suomalaisen kaupunkikehityksen historia
SuoritustavatOpintojakso koostuu teorialuennoista ja harjoitustyötunneista. Osa luennoista pyritään järjestämään Kuopion kaupungin kaavoitusosastolla ja harjoitustyöalueena on työn alla oleva ja tulevaisuudessa rakennettava Kuopiolainen kaupunginosa. Teorialuennoilla esitellään kurssikirjallisuuden, kuvaesimerkkien ja malliprojektien avulla kurssin keskeinen sisältö. Teorialuentojen pohjalta opiskelijat tekevät opintojakson aikana monivaiheisen harjoitustyön annetusta aiheesta. Harjoitustyötunneilla ohjataan henkilökohtaista tai / ja ryhmissä tehtävää harjoitustyöosuutta. Harjoitustyönä opiskelija tekee annetulle alueelle maankäyttösuunnitelman ja laatii sen pohjalta asemakaavakarttaluonnoksen virallisia asemakaavamerkintöjä käyttäen. Harjoitustyöstä tulostetaan havainnolliset esittelykuvat ja asemakaavakarttaluonnos mittakaavassa. Harjoitustyö esitellään opintojakson loppupuolella järjestettävässä seminaarissa. Opintojakson päätteeksi järjestetään teoriaosuuden hallintaa mittaava tentti. Opintojakson suorittaakseen opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti tentti ja osallistua tunneille vähintään 75%.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Asuinaluesuunnittelu, Rakennustieto Oy, 2004.
- Kuopion Rakennusjärjestys.
- Kuopion asemakaavamerkintäkirjasto.
- Kuopion kaavoituskatsaus.
- Aiheeseen liittyvät internetsivut.
- Arkkitehtuurin ABC. Korpelainen, Kaukonen, Räsänen. SAFA. 2005. (Luvut 7, 8 ja 9)
- Erikseen luovutettava suunnittelun lähtöaineisto Moodlessa.
- Opintojaksolla tehtävät ja Moodleen tallennettavat harjoitustyöt eri vaiheineen.
Edeltävät opinnotEdeltävät arkkitehtuurin ammattiopinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRepo Janne

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.