Savonia-artikkeli: Mitä kiertotalous tarkoittaa?

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Kulutamme liikaa luonnonvaroja ja tämä on johtanut ilmaston muuttumiseen sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen. Yhtenä ratkaisuna luonnonvarojen ylikulutuksen vähentämiseksi pidetään kiertotaloutta, jossa korostuu tuotteiden jakaminen, korjaaminen ja kierrättäminen. Kiertotaloudessa pyritään materiaalitehokkuuteen muun muassa digitalisaatiota ja älykkäitä ratkaisuja hyödyntämällä. (Karhinen 2021.) Meillä on tarve rakentaa fiksumpia talouden toimintamalleja, jotka perustuvat kestävämpään kuluttamiseen. Tämä koskettaa koko maailmaa ja Suomella on mahdollisuus olla edelläkävijä kiertotaloudessa. (Sitra 2022.)

Kiertotaloudessa huomioidaan ympäristön kantokyvyn rajat ja sen periaatteiden hyödyntäminen mahdollistaa hiilineutraaliuden. Kiertotalouden vastakohtana voidaan nähdä tähän asti vallalla ollut lineaaritalous, joka perustuu raaka-aineiden rajattomuuteen ja tuotteiden omistukseen sekä valmistukseen neitseellisiä raaka-aineita käyttämällä. (Karhinen 2021.) Lineaarisessa taloudessa esiintyy myös tuotteiden suunniteltua vanhenemista, jossa tuotteen käyttöikä on tarkoituksellisesti rajallinen (Euroopan parlamentti 2022).

Kiertotalous kilpailutekijänä

Haasteena kiertotaloudessa on se, että se ymmärretään usein pelkkänä kierrätyksenä. Kiertotalouden tunnettuutta on lisättävä, jotta voimme vastata ympäristö- ja taloushaasteisiin. Kiertotalous tarjoaa suuret markkinat niille, jotka pystyvät tarjoamaan siihen perustuvia, toimivia ratkaisuja. Suomen etuna on resurssitehokkuus, korkea teknologinen osaaminen ja vastuullisuus. (Karhinen 2021.) Kiertotalouden avulla voidaan tehostaa innovointia, auttaa talouskasvua ja synnyttää uusi työpaikkoja (Euroopan parlamentti 2022).

Yrityksillä on kiertotaloudessa keskeinen rooli ja Suomessa onkin hyviä esimerkkejä yrityksistä, joiden liiketoiminnassa on huomioitu kiertotalouden periaatteita. Sitra (2021) on nostanut esille muun muassa metsäkonevalmistaja Ponssen Oyj:n, joka on tarjonnut asiakkailleen metsäkoneiden vaihtopalvelua 80-luvulta lähtien. Uuden metsäkoneen myynnin yhteydessä Ponsse ottaa asiakkaan käytetyn metsäkoneen vaihdossa ja kunnostaa sen myyntikuntoon. Palvelulla pyritään pidentämään metsäkoneen elinkaarta. Toinen esimerkki kiertotaloutta hyödyntävästä yrityksestä on vuonna 2015 perustettu Swappie Oy, joka huoltaa ja myy käytettyjä älypuhelimia, joiden elinkaari on tavallisesti vain pari vuotta. Yritys pyrkii siten hyödyntämään resursseja fiksummin ja se kykenee pidentämään älypuhelimen elinkaarta jopa kuuteen vuoteen asti. (Ympäristöministeriö 2022.) Kolmas esimerkki on panimoyhtiö Olvi Oyj, jossa pullojen ja tölkkien kierrätyksen lisäksi tuotannosta syntyviä sivuvirtoja, kuten esimerkiksi mäskiä ja ylijäämähiivaa toimitetaan rehuksi karjatiloille (Olvi 2022).

Uusi vastuullisuus -sparrausohjelma

Savonia järjestää pohjoissavolaisille pk-yrityksille maksutonta sparrausta Uusi vastuullisuus -sparrausohjelmassa. Sparrausohjelma perehdyttää uuteen vastuullisuusajatteluun, jonka taustalla on globaali kestävän kehityksen Agenda 2030 -ohjelma ja luonnonmonimuotoisuuden heikkeneminen. Sparrausohjelma sisältää myös tietoa EU-taksonomiasta ja tekeillä olevasta EU:n yrityssääntelyuudistuksesta.

Lue lisää klikkaamalla tästä ja tule edistämään kiertotaloutta!

Kirjoittaja:

Juhamatti Huusko, TKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu
p. 050 537 0525, juhamatti.huusko@savonia.fi

Lähteet:

Euroopan parlamentti 2022. Mitä kiertotalous on ja miksi sillä on merkitystä? Saatavilla: https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/economy/20151201STO05603/mita-kiertotalous-on-ja-miksi-silla-on-merkitysta

Karhinen, R. 2021. Kiertotalous menestyvän talouden uutena perustana -esitys Vihreä siirtymä yrityksissä -tilaisuudessa Kuopiossa 29.10.2021.

Olvi Oyj 2022. Kiertotalouden edistäminen. Saatavilla: https://www.olvigroup.fi/yritys/vastuullisuus/yleista/vastuullinen-arvoketju/materiaalien-kierratys/

Sitra 2021. Ponsse laittaa kalliiden metsätyökoneiden osat kiertoon: ”Kaikki lähti asiakkaidemme tarpeista”. Saatavilla: https://www.sitra.fi/caset/ponsse-laittaa-kalliiden-metsatyokoneiden-osat-kiertoon-kaikki-lahti-asiakkaidemme-tarpeista/

Sitra 2022. Saatavilla: https://www.sitra.fi/aiheet/kiertotalous/

Ympäristöministeriö 2022. Kiertotalouden sankarit. Saatavilla: https://ym.fi/kiertotalouden-sankaritarina-sami-marttinen-swappie-oy

Tämä artikkeli on julkaistu osana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamaa Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto (S22173) -hanketta, jonka tavoitteena on vahvistaa ilmastonmuutokseen varautumista ja sopeutumista erityisesti sään ääri-ilmiöiden suhteen.