Tutkimusluvat

#savoniaAMK

Ohjeistus Savonian ulkopuolisille toimijoille

Tiedon luovuttaminen tutkimuksiin

Savonia-ammattikorkeakoulua tai sen opiskelijoita ja henkilökuntaa koskeviin tiedon luovuttamista vaativiin tutkimushankkeisiin edellytetään aina tutkimuslupa. Tutkimuslupaa haetaan kirjallisesti lomakkeella, joka sisältää tutkimusluvan hakijaa, tutkimusta ja tutkimukseen tarvittavia tietoja koskevat tiedot. Liitteeksi edellytetään tutkimussuunnitelma. 

Etusijalla ovat valtakunnalliset laajemmat selvitykset ja tutkimukset ja koko ammattikorkeakoulua koskevat tutkimukset. Tutkimuksesta on oltava hyötyä Savonia-ammattikorkeakoululle.

Tutkimusluvan myöntäminen ja tietojen luovuttaminen

Tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Savonia-ammattikorkeakoulu oy / vararehtori Mikko Vuoristo
PL 6 (käyntiosoite: Microkatu 1, B-osa 5. kerros)
70201 Kuopio

Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse osoitteisiin mikko.vuoristo@savonia.fi sekä savonia@savonia.fi. Huomaathan, että jos toimitat hakemuksen sähköisesti, tulee se lähettää molempiin sähköpostiosoitteisiin.

Tutkimusluvan myöntämisessä/tietojen luovuttamisessa vararehtori/rehtori tekee aina lopullisen päätöksen hakemuksen perusteella.

Henkilöstön osalta luovutetaan vain työsähköpostiosoitteet (laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)) tai kysely organisoidaan henkilöstöintran kautta.

Opiskelijoiden osalta luovutetaan vain niiden yhteystiedot, jotka ovat Primuksen perustiedoissa antaneet luvan tietojensa luovuttamiseen tutkimustarkoitukseen. Tutkimusluvan saanut henkilö voi organisoida aineiston hankinnan Webropol-kyselynä, joka toimitetaan kohderyhmälle s-postitse tai muutoin. Tutkimusluvan myöntämisen menettelytapaohje perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Muiden tutkimuksiin tarvittavien tietojen luovuttamisesta sovitaan tapauskohtaisesti.

Tietojen luovuttamisesta perittävät maksut

Opiskelijoita tai henkilöstöä koskevien tietojen luovuttaminen excelinä sähköpostitse tutkijalle:

Tuntiveloitus on 50 euroa, kuitenkin vähintään 150 euroa. Sisältää tietohallinnon suunnittelijan/henkilöstösihteerin ja tutkimusluvan myöntäjien työpanoksen

Tutkimukseen liittyvän Webropol kyselyn organisointi s-postin tai henkilöstö-/opiskelijaintran kautta:

Tuntiveloitus on 50 euroa, kuitenkin vähintään 250 euroa. Sisältää tietohallinnon suunnittelijoiden/henkilöstösihteereiden ja tutkimusluvan myöntäjien työpanoksen.

Savonia-ammattikorkeakoulu toimittaa tietojen luovutuksen yhteydessä laskun.

Poikkeukset:

Maksusta sovitaan tapauskohtaisesti, mikäli tutkimus tehdään yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun henkilöstön kanssa.

Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoilta ei peritä maksua opintoihin liittyviin selvityksiin ja tutkimuksiin tarvittavien tietojen luovuttamisista.