Neljä opiskelijaa työskentelee yhdessä Savotta-kahviossa pystypöydän äärellä.

YAMK- opinto- ja uraohjauksen kehittäminen

Savonia- ammattikorkeakoulussa on kehitetty YAMK- opintojen opinto- ja uraohjausta. Tärkeimpänä tavoitteena oli YAMK-opiskelijoiden valmistuminen opinto-oikeusaikana. Lisäksi haluttiin, että opintojen keskeyttämismäärät pienenisivät. Tavoitteena oli kehittää ohjauksesta proaktiivista, eli opiskelijat toimivat itse aktiivisesti ja aloitteellisesti tilanteet ennakoiden . Työ on jatkoa Savonian pitkäjänteiselle amk-tutkintojen opinto- ja uraohjauksen kehittämistyölle ja nivoutuu valittuun holistiseen ohjauksen malliin.

Kehittämistyössä tärkeimmiksi valmistumiseen ja keskeyttämiseen vaikuttaviksi tekijöiksi nousivat opinnäytetyö, viestintä ja HOPS-keskustelut. Opinnäytetyö irrotettiin omaksi kehittämiskokonaisuudekseen. Viestinnän ja HOPS:n pohjalta rakennettiin koeasetelma ja toteutettiin koe, jossa mukana oli yhteensä 11 opiskelijaryhmää. Kokeiden tulokset nostivat selkeästi esille vaikuttavimmat tavat toteuttaa opiskelijaohjausta. Muodostettiin ”Hyvät käytännöt” jalkautettaviksi kaikkiin YAMK-tutkinto-ohjelmiin. Hyvät käytännöt ovat yksinkertaisia, mutta ne käyttöönottamalla on mahdollista nostaa opiskelijoiden lukukauden aikaisten suoritusten keskiarvoa.