Neljä opiskelijaa keskustelee Savonian käytävällä.

Savonia-artikkeli: Opintojen loppuvaiheen ohjaukseen potkua sote-alalla

#SavoniaAMK

Savonia-ammattikorkeakoulussa tehostetaan opintojen loppuvaiheen ohjausta. Maaliskuussa 2023 koko Savoniassa lisäajalla olevia opiskelijoita oli yhteensä 197 opiskelijaa, näistä 17 sosiaali- ja terveysalalla. Erillishaun kautta opiskeluoikeus myönnettiin koko Savoniassa vuonna 2022 yhteensä 404 opiskelijalle, näistä 98 on sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Erillishaun kautta opiskelijaksi tulee paitsi polkuopiskelijoita, jotka jatkavat tutkinto-opiskelijoina oman opiskeluryhmänsä mukana, mutta myös niitä, joilta tutkinnon suorittaminen on jäänyt jostain syystä kesken ja jotka haluavat suorittaa tutkinnon loppuun.

Sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmissa opintojen loppuvaiheen ohjaus koskee niitä opiskelijoita, joille on myönnetty lisäaikaa tai uusi opiskeluoikeus amk-tutkinnon loppuunsaattamiseen. Erillishaun kautta toisesta ammattikorkeakoulusta siirtona tulleet opiskelijat kuuluvat myös tehostettuun ohjaukseen koko opiskeluoikeusajan. Opinto-ohjaajien tutkinto-ohjelmissa tekemän tarvekartoituksen pohjalta luotiin toimintamalli, jolla tehostetaan opintojen loppuvaiheen ohjausta. Ohjauksen tavoitteena on opiskeluprosessin tukeminen niin, että se mahdollistaa oppimisen ja opintojen etenemisen tavoitteen mukaisesti. Lisäksi on tärkeää, että opiskelija saa merkityksellisiä oppimiskokemuksia ja voimme tukea myös opiskeluhyvinvointia.

Sosiaali- ja terveysalalla sairaanhoitajan ja sosionomin tutkinto-ohjelmiin hakee paljon opiskelijoita erillishaun kautta, ja tämän vuoksi tarve tehostetulle ohjaukselle tutkinnon loppuun saattamiseksi on suuri. Näissä tutkinto-ohjelmissa opinto-ohjaaja tekee opiskelijoille henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, minkä jälkeen ohjaus siirtyy erikseen nimetylle vastuuohjaajalle, opettajatuutorille. Hän hoitaa opiskelijan personoidun, tehostetun ohjauksen ja opintojen etenemisen seurannan keskitetysti. Koulutuspäälliköt nimeävät vastuuohjaajat ja mahdollistavat heille tarvittavan työajan. Sosiaali- ja terveysalan muissa tutkinto-ohjelmissa opintojen loppuunsaattamisen ohjauksesta huolehtii tutkinto-ohjelman tai tiimin nimeämä opettajatuutori, joka vastaa opintojen loppuvaiheen ohjauksesta ja opintojen etenemisen seurannasta.

KUVIO 1. Opintojen loppuvaiheen ohjaus sosiaali- ja terveysalalla.

Lisäaikaa saaneiden ohjaus. Opiskelija hakee lisää opiskeluaikaa silloin, kun opiskeluoikeusaika ei riitä tutkinnon suorittamiseen säädetyssä ajassa (säännönmukainen aika + 1 vuosi). Lisäaikaa voidaan myöntää, mikäli opintoja puuttuu korkeintaan 60 op (AMK- tutkinto). Opinto-ohjaaja tekee lisäajan hakuvaiheessa arvio-HOPSIn, kirjaa puuttuvat opinnot ja aikatauluttaa ne yhteistyössä opiskelijan kanssa. Alkuohjauksen jälkeen ohjausvastuu ja opintojen etenemisen seuranta siirtyvät sairaanhoitajan ja sosionomin tutkinto-ohjelmissa nimetylle vastuuohjaajalle edellä olevan kuvion mukaisesti. Muissa terveysalan tutkinto-ohjelmissa opintojen ohjaus ja opintojen etenemisen seurannasta vastaa tutkinto-ohjelmassa nimetty opettajatuutori.

Opiskeluoikeuden palautuksen saaneiden ohjaus. Opiskelijat, joiden opiskeluoikeus on palautettu tarvitsevat tehostettua ohjausta, koska he joutuvat opiskelemaan tutkinnosta puuttuvia opintoja oman tutkinto-ohjelmansa eri vuosikurssien mukana. Opiskelijat suorittavat opintojaan pääsääntöisesti työn ohessa, mikä asettaa yksilölliselle opintojen suunnittelulle ja ohjaukselle vaatimuksia. Vastuuohjaaja jatkaa opintojen ohjausta ja opintojen etenemisen seurantaa tutkinto-ohjelman opinto-ohjaajan alkuohjauksen jälkeen.

Erillishaku, siirto toisesta ammattikorkeakoulusta. Siirto-opiskelijoiden opintopolku tutkinto-ohjelmissa on usein pirstalainen, koska eri ammattikorkeakouluissa opetussuunnitelmien opintopistemäärä ja opintojaksojen ajoitus on valtakunnallisesti hyvin erilainen. Siirto-opiskelija opiskelee tutkinto-opintoja kotiryhmänsä lisäksi eri ryhmien opintotarjonnan mukaisesti. Tehostetun ohjauksen tarve korostuu ensihoitajan, sairaanhoitajan ja sosionomin tutkinto-ohjelmissa. Ohjausvastuu on vastuuohjaajalla, ensihoitajan tutkinto-ohjelmassa opettajatuutori on vahvasti mukana ohjauksessa. Muissa sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmissa ohjauksista huolehtivat opettajatuutorit. Tehostetulla ohjauksella tuetaan opintojen etenemistä, tutkintoon valmistumista ja opiskeluhyvinvointia.

Opinnäytetyö puuttuu. Mikäli opiskelijalta puuttuu vain opinnäytetyö, opinto-ohjaajat ottavat alkuohjauksessa suoraan yhteyttä opinnäytetyön koordinaattoreihin. He käynnistävät opinnäytetyöprosessin ja huolehtivat opinnäytetyön ohjaajan nimeämisestä opiskelijalle.

Hyvinvoiva opiskelija on ohjauksen ja opetuksen keskiössä. Yksilöityä opiskelupolkua tuetaan tarveperustaisesti myös korkeakoulukuraattorin ja erityisopettajan palveluilla ja he ovatkin opettajatuutoreiden, opinto-ohjaajien ja opiskelijoiden tärkeitä kumppaneita.

Toimintamalli otetaan käyttöön syksystä 2023 alkaen sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmissa. Opiskelijoille perustetaan opiskelijahallintojärjestelmässä sote-alan yhteinen amk-tasoinen opiskelijaryhmä, joka tukee ja mahdollistaa opiskelijan tehostetun ohjauksen toteutusta ja opintojen etenemisen seurantaa. Mallia on mahdollista hyödyntää Savonian muillakin koulutusaloilla.

Kirjoittajat:

Mirja Halonen (lehtori, opinto-ohjaaja)

Anna Hatunen (korkeakoulukuraattori) ja Petra Roininen (projektiasiantuntija), Monitori-hanke

Anna-Leena Ruotsalainen, lehtori, opinto-ohjaaja