Opiskelijat haalarit päällä.

Tarjoa työtä opiskelijalle

#opinnäytetyö
#projekti
#harjoittelu

Jos yritykselläsi tai organisaatiollasi on mahdollisuus tarjota opiskelijoillemme töitä, klikkaa itsesi opiskelijatöihin.fi -sivustolle. Siellä voit ilmoittaa avoimista tehtävistä tai tutustua työtä etsiviin opiskelijoihimme. Voit myös ilmoittaa opinnäytetyön aiheesta tai projektityöstä.

Opinnäytetyö Savoniassa – työelämälähtöistä tutkimus- ja kehittämistyötä

Kaikki tutkinto-opiskelijat tekevät opintojensa aikana opinnäytetyön. Kun haluat hyödyntää opiskelijoidemme osaamista yrityksesi tai organisaatiosi toiminnan kehittämisessä, ota yhteyttä ja ehdota opinnäytetyön aihetta.

AMK-tutkinnon opinnäytetyö on kehittämis- tai tutkimustyöluonteinen opintokokonaisuus. Työ rajautuu selkeästi aihepiiriltään sekä tavoitteiltaan ja on suoritettavissa opintokokonaisuuden suorittamiseen varatussa rajallisessa ajassa. Opiskelija pystyy opinnäytetyössä kehittämään ja osoittamaan valmiuksiaan soveltaa tietojaan käytännön asiantuntijatehtävässä, joka liittyy koulutusalan työtehtäviin. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä (noin 400 työtuntia). Rakennusmestarikoulutuksessa opinnäytetyön laajuus on 10 opintopistettä.

YAMK-tutkinnon opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää soveltuvia menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. YAMK-tutkinnon opinnäytetyö kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia vaativaan asiantuntijatyöhön. Opinnäytetyön laajuus on 30 opintopistettä (noin 800 työtuntia).

Opinnäytetyö laaditaan aiheesta, jonka opiskelija, yhteistyötaho ja Savonian ohjaava opettaja opiskelijan aloitteesta sopivat. Opinnäytetyö voidaan suorittaa myös kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä.

Opinnäytetyö on yhteistyötaholle mahdollisuus toiminnan kehittämiseen. AMK-tutkintoihin kuuluu myös harjoittelu ja moni opiskelija tekee opinnäytteen harjoittelupaikkaansa. Osa opiskelijoista etsii harjoittelun liittymättä opinnäytetyötoimeksiantoja.

Opinnäytetyön prosessi tiiviisti yhteistyötahon näkökulmasta:

 • Aiheen määrittely yhdessä opiskelijan kanssa. Savonian opinnäytetyön ohjaaja auttaa osaltaan opiskelijaa esim. aiheen rajauksen kanssa.
 • Opinnäytetyösopimuksen allekirjoittaminen Savonian valmiiseen sopimuspohjaan.
 • Yhteistyötaho ohjaa osaltaan opiskelijaa työprosessin kuluessa. Ohjauksella tuetaan opiskelijaa muotoilemaan opinnäytetyönsä sellaiseksi, että siitä on mahdollista laatia opinnäytetyönä hyväksyttävä julkistettava raportti. Yhteistyötaho ohjaa opiskelijaa käsittelemään opinnäytetyön toimeksiantoon mahdollisesti liittyviä julkistamatta jätettäviä tietoja tai aineistoja (liitännäisaineisto).
 • Opinnäytteen tekemisen mahdollistaminen yhteistyötaho-organisaatiossa. Esimerkiksi tarpeellisen tausta-aineiston ja ohjauksen antaminen opiskelijalle.
 • Tutustua opinnäytteeseen ennen sen arviointia ja julkistamista ja antaa tarvittaessa palautetta.
 • Palautteen anto valmiista työstä käyttäen Savonian palautelomaketta. Varsinaisesta arvioinnista vastaavat Savonian opinnäytetyötä ohjaava opettaja sekä toinen ammattikorkeakoulusta nimetty työn arvioija.

Valmiit opinnäytetyöt julkaistaan valtakunnallisessa Theseus-tietokannassa. Työn voi julkaista joko avoimessa kokoelmassa tai käyttörajatussa kokoelmassa, jolloin työ on luettavissa vain ammattikorkeakoulun määrittelemissä sisäisissä IP-osoitteissa. Opinnäytetyön metatiedot ja tiivistelmä ovat kummassakin kokoelmassa avoimesti luettavissa. Opinnäytetyö on julkinen asiakirja, joten ammattikorkeakoulun on aina pyydettäessä toimitettava se luettavaksi, vaikka se olisikin tallennettu käyttörajattuun kokoelmaan (Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta). Kaikki ammattikorkeakoulut ovat allekirjoittaneet Avoimen tieteen julistuksen ja opiskelijoita kannustetaan avoimeen julkaisemiseen.

Jos opiskelija tekee opinnäytetyönsä työsuhteessa, sovitaan tästä sekä opinnäytetyöstä mahdollisesti maksettavasta palkkiosta aina erikseen opiskelijan ja työnantajan kesken. Stipendityyppistä palkkiota ei voi kohdentaa yksittäiselle opiskelijalle, vaan ne maksetaan stipendirahastoon, josta ammattikorkeakoulu valitsee stipendiaatit.

Opiskelijaprojektit

Opiskelijaprojektit tarjoavat yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden korkeakouluyhteistyöhön hyvin ohjatuilla ja toteutetuilla projekteilla. Opiskelijoiden tekemät projektit ovat usein hankkeita pienempiä, ajallisesti tarkoin rajattuja kokonaisuuksia, joilla on selkeä tavoite. Opiskelijaprojekteina on mahdollista toteuttaa muun muassa:

 • tapahtumia
 • selvityksiä ja kartoituksia
 • tuote- ja palvelusuunnittelua
 • tuotekehitystä
 • mallintamista
 • tietojärjestelmien kehittämistä
 • ohjelmointiin liittyviä kehittämistehtäviä

Harjoittelu

Opiskelijat tekevät harjoittelujaksoja opintojen eri vaiheissa. Harjoittelujaksot ovat yksi tärkeimmistä ja toimivimmista käytännöistä työelämän kanssa. Harjoittelussa opiskelijat saavat oman alan työkokemusta, josta on hyötyä niin organisaatiolle kuin opiskelijalle. Harjoittelija voi osallistua muun muassa organisaation työ- ja kehittämistehtäviin. Opintojen edetessä osaaminen kehittyy ja harjoittelija voi tehdä vaativampia työtehtäviä. Mikäli yritykselläsi on kansainvälistä toimintaa, on mahdollista saada harjoittelijoita myös ulkomaille.

Lue lisää ja löydä työllesi tekijä osoitteessa opiskelijatöihin.fi >>

Ota yhteyttä suoraan Savonian väkeen

Voit olla yhteydessä myös suoraan koulutusalan vastuuhenkilöön. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@savonia.fi

 • Kulttuuriala (muotoilu, musiikki ja tanssi): Sari Mokkila-Karttunen p. 044 785 7415
 • Liiketalouden ala: Jari Lindén p. 044 785 6927
 • Luonnonvara-ala: Petri Kainulainen p. 044 785 6635
 • Matkailu- ja ravitsemisala: Jari Lindén p. 044 785 6927
 • Sosiaali- ja terveysala
  • Bioanalytiikka, kuntoutus, suuhygienia, radiologia, sosiaaliala: Anne Huovinen p. 044 785 6415
  • Hoitotyö: Emilia Laukkanen p. 044 785 6145
 • Tekniikan ala
  • Kone-, sähkö- ja tietotekniikka: Pasi Liimatainen p. 044 785 6340
  • Rakennus- ja ympäristötekniikka: Mervi Heiskanen p. 044 785 6221
  • Energiatekniikka: Jarno Ruusunen p. 044 785 6778
 • Kansainväliset tutkinto-ohjelmat (englanninkieliset): Mirka Savolainen p. 044 785 6264