Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EY22SP Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma

Koulutuksen toteutus

Savoniassa pedagogisena lähtökohtana on laadukkaan ja työelämäläheisen koulutuksen sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan monimuotoinen yhdistäminen. Yhteiskehittäminen vahvistaa monialaista toimintaa, kumppanuuksien hyödyntämistä ja työelämäläheisyyttä. Työelämäläheisessä koulutuksessa korostuvat opiskelijoiden motivaatio ja opintoihin sitoutuminen. Moninaiset virtuaaliset ja fyysiset ympäristöt Savoniassa ja verkostokumppaneiden tiloissa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin kytkevät teorian ja käytännön laajasti ja kiinnostavasti osaksi opiskelijan oppimista ja organisaatioiden kehittämistä. Koulutukselle on tyypillistä monimuotoisuus, monialaisuus sekä aikaan ja paikkaan sitomattomuus.

Kokonaisvaltaisella ohjauksella tuetaan opiskelijan ammatillista kasvua koko opintopolun ajan. Savoniassa jokainen opiskelija on yksilö. Koulutus toteutetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja tavoitteet huomioiden. Personoitu koulutus mahdollistaa vaihtoehtoiset suoritustavat sekä opiskelijan omien tavoitteiden mukaiset yksilölliset polut.

Savoniassa hyödynnetään laajasti aikaisemman osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työn opinnollistamista osana opiskelijan henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Opiskelija voi syventää tai laajentaa osaamistaan hyödyntämällä Savonian kansallisten ja kansainvälisten korkeakoulukumppaneiden tarjontaa.

Vuositeemojen ja opintojaksojen sisällöissä sekä toteutustavoissa huomioidaan vastuullisuus, kestävä kehitys ja globaalit inhimillisen turvallisuuden haasteet.

Savonian ympäristötekniikan opiskelijoilla on käytössään yksi Suomen hienoimmista opetus- ja tutkimuslaboratorioista. Laboratoriosta löytyy esimerkiksi pienikokoinen pintavesilaitos, jätevedenpuhdistamo ja biokaasulaitos, jotka tarjoavat opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä oppimaan veden puhdistamista ja uusiutuvan energian tuotantoa todellisia laitoksia vastaavissa olosuhteissa. Laboratorio ja sen työelämälähtöiset tutkimushankkeet tarjoavat opiskelijoille lisäksi runsaasti mielenkiintoisia laboratoriotöitä ja tutkimusprojekteja.

Savonian tarjoaman koulutuksen työelämälähtöisyys toteutuu opettajien monimuotoisen verkostoitumisen kautta. Verkostot varmistavat myös henkilökunnan osaamisen ajantasaisuuden ja jatkuvan kehittymisen. Henkilöstö luo oppimistilanteita ja tukee opiskelijan oppimista. Opintotoimisto, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainvälisyyspalvelut ja muut tukipalvelut auttavat opiskelussa. Koulutuksessa noudatetaan esteettömyyden sekä kestävän kehityksen periaatteita.

Opetuksen suunnittelun lähtökohdat ovat ajantasaisissa osaamis- ja kehittämisvaatimuksissa. Koulutusta suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Näin varmistetaan, että koulutusohjelman opetussuunnitelma vastaa työelämän tarpeita. Yhteistyö perustuu avoimeen vuorovaikutukseen, osaamisen jakamiseen ja yhdessä oppimiseen.

Vuosittaiset projektityöt kehittävät opiskelijan osaamista työelämän tarpeisiin. Ensimmäisen vuosikurssin projekti ”Kestävä kehitys ja yhteiskunnan tarpeet” auttaa ymmärtämään miten kestävä kehitys näkyy ja miten se voidaan huomioida rakennetussa ympäristössä. Toisen vuosikurssin projekti ”Vesitekniikan kokeellinen kehitystoiminta” tutustuttaa opiskelijan esimerkiksi vedenkäsittelyyn liittyvään kokeelliseen toimintaan ja syventää opiskelijoiden ympäristökemian teoreettista ja käytännön osaamista. Samalla projektin tarkoituksena on projektityöskentelyn ja ryhmätyövalmiuksien kehittäminen. Kolmannen vuosikurssin ”Case-projektilla” on ulkopuolinen tilaaja, jonka ympäristöalaan liittyvään ongelmaan projektiryhmä tuottaa ratkaisun. Kukin ryhmä valitsee oman aiheen, joka määrää painopistealueet, joihin projektia tukeva opetus liittyy.

Opiskelun tavoitteena on opiskelijan ammatillisen asiantuntemuksen kasvu. Opiskelun myötä hänestä kasvaa oma-aloitteinen ja itsenäinen asiantuntija. Opiskelijoiden itseohjautuvuutta korostetaan opetuksessa ja ohjauksessa opintojen alusta lähtien. Vastuu oppimisesta on opiskelijalla itsellään, ja oppimisen tavoitteena on opitun syvällinen ymmärtäminen.

Ohjauksen tavoitteena on tukea opintoja niiden eri vaiheissa. Opintojen alussa ohjauksessa painottuu henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa myös aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan. Opintojen edetessä painottuu uraohjaus, jolla tuetaan asiantuntijuuden suuntaamista, työelämävalmiuksien kehittymistä sekä työllistymistä. Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat opiskelijan henkilökohtaisten ammatillisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa. Kaiken ohjauksen tavoitteena on tehostaa opiskelijan oman ajankäytön hallintaa sekä oman toiminnan arviointia ja parantaa siten valmiuksia jatkuvaan oppimiseen.

Kansainvälisyystaidot ovat tärkeä osa insinöörin osaamista. Opiskelija voi painottaa kansainvälistymistä henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassaan valitsemalla opintoja myös Savonian muiden koulutusohjelmien tarjoamista englannin kielellä toteutetusta tarjonnasta. Kansainvälisyyttä voi vahvistaa myös lukukauden tai – vuoden mittaisella opiskelijavaihdolla tai suorittamalla harjoittelun ulkomailla. Savonian opiskelijoiden vaihto-ohjelmien lisäksi ympäristötekniikan opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kaksoistutkinto saksalaisessa tai kiinalaisessa partnerikoulussa. Tämän avulla ympäristötekniikan opiskelijoille on tarjolla vähintään 60 op:n opetusta englanninkielellä. Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma tarjoaa myös ulkomaisille opiskelijoille mahdollisuuden tulla vaihto-opiskelijaksi Savoniaan. Tämän myötä myös osassa perusopinnoista on pääasiallisena opetuskielenä englanti, mikä mahdollistaa kaikkien opiskelijoiden kansainvälisten taitojen kehittymisen.

Arvioinnilla ohjataan ja tarkistetaan opiskelijan opintojen osaamistavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin kohteena on koko oppimistapahtuma eli opetuksen tavoitteiden mukaisten tietojen ja taitojen saavuttaminen sekä opiskelun että työelämän edellyttämä asennoituminen ja vastuunottokyky. Opintojaksojen arviointi perustuu opintojaksokohtaisesti laadittuihin arviointikriteereihin.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.