Opiskelijat pitävät taukoa kirjaston yhteistyötilassa.

Nuorehkot mikro- ja pk-yrittäjät sekä johtajat murtavat yrittäjyyden myyttiä

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Yrittäjät sekä johtajat kertovat usein työpäivien olevan erittäin kiireisiä. Aikaa ei jää uusien asioiden selvittämiseen, opiskeluun eikä kehittämiseen. Selvityksemme perusteella näin ei välttämättä ole ainakaan melko nuorissa ja pienissä yrityksissä.

Yrittäjät ovat erittäin hyvin tiedostaneet työhyvinvoinnin merkityksen omassa työssään ja jaksamisessaan. Työpäivän pituutta rajoitetaan ja vältetään liikaa ilta- ja viikonlopputyötä.

– Tauoista, lounasajoista ja lomista pidetään kiinni. Lähes kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä omaan ajankäyttöönsä, kiteyttää Savonia-ammattikorkeakoulun yrityspalvelujohtaja Kaija Sääski.

Ajankäytön puollonkauloiksi yrittäjät nostivat omalta osaltaan ja yrityksensä osalta seuraavat asiat: nopeasti muuttuvat yllättävät tilanteet, kilpailutuksiin valmistautuminen, asiakkaiden kiire, pieni henkilöstö ja tiedonkulku.

Yrityksen kehittäminen ja lähitulevaisuuteen varautuminen

Yrittäjät tunnistivat hyvin, mitä vihreä siirtymä tarkoittaa heidän toimialoillaan. Vihreästä siirtymästä kaivataan seuraava tietoja:

• Yhteisestä linjausta hiilidioksidipäästöjen vaatimuksista. Kuka vaatii, mitä vaatii? Vaatimustason kehitys koetaan epäselväksi. Tarvitaan työkaluja mm. hiilijalanjälkilaskentaan ja laskuria, jolla saa vertailutietoa yritysten vihreästä siirtymästä.
• Helposti haettavissa olevaa tietoa eri alan yrityksille ja toimialoille vastuullisuusvaatimuksista.
• Yritysten kannalta konkreettista tietoa, esimerkkejä ja lopputuloksia, mitä saatu aikaan. Millä ja miten vihreää siirtymää mitataan?
• Muotoilun vaikuttavuutta palvelutuotannon puolelle: digitalisuus, aineeton muotoilu. Niiden edesauttamista yrityksissä.
• Tutkimuksia aiheesta ja vaikuttavuudesta. Alakohtaista tiedonhankintaa.
• Pääteemat ja miten ne vaikuttavat liiketoimintaan.
• Onnistumistarinoita.

Yrittäjät kaipaavat vertaistukea vihreässä siirtymässä sekä digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämisosaamista, mm. Chat GTP. Pohdintaa herätti, miten vihreän siirtymän vaatimuksiin vastataan, miten osoitetaan ja viestitään siihen vastaamisesta.

Yrittäjien kuvatessaan yrityksenä muutoskyvykkyyttä vastauksissa korostu: nopea reagointi, ketteryys, tuotekehitys, uusien teknologioiden käyttöönotto, suunnitelmallisuus, sijoittuminen markkinaan ja kilpailukenttään. Parempi kannattavuus ja innovatiivisuus, pieni yrityksen koko ja siten joustavuus. Trendien, megatrendejä ja hiljaisten signaalien seuraaminen. Toiminnan uudistaminen tarvittaessa, startup-luonteinen toiminta, uusien tuotteiden ja palvelujen luominen.

Digitalisaatio on arkipäivää

Digitalisaatio on muuttanut työntekemistä: työajasta suurin osa menee ruudun ääressä. Koulutukset, joihin osallistutaan, ovat pääosin diginä ja niistä rakennetaan verkostoja. Osa kehittää itse ohjelmistoja datan ja aineistojen hyödyntämiseksi.

Osalle yrityksistä avainasemassa on verkkokauppa sekä myynnin ja markkinoinnin automatisointi. Markkinointi painottuu sosiaaliseen mediaan, ja painotuote- ja printtimainonta koetaan vastuuttomalta.

Osalla yrityksistä on jo kaikki toiminnot digitalisoitu, joten enää ei ole tarvetta ns. digiharppaukselle. Asiakassuhteet myös toimivat hyvin digitalisesti eri puolelle Suomea.
Vastauksissa korostui yritysten melko nuori ikä, pieni koko, ketteryys kokeiluihin, innovatiivisuus ja ns. digiaikana opiskelu. Myös työntekijöiden koulutuksella ja yhteisellä asiakasnäkemyksellä todettiin olevan suuri merkitys.

– Tulokset perustuvat Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttamaan teemahaastatteluun osana React-hanketta. Kymmenen pohjoissavolaisen yrittäjien/johtajien haastattelut tehtiin alkukeväästä 2023, kertoo Savonian TKI-asiantuntija Jarmo Jalkanen.

Haastateltavista 80 prosenttia oli palvelualoilta ja 20 prosenttia teollisuudesta. Palvelualoilta, suunnittelu- ja konsulttipalveluista oli lähes 2/3 vastaajaa, hyvinvointi-, sosiaali- tai terveyspalveluista neljäsosa ja kaupan alalta yli kymmenesosa.

– Hankkeessa luodaan valtakunnallinen pk- ja mikroyrityksille tarjottava osaamiskokonaisuus, joka toteutetaan Suomen yrittäjien, Kauppakamarien, alueellisten yrittäjäjärjestöjen ja ammattikorkeakoulujen (22 ammattikorkeakoulua) yhteistyönä. Teemat: vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio. Hankkeen kohderyhmänä on mikro- ja pk-yritysten johto ja henkilöstö, Jalkanen kertoo.

Hankkeen tiedot: Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (React Itä-Suomi). Toteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Kesto: 1.11.2022-31.12.2023. Rahoittaja: Etelä-Savon ELY-keskus/React ESR.