Palvelutarpeen tunnistaminen monialaisen tiimityön perustana


Hyvinvointialueen mukanaan tuomat uudistukset mahdollistavat nykyisten toimintatapon tarkastelun ja uusien, sekä työntekijöiden että asiakkaiden kannalta toimivampien tapojen kokeilun. Yksi näistä on monialaisen tiimityön malli, jota tässä tarkastelimme ja pyrimme ymmärtämään mahdollisimman monen eri ammattilaisen näkökulmasta.

Tavoitteena löytää yhteinen suunta ja visio, jonka kaikki voivat jakaa. Työpaja oli tarkoitettu hyvinvointialueen valmistelussa sekä sote-keskus hankkeen parissa työskenteleville ja sinne kokoontui monialainen joukko eri alan osaajia.

Työpajan menetelmänä käytetiin nopeaa vaikutusten arviointimenetelmää (PRIA: Prospective Rapid Impact Assessment for human security). Osallistujat tunnistivat ensin olennaisia tekijöitä kontekstissa ”Mitä vaikutuksia monialaisen tiimityön mallin käyttöön otolla olisi sosiaali- ja terveyskeskuksen potilas- ja asiakastyöhön?”.

Sitten tekijöiden tärkeyttä ja portfoliolaskentaa hyödyntäen koottiin asioiden yhdistelmiä eli portfolioita jatkotyöstettäväksi. Portfoliolaskenta auttaa yhteisen ymmärryksen rakentamisessa, kun erilaiset intressit ja näkemykset vaikeuttavat päätöksentekoa.

Yhteistyökumppanin kommentit

”Pria-työn tuloksista nousi keskiöön palvelutarpeen tunnistaminen, henkilöstön osallistaminen ja jatkuva arviointi. Kesän korvalla sotekeskuksen monialaisen tiimimallin projektityöryhmä muotoili esiin nousseista teemoista tekoja, jotka he edelleen veivät suoraan käytäntöön, osaksi tiimimallin pilotteja. Jatkuva arviointi päädyttiin toteuttamaan osana monialaisen tiimallin käytännön tutkimusta. Yhteinen keskustelu prian tuloksista vahvisti myös viestinnän ja muutosvalmennuksen merkitystä osana vaikuttavaa kehittämistyötä. ”

Minna Rytkönen, POSOTE20 Hankepäällikkö, Tulevaisuuden sote-keskus Pohjois-Savossa

Minna Rytkönen.
Minna Rytkönen.
Posoten logo.

Fakta

POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen tavoitteena on kokeilla ja vahvistaa työmenetelmien ja toimintamallien käyttöönottoa, joiden arvioidaan parantavan hoitoon pääsyä, edistävän ammattilaisten yhteistä työskentelyä ja lisäävän asiakkaiden osallisuutta.

Tavoite 3 - Terveyttä ja hyvinvointia

3.8 ja 3.d

Saavuttaa yleiskattava terveydenhuolto
Vahvistaa terveysriskien hallintaaUusimmat viikon vaikuttavimmat: