Terveydenhoitajaopiskelijat tutkivat papereita.

Savonia-artikkeli: Työ terveeksi

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Työhyvinvointi on tunnustettu työpaikoilla yhdeksi suurimmaksi voimavaraksi. Hyvinvoiva työyksikkö tekee hyvää tulosta organisaatiolle ja viestii vetovoimaisesti omasta toiminnastaan sisäisesti ja ulkoisesti. Työterveyslaitoksen HELP-projektin tutkimuskatsaus korostaa työhyvinvoinnin varmistamiseksi panostamista vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen. (Ranki, Sini-Maaria 2023).

Terveydenhoitaja tutkinto-ohjelma yhdessä Savonian Wellness Centerin kanssa lähti vastaamaan tähän haasteeseen Työ terveeksi- harjoittelun muodossa yhteistyössä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa. Harjoittelu toteutettiin osana terveydenhoitajatyön tutkinto-ohjelman työterveyshuollonharjoittelua Wellness Centerillä alkuvuodesta 2023. Toteutuksen tavoitteena oli vahvistaa työyksikön hyvinvointia yhteisöjen tarpeista lähtöisin (KUVA 1). Toimintaa toteutettiin yhdessä opiskelijoiden, työntekijöiden, esihenkilöiden ja työsuojelun toimesta Hyvinvointialueen työyksikössä.

Terveydenhoitajaopiskelijat tutkivat papereita.
Terveydenhoitajan opinnot valmistavat opiskelijaa ohjaamaan työyhteisöjä elämän eri vaiheissa terveyteen ja elämänhallintaan liittyen.

Yhteistyössä on voimaa

Työ terveeksi-harjoittelun aikana tarkoituksena oli rakentaa toimintamalli työntekijöiden työhyvinvoinnin ja terveyden tukemiseksi. Opiskelijat suunnittelivat, kehittivät materiaalia ja toteuttivat hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä interventioita työyksiköihin heidän tarpeistaan ja toiveistaan lähtöisin huomioiden työterveyshuollon harjoittelun osaamistavoitteet. Opiskelijat työskentelivät työsuojelun, yksikön esimiehen ja työterveyden edustajan kanssa. Toimintaa ohjasivat yksikköön tehdyt työpaikkaselvitykset ja sähköinen hyvinvointikysely.

Opiskelijat osallistuivat työyksikön eri toimipisteissä työntekijöiden tapaamisiin ja sosiaalisiin hetkiin keskustellen työntekijöiden omista työhyvinvointiin liittyvistä aiheista. Opiskelijat keräsivät lisäksi tietoa webropol-kyselyn avulla, jossa kartoittivat työntekijöiden liikuntaan, ravitsemukseen, palautumiseen ja henkiseen kuormitukseen liittyviä teemoja. Näiden tietojen pohjalta opiskelijat valitsivat toteutettavien interventioiden aiheet. Aiheeksi valikoitui henkinen kuorma, palautuminen, stressi, terveys, liikunta, sisäilma ja ravitsemus. (Taulukko 1.)

Taulukko 1: Työ terveeksi-harjoittelun interventiot.
Taulukko 1: Työ terveeksi-harjoittelun interventiot.

Työyksikön arki oppimisen keskiössä

Opiskelijat nostivat keskeisimmiksi oppimiskokemuksiksi työyhteisön hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden tunnistamisen, itsensä johtamisen taidot ja viestintäosaamisen kehittymisen. Harjoittelu vahvisti opiskelijoiden työikäisen hyvinvoinnin tunnistamisen ja tukemisen taitoja, asiantuntijuuden kehittymistä sekä näyttöön perustuvan tiedon soveltamista.

Työyksikkö antoi toiminnasta positiivista palautetta. Työyhteisö koki, että interventiot olivat mielenkiintoisia ja hyödyllisiä. Toiminnan kokonaisuudessaan koettiin lisävään (lisäävän) työyhteisön yhteenkuuluvuutta ja keskustelua työntekijöiden jaksamisesta. Luentojen teemat jäivät elämään työyhteisöjen kahvipöytäkeskusteluihin toiminnan jälkeen.

Tulevaisuus moduuliharjoittelussa

Tulevaisuudessa työterveysharjoittelun erilaisia muotoja kehitettäessä huomioidaan työterveyshuollon voimakkaampi integroiminen mukaan toteutukseen, työhyvinvointiyksikön roolin vahvistaminen toiminnassa ja konkreettisen toiminnan lisääminen työyhteisöissä. Keväällä 2023 on kehitetty Järvisuomen työterveyshuollon, Pohjois-Savon hyvinvointialueen työhyvinvointiyksikön ja Savonian Wellness Centerin kanssa yhteistyössä uutta työterveysharjoittelun mooduulimallia. Harjoittelun tarkoituksena on lisätä harjoittelupaikkoja ja muotoja alueellisesti. Tavoitteena on mahdollistaa työterveyteen tutustuminen sekä tarvelähtöisen hyvinvointitoiminnan jalkauttaminen paikallisiin työyksiköihin.

Moduuliharjoittelun pilotointi alkaa syksyllä 2023. Pilotoinnin myötä Työ terveeksi-mallilla on potentiaalia kehittyä muutamassa vuodessa osaksi kiinteää työterveysharjoittelun uudenlaista toteutusta. Uudenlainen ja rohkea kokeilu oppilaitos- ja työelämäyhteistyössä synnyttää ketteriä ja tarvelähtöisiä innovaatioita!

Wellness Center on yrittäjämäinen oppimisympäristö Savonian terveys- ja matkailualan sekä liiketalouden opiskelijoille. Wellness Center tuottaa hyvinvointipalveluita asiakasryhmille vauvasta ikääntyneisiin. Wellness Centerillä opiskelijat harjoittelevat itsenäistä palveluiden tuottamista ohjaavan opettajan ja koordinaattorin tuella. Wellness Center on tiiviisti mukana myös useissa opintojaksoissa sekä opinnäytetöissä. Opiskelijat oppivat tärkeitä taitoja yrittäjyydestä, asiakaspalvelusta ja palvelukokonaisuuksien suunnittelusta sekä toteuttamisesta.

Kirjoittajat:

Salla Lommi, Palvelukoordinaattori Wellness Center Savonia, Savonia-ammattikorkeakoulu salla.lommi@savonia.fi
Pauliina Rissanen, Lehtori Terveysala tutkintokoulutus, Terveysala, Savonia-ammattikorkeakoulu Pauliina.Rissanen@savonia.fi
Terhi Kulo, Lehtori Terveysala tutkintokoulutus-Hoito, Terveysala, Savonia-ammattikorkeakoulu Terhi.Kulo@savonia.fi
Tiina Puustinen, terveydenhoitajaopiskelija
Emilia Haapalainen, terveydenhoitajaopiskelija

Lähteet:
Sinimaaria Ranki, Työterveyslaitos 2023. HELP-katsaus: Työelämän muutosnäkymät. Luettu: 21.6.2023. Saatavilla: file:///C:/Users/sh20417/Downloads/TTL_Help-katsaus_v4.pdf