Kuvassa kevätseminaariin osallistuneita fysioterapia-alan kollegoita eri puolilta Eurooppaa.

Savonia-artikkeli: ENPHE:n kevätseminaarin kuulumisia

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

The European Network of Physiotherapy in Higher Education eli ENPHE määritelee itsensä seuraavasti: “The leading Knowledge Forum in Physiotherapy Higher Education in Europe. Home for Educators, Students and Professionals”. Keskeistä ENPHE:n työskentelyssä on yhteistyön tekeminen eri yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä Euroopassa edistäen fysioterapian yhdenmukaista opetusta ja fysioterapia-alan kehittymistä.

ENPHE:n kevät seminaari järjestettiin Norjassa Bergenissä 9-11.3.2023 teemalla ”Educating Physiotherapists for a Global Mindset” (ENPHE 2023). Kevätseminaari sisälsi kahden päivän seminaariosuuden ja kokouspäivän ENPHE:n työryhmien vetäjien ja hallituksen edustajien kanssa. Kevätseminaarin ensimmäiset pääpuhujat Eric Jansen ja Joost van Wijchen pitivät esityksen teemasta Future Sustainable practices. Luento nosti esille kestävän kehityksen periaatteet ja pohti miten ne toteutuvat tai voisivat toteutua fysioterapian opetuksessa ja ammattilaisten työssä. Yhtenä esimerkkinä oli tasa-arvoisesti toteutettava fysioterapia. Kysymyksenä voidaan esittää, että tarjotaanko kaikille kuntoutujille samanlaista parasta ”mahdollista” kuntoutusta? Tällöin olemme tilanteessa, että joillekin kuntoutujille kuntoutusta tarjotaan liikaa ja joillekin liian vähän. Jatkokysymyksenä nousee esille, että mitä kuntoutuja todella tarvitsee ja mitä hän haluaa. Näissä tilanteissa joudumme ammattilaisena pohtimaan mitä on järkevää olemassa olevilla resursseilla toteuttaa. Jokaisella ihmisellä on oikeus terveyteen. Terveys on ihmisen kyvykkyyttä ja valmiuksia toimia omassa ympäristössään ja toteuttaa niitä asioita, jotka yksilölle on tärkeitä esim. tehdä työtä edistäen omaa taloudellista tilannettaan. Myös ihmisellä itsellään on mahdollisuus valita.

Toisen pääluennon piti Filip Maric luennoiden aiheesta Environmental Physiotherapy & Planetary Health. Luento nosti esille ympäristön ja planeettamme terveyden merkityksen ihmisten hyvinvointiin ja miten nämä teemat nousevat esille ympäristöfysioterapiassa. Ihmiset elävät erilasien ympäristön ympäröimänä, jolla on vaikutusta heidän terveyteensä ja toimintakykyynsä. Fysioterapiassa voidaan hyödyntää ympäristöä ja luentoa tukemaan kuntoutumisprosessia tuomalla luonto sisätiloihin tai viemällä kuntoutus luontoon. Keskeistä on taata, että fysioterapian koulutuksessa on ympäristöfysioterapia huomioitu esimerkiksi nostamalla esille ympäristön positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia terveyteen ja kuntoutumiseen sekä aktiivisen työmatkaliikkumisen esim. pyöräillen, merkityksen ihmisen terveyteen. Ympäristöfysioterapian ainoana rajoitteena on mielikuvitus, koska aina elämme ympäristön ympäröimänä. Teemasta löytyy lisää tietoa Environmental Physiotherapy Associationin nettisivuilta (Environmental Physiotherapy Association a.d.).

ENPHE:n tutkimusryhmän toimita

Savonia on ollut ENPHE:n jäsen jo pitkään. Nyt rooliamme työskentelyssä on vahvistettu siten, että toimin tutkimusryhmä vetäjänä. Ryhmän keskeisenä tavoitteena on edistää tutkimusmenetelmien ja näyttöön perustuvan fysioterapian opetusta, tehdä yhdessä tutkimusta, kirjallisuuskatsauksia ja muuta yhteistyötä, joka edistää fysioterapian opetusta ja alan kehittymistä.

Tutkimusryhmä työskenteli kahtena seminaaripäivänä. Työskentely eteni jo aloitettujen työskentelymuotojen tiedottamisella ja edistämisellä. Tutkimusryhmän pitkään vastuullisena tehtävän ollut fysioterapian opinnäytetöiden palkintoprosessin vetäminen syksyn konferenssiin siirtyy pois työryhmän tehtävistä. Jatkossa siitä vastaa EHNPE:n hallitus. Ryhmän työskentelynä jatkuu Review ryhmän työskentely, joka pyrkii saamaan scoping review artikkelin valmiiksi kevään 2023 aikana. Artikkelin tekemistä vetää Arben Boshnjaku University ”Fehmi Agani” in Gjakova, Kosovosta. Samalla ryhmän yhtenä yhteistyömuotona jatkuu More life to your years tutkimus ja kehittämisprojekti, jota vetää Anne Gret Brader Hanze University of Applied Sciences Alankomaista. Projekti esiteltiin syksyn 2023 konferenssissa. Keskeistä tässä on yhteisen tutkimusprojektin valmistelu ja tuoda eri maiden opiskelijoita yhteen tekemään opinnäytetöitä.

Uutena avauksena ryhmässä esiteltiin BIP eli blended intensive programme opintojakson suunnittelu teemaan Evidence-based Physiotherapy. Ideana tässä on yhteistyössä eri korkeakoulujen kanssa suunnitella kolmen opintopisteen laajuinen intensiiviviikko opiskelijoille teemaan mukaisesti. Opintojakso sisältäisi etukäteen pidettävän virtuaalisen osuuden ja viikon mittaisen lähiopetuksen. Yhteistyökumppaneita haetaan kevään 2023 aikana ja intensiiviviikko pyritään järjestämään syksyn 2023 aikana Savonia ammattikorkeakoulussa.

Näiden aktiviteettien lisäksi ryhmässä keskusteltiin ENPHE:n tulevasta online lehdestä ja siitä mitä muuta tämä ryhmä voisi tulevaisuudessa tehdä. Erityisesti nousi esille, kuinka voimme entistä paremmin tukea tutkimusmenetelmien opetusta fysioterapian opetuksessa. Tätä teemaa edistäen, nyt poimimme tietokanta hakujen perusteella hyviä opetuksen esimerkkejä. Näitä tullaan esittämään seuraavassa ENPHE:n syksyn konferenssissa. Yhteistyö tältä osin etenee.

Kuvassa kevätseminaariin osallistuneita fysioterapia-alan kollegoita eri puolilta Eurooppaa.
Kuvassa kevätseminaariin osallistuneita fysioterapia-alan kollegoita eri puolilta Eurooppaa.

Kirjoittaja:

Marja Äijö, TtT, fysioterapian ja kuntoutuksen yliopettaa, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

ENPHE. 2023. ENPHE Seminar 2023: Educating Physiotherapists for a Global Mindset. Viitattu 5.4.2023. Saatavissa: https://www.enphe.org/en/events/enphe-seminar-2023-educating-physiotherapists-for-a-global-mindset

Environmental Physiotherapy Association. a.d. Environmental Physiotherapy Association. Viitattu 5.4.2023. Saatavissa: http://environmentalphysio.com/