Savonia-artikkeli: Kesäkoulussa – kuulumisia ja kokemuksia

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Jälleen näin keväällä oli Alankomaissa Goningenissa, Hanze-University of Applied Sciences:n toteuttama kesäkoulu. Oli ilo opiskelijoiden kanssa osallistua Hanze-UAS järjestämään kesäkouluun, jonka teemana oli Future Health. Kesäkoulu on kolmen viikon mittainen opintokokonaisuus, johon Savonian opiskelijat osallistuivat ensimmäiselle viikolle. Kesäkouluun osallistui yhteensä 30 opiskelijaa eri maista kuten Yhdysvalloista, Kanadasta ja tietenkin Suomesta. Kesäkoulua koordinoi neljä opettajaa Hanze-UAS sekä mukana osallistujina oli opettajia Yhdysvalloista, Kanadasta ja Suomesta.

Kesäkoulun teema käsitteli tulevaisuuden terveyttä. Kaikkialla maailmassa kamppaillaan suurten terveysongelmien kanssa. Väestö ikääntyy globaalisti, teknologia kehittyy ja ihmiskehon tuntemus lisääntyy. Tämä asettaa paineita terveydenhuoltojärjestelmille kaikissa maissa toteuttaa palveluita laadukkaasti ja hyvin, mutta toisaalta herättää kysymyksen, että miten voimme varmistaa, että pysyisimme terveinä pidempään, jotta terveydenhuoltojärjestelmiin kohdistuva kuormitus vähenisi? Tätä teemaa käsiteltiin eri maiden sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmiä kuvaamalla ja muun muassa keskustelemalla niiden yhteneväisyyksistä ja eroavaisuuksista. Suomen osalta opiskelijat kuvasivat erinomaisesti nykyisiä hyvinvointialueitamme ja niiden tuottamia palveluja. Lisäksi esitys toi erinomaisesti esille työterveyshuolloin ja tietenkin kuntoutuksen.

Opiskelijat pitämässä esitystään.

Uudet tartuntataudit, muuttuvat tautimallit ja terveydenhuollon kustannusten nousu monimutkaistavat entisestään maailman nykyisiä merkittäviä terveyshaasteita. Monet sairaudet eivät pysähdy valtioiden rajoilla, ja useimmilla terveysongelmilla on sosiaalisia, poliittisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Maailma tarvitsee enemmän kuin koskaan maailmanlaajuista terveysnäkemystä.

Globaali terveys ja terve ikääntyminen on tutkimus- ja käytännön alue, jossa asetetaan etusijalle terveyden parantaminen ja terveyden tasa-arvon saavuttaminen kaikille ihmisille maailmanlaajuisesti. Globaalissa terveydessä korostetaan valtioiden rajat ylittäviä terveyskysymyksiä, terveyteen vaikuttavia tekijöitä ja ratkaisuja. Tämä yhdistää monia tieteenaloja ja edistää tieteidenvälistä yhteistyötä, ollen synteesi väestöpohjaisesta ennaltaehkäisystä ja terveyden edistämisestä sekä yksilötason kliinisestä hoidosta. (Koplan ym. 2009.)

Jotta globaalia terveyttä voidaan edistää, edellyttää se tutkittua tietoa siitä mitkä menetelmät toimivat parhaiten. Tähän tarvitaan näyttöön perustuvaa toimintaa ja tietoa. Näyttöön perustuvassa toiminnassa integroidaan yhteen paras mahdollinen tutkimustieto, kliininen kokemus ja potilaiden/asiakkaiden kokemukset ja arvot (Sackett ym. 1996). Keskeistä on osata etsiä tietoa asiakastilanteen mukaisesti, arvioida sitä kriittisesti asetetun kysymykseen pohjautuen ja jalkauttaa sitä käytännön työhön asiakkaiden parhaaksi. Käytännössä tutkittuun tietoon yhdistyy ammatillinen ja kokemuksen kautta hankittu osaaminen ja tietoa, sekä näiden lisäksi asiakkaan odotukset. Tätä kautta käytännöksi muodostuu paras mahdollinen toiminta. Tämä oli teema, jota opetin kesäkoulussa.

Kesäkoulun Savonian opiskelijat ja opettaja.

Kesäkoulu tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden tehdä yhteistyötä kansainvälisten, eri tieteenaloilta tulevien opiskelijakollegoiden kanssa. Savonian opiskelija kokivat kesäkouluun osallistumisen mielenkiintoisena osana omia opintoja. Kesäkoulun aikana kielitaito vahvistui entisestään ja omat esiintymistaidot varmentuivat. Lisäksi saatiin runsaasti kokemusta erilaisista kulttuureista, erityisesti Alankomaiden, opiskelijoiden aktiivisista opiskelutavoista; esimerkiksi aktiivisesta keskustelusta ja kysymysten esittämisestä, toimimisesta ryhmissä ja erilaisten ihmisten kohtaamisesta. Opettajana on erittäin antoisaa tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Näin meillä kaikilla kansainvälinen osaaminen vahvistui.

Marja Äijö, TtT, gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja, Savonia-ammattikoreakoulu

Lähteet:

Koplan JP, Bond TC, Merson MH, Reddy KS, Rodriguez MH, Sewankambo NK, Wasserheit JN; Consortium of Universities for Global Health Executive Board. Towards a common definition of global health. Lancet. 2009, 6;373(9679):1993-5. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60332-9

Sackett DL, Rosenberg WMC, Gray JAM, Haynes RB, Richardson WS: Evidence based medicine: what it is and what it isn’t. BMJ 1996, 312:71-2. https://doi.org/10.1136/bmj.312.7023.71