Kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa.

Savonia-artikkeli: Kokonaisvaltaista hyvinvoinnin valmennusta

#SavoniaAMK

Wellness Center Savonia aloitti yhteistyön TTY Palvelut Oy:n kanssa tammikuussa 2023. Yhteistyö lähti liikkeelle TTY Palvelut Oy:n tarpeesta ja halusta tarjota ensisijaisesti Patakukkulan palvelukeskuksen henkilöstölle hyvinvointiin liittyvää ohjausta mahdollisimman kattavasti.

Wellness Center on yrittäjämäinen oppimisympäristö Savonian terveys- ja matkailualan sekä liiketalouden opiskelijoille. Wellness Center tuottaa hyvinvointipalveluita asiakasryhmille vauvasta ikääntyneisiin. Wellness Centerillä opiskelijat harjoittelevat itsenäistä palveluiden tuottamista ohjaavan opettajan ja koordinaattorin tuella. Wellness Center on tiiviisti mukana myös useissa opintojaksoissa sekä opinnäytetöissä. Opiskelijat oppivat tärkeitä taitoja yrittäjyydestä, asiakaspalvelusta ja palvelukokonaisuuksien suunnittelusta sekä toteuttamisesta. (Kuva 1).

KUVA 1. Wellness Centerillä tuotetaan monipuolisia hyvinvointipalveluja yksilö- ja yritysasiakkaille.

TTY Palvelut Oy tuottaa tuetun asumisen palveluja Kuopion alueella viidessä työyksikössä sekä Varkaudessa yhdessä yksikössä. Tuetut asumispalvelut ovat suunnattu erityisryhmille, joilla on mielenterveyden ja päihteiden käytön haasteita. Keskiössä on asukkaiden mielenterveyden edistäminen ja päihteettömyyden tukeminen ammatillisin ja yhteisöllisin keinoin. Työsuhteessa TTY Palveluilla on noin 70 terveys- ja sosiaalialalle koulutettua henkilöä. (TTY Palvelut Oy).

Wellness Centerin toimesta kokonaisvaltainen hyvinvointi -valmennus pilotoitiin keväällä 2023 yhteistyössä TTY Palvelut Oy:n kanssa (Kuvio 1). TTY:n henkilökunta tekee vuorotyötä, mikä otettiin huomioon, kun palvelun sisältöä suunniteltiin ja aikataulutettiin. Valmennus koostui viidestä eri teemasta. Jokaiselle teemalle oli oma kuukausi ja jokaiseen teemaan liittyvä sisältö toteutettiin kaksi kertaa teemakuukauden aikana. Näin saatiin mahdollisimman suuri joukko osallistumaan valmennukseen vuorotyö huomioiden.

Valmennus aloitettiin tammikuussa teemalla kestävyysliikunta ja lihaskunto. Helmikuussa toteutettiin alkumittaukset, mitkä koostuivat InBody -kehonkoostumusmittauksesta, polkupyöräergometritestistä sekä lihaskuntotesteistä. Maaliskuussa aiheena oli ravitsemus ja tehtävänä oli oman ruokapäiväkirjan työstäminen. Huhtikuun teemana käytiin läpi hyvää unta ja palautumista. Toukokuussa perehdyttiin istumaergonomiaan käytännön harjoitteiden kautta. (Kuvio 1).

KUVIO 1. Kokonaisvaltainen hyvinvointi -valmennus.

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin -valmennus kestää kokonaisuudessaan vuoden. Hyvinvoinnin osa-alueiden ja käytännön harjoitteiden läpikäynnin jälkeen henkilöstö jatkaa omatoimista harjoittelua kesän yli ottaen käyttöön ideoita ja käytänteitä eri teemojen sisällöistä tukemaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Uusintamittaukset toteutetaan marras-joulukuussa 2023.

Työhyvinvoinnilla on vaikutusta siihen, miten työssä jaksetaan. Terveys ja hyvinvointi ovat osa työhyvinvoinnin kokonaisuutta. Kun hyvinvointi lisääntyy, työhön sitoutuminen ja työn tuottavuus kasvaa ja sairaspoissaolojen määrä vähenee. (Sosiaali- ja terveysministeriö). Yhteistyö TTY Palveluiden kanssa jatkuu vuonna 2024, kun kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin valmennuspaketin toimet käynnistetään TTY:n muissakin työyksiköissä.  

Kirjoittaja:

Sanna Hukkanen, projektisuunnittelija, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Sosiaali- ja terveysministeriö. Työhyvinvointi. Nettijulkaisu. [Luettu 21.6.2023]. Saatavissa: https://stm.fi/tyohyvinvointi 

TTY Palvelut Oy. Erityisryhmien asumispalveluja mielenterveyttä edistäen ja päihteettömiä päiviä tukien. Nettijulkaisu. [Luettu 20.6.2023]. Saatavissa: http://www.tyoterapinen.net/