Koiranulkoiluttaja Kuopiossa.

Savonia-artikkeli: TIETOKONETOMOGRAFIATUTKIMUKSET PIENELÄIMILLE

Yhä useampi eläinlääkäri luottaa pieneläindiagnostiikassa tietokonetomografiakuvantamiseen, jolloin lemmikkiemme diagnostisten palveluiden saatavuus paranee. Pieneläinten kuvantamisessa on tietokonetomografia vielä suhteellisen uusi kuvantamismenetelmä, mutta sen käyttö on selvästi lisääntynyt viime vuosina. Laitteita on hankittu eri puolille Suomea, joten tutkimusten saatavuus on tullut mahdolliseksi yhä useammalle.

Eläinlääkäripalveluihin käytetään merkittävä osa lemmikkieläinten kokonaiskulutuksesta

Tänä päivänä eläinten omistajat ovat yhä tietoisempia saatavilla olevista tutkimus- ja hoitovaihtoehdoista ja ovat siten entistä vaativampia asiakkaita. Eläinlääketieteen kehittyminen on tuonut tullessaan uusia tutkimus- ja hoitomuotoja, yhtenä niistä tietokonetomografian. Pieneläinklinikoilla ja eläinsairaaloissa toimivalla henkilökunnalla sekä alan opiskelijoilla on tarve kouluttautua tietokonetomografiamodaliteetille paitsi säteilysuojelun näkökulmasta, myös pystyäkseen palvelemaan asiakkaita mahdollisimman korkealaatuisesti.

Useat tutkimus- ja hoitomenetelmät ovat siirtyneet eläinlääketieteeseen ihmislääketieteen puolelta

Eläinpotilaiden kyseessä ollen kivun arviointi ja oireiden tulkitseminen voi olla haasteellista, joten diagnostiset kuvantamisen menetelmät ovat tärkeitä työkaluja eläinlääketieteessä. Tyypillisimmin kuvataan koiria ja kissoja, mutta myös eksoottisia lemmikkejä, kuten yrsijöitä ja matelijoita. Tietokonetomografiasta on tyypillisesti hyötyä selvitellessä nuoren koiran kasvuhäiriöitä tai traumapotilaan murtumia. Lisäksi tietokonetomografiakuvantamista hyödynnetään levinneisyysselvittelyissä, verisuoni- tai virtsatie-epämuodostumien toteamisessa, tai vierasesinettä paikallistamisessa. Laskimonsisäisesti annosteltu jodivarjoaine on tarpeellinen, kuten ihmisilläkin.

Sallavon opinnäytetyössä selvitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla koirien ja kissojen tyypillisimpiä indikaatioita tietokonetomografiatutkimuksiin. Lisäksi jodivarjoaineen merkitystä näissä tutkimuksissa selvitettiin niin ikään. Katsaus toteutettiin työelämän kehittämisnäkökulma huomioiden. Aineistoksi valikoitui 13 kansainvälistä artikkelia ja aineisto analysoitiin sisällönanalyysimenetelmällä.

Koirien ja kissojen kuvausindikaatiot tietokonetomografialla ja jodivarjoaineen käyttö

Katsauksessa selvitettiin tietokonetomografian kuvausindikaatioita koirilla ja kissoilla. Katsauksessa saatujen tulosten mukaan koirien kuvausindikaatioina ovat eniten erilaiset sisäelintutkimukset, kuten munuaisten ja virtsateiden tutkimukset sekä levinneisyystutkimukset. Luuston tutkimuksista tietokonetomografialla kuvattiin koirilta päätä, selkärankaa, kyynärniveliä, hampaistoa sekä vatsan alueen verisuonia. Katsauksen mukaan taas kissoilta kuvattiin maksan toimintaa, vatsan alueen verisuonitusta sekä hampaistoa. Toisella tutkimuskysymyksellä selvitettiin jodivarjoaineen laskimonsisäistä käyttöä koirien ja kissojen tietokonetomografiakuvauksissa. Katsauksessa osoittautui, että lähes kaikkiin kuvauksiin on tarpeellista käyttää suonensisäistä jodivarjoainetta. Varjoaine auttaa erottamaan eri kudoksien rakenteita toisistaan. Pääsääntöisesti ortopediset luustokuvaukset voidaan tehdä ilman varjoainetta. Tulosten perusteella eläinpotilaiden diagnostiikassa on hyötyä tarkoituksenmukaisista varjoaineruiskutusprotokollista.

Pieneläindiagnostiikka hyötyy tietokonetomografian käytöstä

Tulokset ovat sovellettavissa muihinkin eläinlajeihin, vaikka kirjallisuuskatsaus käsitteli koiria ja kissoja. Entistä tarkempien tietokonetomografiatutkimusten avulla on mahdollista löytää uusiakin sairauksia ja kehittää hoitoja niihin. Katsaus osoitti, että tietokonetomografiatutkimukset auttavat eläinlääkäriä ja lemmikin omistajaa hoitopäätösten tekemisessä. Leikkausten suunnittelun apuvälineenä tietokonetomografiakuvat ovat todella hyödyllisiä. Tarkat, yksityiskohtaiset kuvat auttavat eläinlääkäreitä esimerkiksi hammashoidon suunnittelussa, tähystyksissä sekä onkologisten hoitojen suunnittelussa että niiden seurannassa. Tulevaisuudessa on mahdollista, että toimenpideradiologian sovelluksia otetaan käyttöön myös eläinlääketieteessä, mutta tämä edellyttää kehittynyttä kuvantamislaitekantaa ja aiheeseen perehtynyttä henkilökuntaa.

Tulosten perusteella tietokonetomografiatutkimuksissa eläinpotilaat vaativat lähes aina anestesian, jotta kuvaus on diagnostinen. Liike-epätarkkuus vaikeuttaa tietokonetomografiakuvissa pienten yksityiskohtien arvioimista, joten parhaaseen lopputulokseen pääseminen edellyttää toimivaa yhteistyötä koko kuvaus- ja hoitotiimin kesken. Laitekannan kehittymisen myötä kuvausajat lyhenevät, joten tulevaisuudessa eläinkuvauksia pystytään suorittamaan suurelta osin vain kevyessä rauhoituksessa.

Artikkeli perustuu Minna Sallavon YAMK-opinnäytetyöhön Tietokonetomografiatutkimukset pieneläimille, kuvaileva kirjallisuuskatsaus 2024.

Kirjoittajat:

Minna Sallavo, röntgenhoitaja, kliininen asiantuntija YAMK-opiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu

Heli Intke, YTM, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu