Taiteilijaduo deufert&plischken teos A Worn World 2022 vei meidät elettyjen merkitysten äärelle. Kuvaaja: Akseli Muraja / ANTI-festivaali.

Savonia-artikkeli: Kohtaamiset ja kokemuksellisuus virittivät uusille aaltopituuksille ANTI-festivaalilla

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Aistiva keho vaatesuunnittelun ja muotoilun lähtökohtana

Taiteilijaduo deufert&plischken teos A Worn World 2022 vei meidät elettyjen merkitysten äärelle. Kuvaaja: Akseli Muraja / ANTI-festivaali.
Muotoilun ja tanssin yhteistyö ANTI-festivaalilla: taiteilijaduo deufert&plischken teos A Worn World 2022 vei meidät elettyjen merkitysten äärelle. Kuvaaja: Akseli Muraja / ANTI-festivaali.

Oletko koskaan miettinyt miten paljon muistoja ja merkityksiä vaatteet voivat kantaa ja piilottaa? Kuinka mittaamattoman arvokkaita ne ovat?

Savonian muotoilun ja tanssipedagogiikan opiskelijat pääsivät jo toista kertaa mukaan saksalaisen taiteilijaduon deufert&plischken A Worn World Open Ateljee –projektiin syksyllä 2022.

A Worn World on Deufert&Plischken luoma taidekonsepti, joka rakentuu tyhjään tilaan yhdessä rakentaen. Projekti kiertää maailmaa (Kuopio, Los Angeles, Montreal) ja tutkii pukeutumiseen liittyviä sosiaalisia ja kehollisia merkityksiä, valloittaa tyhjiä kaupunkitiloja ja osallistaa laajasti eri ihmisryhmiä.

A Worn World Open Ateljeessa kävijät kohtasivat toisensa ja itsensä yhteisen tilan rakentamisessa, somaattisissa harjoitteissa, muodin ja pukeutumisen merkityksiä pohtien, käsitöitä tehden. Tila täyttyi muistoista, tarinoista, liikkeestä ja pidetyistä vaatteista.


“A Worn World invites people of any age, origin, gender and ability to take part in open workshops and atelier – to share stories of clothes, shame, memories and fears, to exchange experiences and hand-on-practices.”

ANTI-festivaali

Keholliset tarinat ja merkitykset pukeutumisen ytimessä

A Worn World -konseptissa vaatteet ymmärretään linkkinä itsen ja maailman välillä, sosiaalisten suhteiden reflektiona ajassa, ihmisissä, yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Vaatteiden uudelleenkäsittely ja kierrättäminen, tarinoiden kertominen ja läheisten ihmisten muistaminen niiden kautta avaavat mielikuvituksellisia näkökulmia aikaan sekä henkilökohtaisiin ja intiimeihin tarinoihin. Suhde vaatteisiin ja koruihin muotoutuu niitä käytettäessä. Tässä aistivan ja tuntevan kehon merkitys on oleellinen. (Deufert&Plischke) Vaatteiden kautta rakennamme omaa identiteettiämme vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin. Tähän a Worn World Open Ateljee tarjosi turvallisen ja normivapaan tilan tutkailla itseä, toisia ja suhdetta maailmaan. Mitä kannan mukanani? Mistä voisin päästää irti? Mikä on merkityksellistä? Mitä kehoni tietää ja muistaa?

A Worn World -konseptilla on yhteys muotiajatteluun, jossa Vänskän et al. mukaan “intiimin kosketus” ja muoti käsitetään keskeisenä yhteiskunnallisena instituutiona. Muodin ja vaatteiden suunnittelussa muotoillaan yksilöitä, ryhmiä, ja niiden suhdetta maailmaan. Muotoilijan työssä globaalit trendit saavat paikallisen, yksilöllisen ja henkilökohtaisen – intiimin – muodon. (Intiimin kosketus podcast).

A Worn World Open Ateljee vuorovaikutteisena ja turvallisena oppimisympäristönä

Ateljeena toimi purettavaksi määrätty liiketila aivan torin kulmassa, Kuopion kaupungintalon vieressä. Isot ikkunat ja katutason sisäänkäynti tarjosi monessakin mielessä ’matalan kynnyksen’ ANTI-festivaalin vieraille. Tila mahdollisti osallistujille konkreettisia keinoja vaatteista ja kehomuistoista syntyvien tarinoiden keräämiseen, tilan rakentamiseen, somaattisiin harjoituksiin, vaatteiden suunnitteluun, korjaamiseen sekä yhdessä olemiseen.

Opiskelijoiden vastuulla oli ateljeen suunnittelu ja rakentaminen, sekä sisältöjen ideointi yhdessä taiteilijoiden Kattrin Deufertin ja Thomas Plischken, ANTI-festivaalin tuotantoassistentti Eeva Käärmekallion ja Savonian opettajien kanssa. Opiskelijoiden tehtäviin kuului myös festivaalivieraiden osallistaminen ja vertaisohjaaminen sekä oman muotoilullisen käyttäjätutkimuksen tekeminen. Tanssin ja muotoilun opiskelijoista koottiin viiden opiskelijan ’core team’, joka työskenteli intensiivisesti taiteilijaduon kanssa koko projektin ajan.

A Worn World Open Ateljee tarjosi tanssinopiskelijoille poikkeuksellisen tilaisuuden harjoitella taiteilijapedagogina työskentelyä monialaisessa toimintaympäristössä. Se avasi näkökulmia taidetyöskentelyn mahdollisuuksiin, somatiikkaan, muotoiluun ja osallistavaan työskentelyyn. Tämä haastoi pohtimaan opettajuutta ja tanssia uudesta näkökulmasta. Projekti sisältyi osaksi pedagogista päättöharjoittelua tai Taide eri yhteisöissä ja Taidepedagogin perusteet –opintojaksoja.

“Niin kutsuttu opettajuus ja opettamisen tyyli olivat myös tavallisesta poikkeavia, sillä toimimme opettajien sijaan enemmänkin vertaisina, kutsujina, fasilitoijina ja somaattisten harjoitteiden tarjoajina ja mahdollistajina.”

Opiskelijan pohdintaa

A Worn World toimi Puettavan muotoilun opiskelijoilla ihmislähtöisen muotoilun tutkimusalustana, jossa opimme ymmärtämään pukeutumisen merkityksiä ja kehollisia yhteyksiä emotionaalisesti kestävässä muotoilussa. Opiskelijoiden haasteena oli tulkita, miten hyödyntää ihmisten henkilökohtaiset kokemukset suunnittelun lähtökohtana muotoilijan työssä? Tavoitteena oli rakentaa ymmärrystä, mistä merkitykset syntyvät, mikä on merkityksellistä ja mihin minä uskon. Tämän jälkeen opiskelijat kehittivät kokeellisia puettavia konsepteja, jotka pohtivat kehollisuutta, materiaalien suhdetta kokemuksellisuuteen, identiteettiin, muistoihin ja merkityksiin.

“Voisiko tila jäädä? Saisiko tämän kampukselle? Ateljee oli luova ja mielikuvituksellinen paikka, jossa oli rento ja rauhallinen tunnelma. Mieli sai vapautua.”

Opiskelijoiden pohdintaa

Käytettyjä menetelmiä työskentelyssä olivat ateljeen rakentaminen yhdessä (spacemaking ja placemaking), ohjatut somaattiset harjoitteet ja audiokävelyt kaupungilla. Työskentelyyn sisältyi myös luentoja ja reflektoivia keskusteluja, osallistujien havainnointia ja haastatteluja. Vaatteista syntyneet tarinat ja kehon muistot dokumentoitiin visuaalisiin leikekirjoihin, jotka jatkavat matkaansa Ateljeen siirtyessä uusiin tiloihin, uusiin kaupunkeihin.

Projekti ravisutti totuttuja rooleja myös meidän opettajien työskentelyssä. Ateljee-tila oli kaikille uusi ja tyhjä, mikä mahdollisti irrottautumisen tavallisen arjen tuomista rooleista ja työnjaosta. Ateljeessa toimimme kaikki rinnakkain, ei-hierarkkisesti. Myös jokainen ateljeeseen osallistuva pyrittiin kohtaamaan ilman määreitä ja etuliitteitä, arvottamatta. Opiskelijat kokivat, että turvallinen tila rohkaisi kohtaamaan kipeitäkin ja vaikeita muistoja.

Kohtaamispaikka ja kokemuksellinen oppiminen kolahti meihin

Vaatetussuunnittelu on kehollistamisen prosessi, jossa suunnittelija muotoilee keholta keholle, keholla, hyödyntäen monia vaatetussuunnittelun perinteeseen kuuluvia kehollisia ja muotoilun ihmislähtöisiä menetelmiä. Somaattiset harjoitteet avasivat ikkunat syviin merkityksiin ja tunteisiin.

Koen, että aiemmin emme ole päässeet näin syvälle ihmisten ymmärtämisessä, kun A Worn World -projektissa, pohtii Laura Pakarinen:

– Minulle kirkastui myös, kuinka muotoilijan oma kehonkuva vaikuttaa vaatetussuunnittelijan työhön käytännössä. Kun se ajan mukana muuttuu, muuttuu myös tuntuma muodon ja muodin tuottamisen menetelmiin, kehojen sekä intiimin käsittämiseen.

– A Worn World oli minulle myös oman muotoilevan pedagogiikan ja oppimisen kehittämisen inspiraatiolähde, josta lähtee mukaan paljon pohdittavaa ja jalostettavaa, Pakarinen jatkaa.

Johanna Partion mielestä työskentely monialainen, eri toimijoiden välinen yhteistyö, joka vielä sijoittui tyhjään liiketilaan ja poikkeavaan oppimisympäristöön, tarjosi upean kokemuksen siitä, miten eri opintojaksot ja eri alojen opiskelijat voivat kohdata avoimessa prosessissa

– A Worn World -projektin kaltaiset työtavat tarjoavat tulevaisuuden ratkaisuja vuorovaikutteiseen oppimiseen. Tämä toteutui, kun Ateljee-työskentelyyn osallistui laaja kirjo eri-ikäisiä ja hyvin erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Se tarjosi tavallista moninaisempaa kanssakäymistä ja toivottavasti myös hetkellistä osallisuuden tunnetta, kokemusten jakamisen merkityksellisyyttä, Partio kertoo.

Mitä seuraavaksi? Future DiverCities -hanke ja tyhjät tilat

Osallistavan kaupunkikulttuurin kehittäminen jatkuu yhteistyössä ANTI-festivaalin kanssa, Luova Eurooppa Future DiverCities (FDC) -hankkeessa.
FDC pyrkii vaikuttamaan siihen, miten kaupunkien tyhjiä tiloja voisi uudistaa kulttuurisesti kestävällä tavalla. Hanke osallistaa kaupunkilaisia ja auttaa luomaan uudenlaisia toimintatapoja.

deufert&plischken teoksessa A Worn World 2022 opiskelijat kuuntelivat äänitettä, joka ohjasi kehollisiin mielikuviin ja sitä kautta vaatteiden merkitykset ja tarinat nousivat mieliin. Tämän jälkeen niistä keskusteltiin yhdessä ja tarinat koottiin Notebook –leikekirjoihin. Kuvaaja: Akseli Muraja / ANTI-festivaali.
deufert&plischken teoksessa A Worn World 2022 opiskelijat kuuntelivat äänitettä, joka ohjasi kehollisiin mielikuviin ja sitä kautta vaatteiden merkitykset ja tarinat nousivat mieliin. Tämän jälkeen niistä keskusteltiin yhdessä ja tarinat koottiin Notebook–leikekirjoihin. Kuvaaja: Akseli Muraja / ANTI-festivaali.

Savonia-ammattikorkeakoulun tehtävänä on ennen kaikkea tehdä ennakoivaa vaikuttavuustutkimusta ja luoda arvioinnin työkalu hyödynnettäväsi Kuopion lisäksi myös muissa hankkeen kaupungeissa. (Future DiverCities)

Future DiverCities tähtää kaupunkisuunnittelun kehittyneempään malliin, ”City 3.0”, joka perustuu ”pehmeään urbanismiin”. Se käsittää kaupungin kokonaisena aistikokemuksena. (Future DiverCities)

A Worn World -projektin herättämä halu löytää merkityksellisiä yhteyksiä ja myös luoda uusia kohtaamispintoja opiskeljioiden, eri yhteisöjen ja elinympäristömme välille niin Kuopiossa kuin kansainvälisesti saa näin uusia mahdollisuuksia.

Pieni sanasto:

Emotionaalisesti kestävä muotoilu on osa kestävää muotoilua, missä suunnitellaan aikaa kestäviä ja emotionaalisesti arvonsa säilyttäviä tuotteita. Vahva tunneside ja sitoutuminen merkitysten kautta tuotteeseen pidentää niiden käyttöikää.

Ihmislähtöinen muotoilu perustuu syvän ja empaattisen ymmärryksen rakentamiseen kaikkia niitä ihmisiä kohtaa, jotka ovat tuotteen kanssa tekemisessä jollakin lailla sen elinkaaren aikana. Somaattinen työskentely on kehon aistimusten, kehomuistin ja liikekokemusten parissa tehtävää työskentelyä.

Somaattinen lähestymistapa korostaa yksilön omaa kokemusta ja toimijuutta liikkeestä ja kehosta. Terminä somaattinen työskentely on muovautuva ja voi viitata erilaisiin kehollisiin harjoitteisiin ja teoriataustoihin.

Kokemuksellinen oppiminen perustuu mm. Deweyn ja Kolbin näkemyksiin, joiden mukaan oppiminen rakentuu konkreettisista kokemuksista ja toiminnan reflektiosta. Tämän jälkeen tulee käsitteellistämisen vaihe ja uudelleen kokeilu sekä niistä syntyvät uudet toimintamallit. (Anttila, E. )

Kirjoittajat:

Laura Pakarinen, muotoilun lehtori
Johanna Partio, tanssin lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Työryhmä:

A Worn World Open Ateljee core team: Kaisla Haapala, Milla Jokela, Taija Kokkonen, Aurora Myyryläinen ja Helmi Räisänen, Savonia-ammattikorkeakoulu.
Ohjaavat opettajat: Laura Pakarinen, Johanna Partio ja Jarno Räsänen.
A Worn World 2022 deufert&plischke taiteilijaduo: Kattrin Deufert ja Thomas Plischke.
ANTI-festivaali: tuottaja Suvi Koivisto ja tuotantoassistentti Eeva Käärmekallio.

Lähteet:

Anttila, E. Kokemuksellinen oppiminen. Lähteessä: https://disco.teak.fi/anttila/kokemuksellinen-oppiminen/

ANTI – Festival 2022. ANTI-festivaalin ohjelma 2022. Lähteessä: https://antifestival.com/programme/a-worn-world/

Deufert, K. ja Plischken, T. 2020. A Worn World Concept Paper.

Future DiverCities. Lähteessä: https://future-divercities.eu/

Intiimin kosketus podcast 2022. Intiimin kosketus. Radio Helsinki. Lähteessä: https://www.radiohelsinki.fi/ohjelma/intiimin-kosketus/

Rouhiainen, Leena. 2006. Mitä somatiikka on? Lähteessä http://teats.fi/wp-content/uploads/2016/01/teats_kirja2006.pdf

Vänskä, A.,Holka, J. & Särmäkari, H. 2022. Suunnittelijan kehon tieto ja henkilökohtaiset kokemukset suunnittelun lähtökohtana. Intiimin kosketus. Kehotieto, luova työ ja digitaalisaatio suomalaisessa nykymuodissa. Aalto-yliopisto.