cropped-savoniayamk-k3-jpg

Tutkimus- profiilit ja tutkimusala- valinnat

Tutkimusprofiilimme: kokonaisturvallisuus, resurssiviisaus ja uusiutuva teollisuus

Savonian TKI-toiminnan tavoitteena on edistää alueen elinkeinorakenteen kannalta keskeisten alojen kasvua, kannattavuutta ja kansainvälistymistä. Savonialla on merkittävä rooli Pohjois-Savon klustereiden ja ekosysteemien kehittäjänä.
Osaajien osallistumisella TKI-työhön varmistetaan työelämäläheiset opiskelijaprojektit sekä uuden tiedon siirtyminen koulutukseen. TKI-asiantuntijat ovat vahvasti tukemassa tutkintokoulutuksen ja jatkuvan oppimisen uudistamista.

Tutkimusta toteutetaan ja johdetaan ilmiöpohjaisten tutkimusalojen kautta. Tutkimusalat ovat rakentaneet toimintansa ekosysteemipohjaisesti. Kaikki tutkimusalat ovat mukana alueellisten ekosysteemien lisäksi kansainvälisissä innovaatioekosysteemeissä ja ne yhdistävät usean koulutusalan osaamista ja osaajia monialaiseen yhteiskunnan kehittämistyöhön.

Tutkimusalat integroituvat työelämäläheisen koulutuksen ja yritysyhteistyön tavoitteisiin ja toimintaan.

Tutkimusalat rakentavat uudistavia kumppanuuksia

Tutkimusalat.

Tutkimusalat ovat määritelleet yhteiskunnallisen missionsa tutkimuksen suuntaamisessa ja toteuttamisessa. Tutkimusalat tuottavat koulutus-, testaus- ja analysointipalveluja sekä asiantuntija- ja tutkimuspalveluita yhdessä julkisten toimijoiden, alueen yritysten ja muiden kumppanien kanssa.

Kone ja energia

Keskeiset teemat:

 • Tuemme alueen kone- ja energiateollisuuden kestävää liiketoimintaa sekä digitaalista ja vihreää kaksoissiirtymää yhdessä alakohtaisten ekosysteemien kanssa.
 • Sovellusalueina ovat teknologiateollisuuden tuotekehitys ja suunnittelu, tuotanto- ja materiaalitekniikka sekä energiateollisuuden tuotantotekniikat ja sähkönjakelu.
 • Keskeiset tutkimuskohteet ovat tuotteiden ja tuotantolaitosten uudistaminen, lisäävä valmistus, uusiutuvat energialähteet, uudet energiamuodot ja energian varastointi.

Hyvinvointi

Vastaamme ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä hyödyntämällä terveys- ja hyvinvointiteknologiaa.

Keskeiset teemat:

 • Vaikuttava sote-palvelutuotanto ja palveluiden asiakaslähtöinen älykkäitä 
 • teknologioita hyödyntävä kehittäminen, palvelumuotoilu ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Kestävä ja personoitu hyvinvoinnin edistäminen ja kulttuurihyvinvoinnin näkökulmien hyödyntäminen
 • Uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittäminen, VR/XR- teknologiat, soveltuvat opetusalustat ja pelillistäminen
 • Lastensuojelu, osallisuus, sosiaalialan digitalisaatio ja varhaiskasvatuksen tulevaisuus
 • Toimimme KuopioHealth-ekosysteemissä

Vesiturvallisuus

 • Painopisteitämme ovat veden käsittelyteknologiat sekä älykkäät vesihuollon ratkaisut. Sovellamme tätä osaamista ensisijaisesti 
  yhdyskuntien vesihuoltoon, vesi-intensiivisen teollisuuden, erityisesti kaivosteollisuuden sekä sellu- ja paperiteollisuuden ja maatalouden vesistövaikutusten kokonaisvaltaisen hallinnan kehittämiseen. 
 • Tuotamme laajamittaisella pilotointi- ja testaustoiminnalla konkreettista lisäarvoa yhteistyökumppaneillemme nopeuttaen uusien innovaatioiden tuotekehitysprosesseja. 
 • Toimimme aktiivisessa roolissa Kuopio Water Clusterissa ja rakennamme siitä tunnustetun kansainvälisen toimijan.
 • Savonia koordinoi Kuopion kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen ekosysteemisopimuksen toteuttamista.

Ruokajärjestelmä

Vahvistamme alueen elinvoimaa ja hyvinvointia ruokajärjestelmää kehittämällä. Lisäämme ruokaketjussa toimivien yritysten osaamista 
ja valmiuksia ruokasektorilla sekä liiketoiminnan kehittämisessä ja uusien innovaatioiden luomisessa alan ekosysteemeissä.

Keskeiset teemat:

 • Alkutuotannon tuotantoprosessien kehittäminen ja tuottajien liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen
 • Elintarvikealan yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja uusien innovaatioiden synnyttäminen
 • Ruokapalvelualan vastuullisuuden kehittäminen sekä ruokamatkailun edistäminen

Bio- ja kiertotalous

Tutkimustoimintamme keskittyy biopohjaisiin tuotteisiin ja materiaalikiertoon sekä niihin liittyviin pilotointeihin ja jalostusteknisiin 
ratkaisuihin.

 • Kehitämme teollisuuden sivuvirroista sekä maatalouden pelto-ja biomassoista kierrätyslannoitteita ja maanparannusaineita edistäen ravinnekiertoa.
 • Vahvistamme osaamisen ja uusien teknologioiden hyödyntämistä maakuntamme yritysten kiertotalousliiketoiminnan kasvattamisessa.

Kestävä yhteiskunta

 • Vahvistamme Savonian strategista kilpailukykyä uusintavan talousajattelun ja innovaatiokulttuurin kehittämiskumppanina. Tuemme yritysten kestävyysinvestointien kasvua.
 • Tutkimme innovaatioiden sosiaalista hyväksyttävyyttä ja kehittämme yritysten arvoverkostoja, innovaatioekosysteemejä ja vastuullisia liiketoimintamalleja.
 • Kehitämme yhteiskunnan eri toimijoiden resilienssiä osana kokonaisturvallisuutta. Luomme mahdollisuuksia kriisiliiketoiminnan kehittymiseen.
 • Tuemme asukkaiden henkistä kriisinkestävyyttä. Tuomme Savonian ilmastoturvallisuus- ja kulttuuriosaamisen osaksi alueellista, kansallista ja kansainvälistä kehittämistä.

Työelämäyhteistyötä uudistavat yrityspalvelut

Tutkimusalojen lisäksi Savonian Centersit tuottavat suunnittelu- ja kehittämispalveluita yrityksille ottaen huomioon Savonian 
monialaisuuden ja soveltavan tutkimus- ja kehitystyön.

Myös laboratoriopalvelut sekä tuotekehitys- ja testauspalvelut (Labs) avaavat erikoisympäristöt ja niiden palvelut näkyväksi ja ovat 
merkittävä osa Savonian kehittämis- ja innovaatiopalveluja.

Business Center Pohjois-Savo, DigiCenter North Savo, Design Center ja Wellness Center vahvistavat monialaisia palveluja sekä yritys-, 
verkosto- ja kansainvälistä yhteistyötä maakunnan elinkeinoelämän kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi.