Savonia-artikkeli: Taso kerrallaan kohti työelämää – GameON

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

GameON-hanke pääsi viimein käynnistymään ja se on jatkoa vuoden vaihteessa päättyneelle Game Over? – Continue! -hankkeelle. Hankkeen teema, ”Pelaamalla työelämäntaitoja ja hyvinvointia”, tarjoaa innovatiivisen lähestymistavan, jossa pelillistäminen toimii välineenä digitaalisien taitojen ja sosiaalisten kykyjen vahvistamisessa sekä uusien urapolkujen löytämisessä.

GameON-hankkeen päätavoitteena on vahvistaa pohjoissavolaisten työttömien ja työelämän ulkopuolella olevien digitaalisia taitoja, sosiaalisia kykyjä ja auttaa heitä löytämään uusia urapolkuja. Hankkeessa yhdistyvät pelaamisen ilo ja hyödyllinen oppiminen, mikä tekee siitä ainutlaatuisen ja tehokkaan oppimisympäristön. Hanke tarjoaa osallistujille monipuolisen ja kokonaisvaltaisen oppimiskokemuksen, jossa yhdistyvät ryhmätoiminnot, yksilöohjaus ja työelämälähtöiset projektit. Osallistujat saavat mahdollisuuden kehittää osaamistaan sekä digitaalisissa taidoissa että sosiaalisissa vuorovaikutustaidoissa, mikä on olennainen osa nykypäivän työelämää.

Osallistujille

Hankkeen ryhmätoiminnoissa keskitytään osallistujien digitaalisten ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Toimintojen ytimessä on digitaalinen pelaaminen, joka tuo oppimiseen iloa ja motivaatiota. Ryhmätoiminnoista vastaa aktiivinen pelikasvatuksen ja nuorisotoimen kouluttaja Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu, Humak. Ryhmien tapaamissa osallistujat oppivat käyttämään erilaisia digitaalisia työkaluja ja ohjelmistoja. Keskiössä ovat vuorovaikutustaitojen ja tiimityöskentelyn harjoittelu. Sosiaalinen vahvistaminen nähdään tärkeänä työelämän kannalta. Humakin pelitoimintojen asiantuntija Samuel Piiroinen summaa suunnitelmat: ”Tavoitteena on toteuttaa pelitoimintaa, jossa mielekäs tekeminen yhdistyy työelämässä tarvittavien taitojen oppimiseen. Jokainen ryhmiin osallistuva tuo mukanaan peliharrastuksen kautta kertynyttä osaamista ja ideoita, joita hyödynnetään myös toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.”

Hankkeeseen kuuluu myös yksilöohjausta, jonka vastuu on Suomen Nuorisoseurat ry:llä. Jokaiselle osallistujalle tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja valmennusta, jonka tavoitteena on tukea heidän yksilöllisiä tarpeitaan ja tavoitteitaan. Yksilöohjauksessa autetaan osallistujia hahmottamaan omia uramahdollisuuksiaan ja asettamaan realistisia tavoitteita. Keskiössä ovat osallistujien oivaltaminen vahvuuksien ja kehittämisalueiden tunnistamiseen ja kehittämiseen. Työvalmennuksen asiantuntija Emmi Saikkonen Suomen Nuorisoseuroilta kiteyttää suunnitelmat: ”Yksilönohjauksen keskiössä on osallisuus, joka on myös yksi Nuorisoseurojen arvoista. Hankkeen toimintaan osallistujia tuetaan itse löytämään uusia vahvuuksia ja vahvistamaan jo olemassa olevia.”

GameON-hanke tekee tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa tarjoten osallistujille mahdollisuuden osallistua aitoihin työelämälähtöisiin projekteihin. Näiden projektien kautta osallistujat pääsevät soveltamaan oppimiaan taitoja käytännössä ja saamaan arvokasta työkokemusta. Osallistujia kannustetaan luomaan ja ylläpitämään ammatillisia kontakteja, jotka voivat auttaa heitä tulevaisuuden työelämässä. Savonia-ammattikorkeakoulu vastaa työelämän projekteista.

Työelämän kumppaneille

Hanke ei kuitenkaan keskity vain osallistujien kehittämiseen, vaan se tarjoaa myös yrityksille mahdollisuuden osallistua merkittävällä tavalla. GameON-hanke etsii aktiivisesti yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita tukemaan nuoria ja aikuisia heidän matkallaan kohti työelämää tarjoamalla pieniä, työelämälähtöisiä projekteja. Yritykset voivat osoittaa yhteiskuntavastuuta tukemalla osallistujia työelämäpolullaan, mikä vahvistaa yrityksen positiivista julkisuuskuvaa ja sitoutumista yhteisön kehittämiseen. Nuoret tuovat mukanaan uusia ideoita ja tuoreita näkökulmia, jotka voivat olla arvokkaita yrityksen kehitysprojekteissa, tuoden innovatiivisia ratkaisuja ja luovaa ajattelua. Projektiyhteistyön kautta yritykset voivat tutustua potentiaalisiin tulevaisuuden työntekijöihin ja arvioida heidän osaamistaan käytännössä.

Savonian pelillisyys- ja kumppanuusasiantuntija Ville Heiskanen kannustaa yrityksiä mukaan: ”GameON tarjoaa yrityksille oivan mahdollisuuden verkostoitumiseen ja matalan kynnyksen toiminnan mahdollistamiseen. Hankkeeseen mukaan lähtö on vaivatonta ja toiminta projektin aikana toteutetaan vahvassa yhteistyössä hankkeen asiantuntijoiden avustuksella, yrityksen voimavaroja liikaa rasittamatta.”

Tulevat toimet

Ensimmäinen ryhmä aloittaa toimintansa heinäkuussa 2024. Tähän ryhmään kuuluu 18–54-vuotiaita henkilöitä, jotka haluavat parantaa digitaalisia taitojaan ja löytää uusia uramahdollisuuksia. Seuraavia ryhmiä käynnistetään noin kahden kuukauden välein. Osallistujien linkkinä toimii Savon Diginatiivit ry, jonka tiloissa Kuopion keskustassa Kulttuuriareena 44:llä ryhmät kokoontuvat. Diginatiivien toiminta mahdollistaa myös osallistujille uusia kontakteja sekä viikoittaisia toimintoja, kuten lautapelikerhon tai torstain digikahvit. Nämä toimet ovat kaikille avoimia. Järjestötoiminnan aktiivi ja hankkeen työntekijä Eppu Pitkänen näkee hankkeen positiivisena yhdistykselle: ”Hanke vahvistaa yhdistyksen roolia nuorten tukemisessa ja yhteiskuntavastuun kantamisessa, samalla lisäten uusista teknologioista ja videopeleistä kiinnostuneiden tavoittamista. Uusien yhteistyökumppaneiden tapaamisissa sekä hankkeen aikanasekä hankkeen aikana tulemme näyttämään, että pienikin yhdistys pystyy suuriin tekoihin.”

GameON-hanke toteutetaan monialaisen konsortion voimin, johon kuuluu asiantuntijoita useilta eri aloilta, kuten koulutus, teknologia, sosiaalityö ja yritysmaailma. Tämä monialaisuus tuo mukanaan merkittäviä hyötyjä. Se mahdollistaa laajan osaamisen ja kokemuksen hyödyntämisen hankkeen eri osa-alueilla, mikä takaa osallistujille monipuolisen ja kattavan tuen. Konsortion monialaisuus edistää myös innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä, sillä eri alojen asiantuntijat voivat yhdessä luoda uusia toimintamalleja ja käytäntöjä. Monialainen lähestymistapa varmistaa, että hanke voi tarjota joustavia ja räätälöityjä ratkaisuja osallistujien ja yhteistyökumppaneiden tarpeisiin, mikä lisää hankkeen vaikuttavuutta ja kestävyyttä.

Hankkeen projektipäällikkö Kimmo Pakarinen Savonialta suuntaa katseen tulevaan luottavaisin mielin: ”Hankkeen aikana tulemme näkemään monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tämä myös näkyy hankkeeseen osallistujille mahdollisuutena tutustua erilaisiin työtehtäviin, oppia monia erilaisia taitoja ja yritykset pääsevät tutustumaan tulevaisuuden osaajiin yhteistyöprojektien merkeissä”.

GameON -hanketta osarahoittaa Euroopan Unioni ja Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen toteuttajina ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, Suomen Humanistinen ammattikorkeakoulu, Savon Diginatiivit ry ja Suomen Nuorisoseurat ry.

Kirjoittaja:

Jaana Konttinen, TKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu, jaana.konttinen@savonia.fi