linkkitorneja yöllä

Savonian SuperEcosystem rajattomien mahdollisuuksien äärellä

#savoniaAMK

Savonia-ammattikorkeakoulun SuperEcosystem luokiteltu Suomen monialaisimmaksi metaklusteriksi ja hyväksytty viralliseksi European Cluster Collaboration Platformin (ECCP) sertifioimaksi metaklusteriksi. Suomesta sertifiointiin on yltänyt aiemmin vain yksi metaklusteri, Pohjoismaissa sertifioituja klustereita on neljä ja Euroopassa 23.

Maailmanlaajuinen toimintaympäristö ja sen nopeat muutokset korostavat yhteistyön merkitystä uusien innovaatioiden synnyttämisessä. Yhteistyö toteutuu parhaiten yritysten, tutkimuslaitosten, julkisen sektorin, kuluttajien ja muiden toimijoiden tiiviissä vuorovaikutuksessa eli innovaatioekosysteemeissä.

Metaklusteri, tai klustereista koostuva klusteri, on kokonaisuus, joka yhdistää yksittäisiä klustereita ja ekosysteemejä. Tammikuussa 2021 Savonia-ammattikorkeakoulun koordinoimana ja Pohjois-Savon liiton rahoittamana hankkeena käynnistetty SuperEcosystem käsittää kuusi klusteria ja ekosysteemiä sekä kaksi mahdollistavaa toimintoa Savon alueella: Pohjois-Savon Agri-Food -klusteri, Kuopio Health, Kuopion Vesiklusteri, Pohjois-Savon Energiaklusteri, Bio- ja kiertotalousklusteri, Kone&Materiaaliteknologia, DigiCenterNS, ja Pohjois-Savon Business Center.

Jäsenyys voi houkutella Suomeen ulkomaisia t&k-investointeja

– Metaklusterijäsenyys mahdollistaa laajemman tietoisuuden rakentamisen globaalilla tasolla, mikä avaa uusia liiketoiminta- ja T&K-mahdollisuuksia SuperEcosystemin jäsenille, kommentoi yksi Kuopion Vesiklusterin jäsenistä, Nokia Oyj:n T&K-ohjelmajohtaja Jarkko Pellikka. – Jäsenyys voi houkutella Suomeen myös uusia ulkomaisia t&k-investointeja.

Sertifioituna metaklusterina SuperEcosystem tarjoaa klustereilleen ja ekosysteemeilleen ja niiden jäsenille paremman kyvyn lieventää geopoliittisen tilanteen aiheuttamia tulevia haasteita, kuten toimitusketjuun, logistiikkaan ja toiminnallisuuteen liittyviä ongelmia.

– Nykyään ekosysteemeissä syntyy uusia innovaatioita ja kaupallistamista, ja siksi on tärkeää rakentaa siltoja ekosysteemin sisällä ja ekosysteemien välillä globaalilla tasolla. Jäsenyys mahdollistaa myös tehokkaan kumppanihaun ja voi luoda perustan uusille EU-tason T&K-aloitteille julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden näkökulmasta, Jarkko Pellikka toteaa.

Kansainvälisiä verkostoja, kumppanuuksia ja projekteja

Metaklusterina SuperEcosystem edistää aktiivisesti teollisuudenalojen ristipölytystä, kannustaa arvokkaan tiedon ja tietämyksen jakamiseen ja vie kestävää kansainvälistä kasvua eteenpäin YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen (SDG – Sustainable Development Goals) mukaisesti. Klustereissa ja ekosysteemeissä on jäseninä yli 150 organisaatiota sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, mukaan lukien innovatiiviset startupit, pk-yritykset ja suuret kansainväliset monialayritykset. Jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 55 miljardia euroa ja toiminta ulottuu yli 100 maahan kaikilla mantereilla.

Rahoituksen lisäksi ECCP:n sertifioituna metaklusterina SuperEcosystemille tarjoutuu yhteyksiä ECCP:n vahvistamiin vaikutusvaltaisiin organisaatioihin, aloitteisiin ja kumppanuuksiin. Meta-klusteristatuksen myötä SuperEcosystemillä on mahdollisuus koordinoida ja toteuttaa omia kansainvälisiä projektejaan, aloitteitaan, tapahtumiaan ja konsortioitaan. Klusterit ja niiden jäsenet pääsevät nopeasti mukaan kansainvälisiin verkostoihin, kumppanuuksiin ja projekteihin.

Euroopan komission perustama European Cluster Collaboration Platform (ECCP) on Euroopan klustereiden yhteistyöfoorumi. Eurooppalaisen klusteriyhteistyön tavoitteena on tukea eurooppalaisten pk-yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Lisätietoja:
SuperEcosystem: Johan Halvarsson, Savonia-ammattikorkeakoulu
(johan.halvarsson@savonia.fi, +358 44 785 6058)