Henkilö katsoo screeniä

Digitaaliset ympäristöt

#SavoniaAMK

Tarkoituksenmukainen teknologia ja pedagogiset ratkaisut mahdollistavat opiskelijoiden yhdessä oppimisen ja yhteistyön. Vuorovaikutus opiskelijoiden kesken tai opettajan ja opiskelijoiden välillä voi olla saman- tai eriaikaista, opiskelun tavoitteista riippuen.

Savonia-ammattikorkeakoulu on sitoutunut noudattamaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) sekä muita lakeja, jotka säätävät digitaalisten palvelujen saavutettavuudesta mukaan lukien hallintolaki (434/2003). Savoniassa uudet ja olemassa olevat digitaaliset palvelut sekä niissä julkaistavat kaiken tyyppiset verkkosisällöt tulevat seuraamaan eurooppalaisen standardin EN 301 549 saavutettavuusvaatimuksia, jotka pohjautuvat Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 A- ja AA-tason kriteereihin.

Digitaalisten oppimisympäristöjen laadinnassa huomioidaan OKM:n Opiskelun, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen yhteishanke (OHO!) -hankkeen vuonna 2019 laatimia kriteereitä. Digitaaliset oppimisympäristöt laaditaan niin, että opiskelijan on niitä luonteva käyttää ja ne täyttävät verkkosisällön saavutettavuuskriteeristöt. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on Savoniassa laadittu ohjeistukset oppimisympäristön sekä oppimistehtävien laatimiseen. Ohjeet ovat mm. video- ja tekstimuodossa. Opetus- ja ohjaushenkilöstö perehdytetään laatimaan saavutettavia opintojaksojen toteutuksia. Perehdyttäminen toteutetaan ohjemateriaalien, koulutusten, vierituen ja mentoroinnin avulla. Uusista saavutettavuuteen liittyvistä vaateista tiedotetaan henkilökunnan intrassa. Savoniassa on tavoitteena arvioida digitaalisten ratkaisujen toteutumista opetus- ja oppimistilanteissa. Saavutettavuudessa painotetaan opintojakson kokonaisvaltaista suunnittelua ja toteuttamista, jossa yhtenä osana ovat digitaaliset ratkaisut.

Opiskelijat perehtyvät savonialaiseen tapaan opiskella jo ennen opintojensa alkua ns. Digiavain-kurssin avulla. Täällä opastetaan opiskelijaa käyttämään Savonian palveluita. Opintojen alussa jokainen opiskelija suorittaa orientoivat opinnot, joissa tarkennetaan vielä Digiavain-kurssin sisältöä ja varmistetaan, että opiskelijat osaavat käyttää Savonian ratkaisuja. Opiskelijoille tarkoitetut Savonian tarjoamat verkkosisällöt luodaan niin, että ne täyttävät saavutettavuuden periaatteet. Opiskelijat arvioivat jokaisen opintojakson päätteeksi kunkin toteutuksen opetuksen. Tällöin opiskelijat voivat antaa palautetta myös digitaalista ratkaisuista.