Kirjasto Opus.

Savonia-artikkeli: Ammattikorkeakoulussa julkaisuilla haetaan vaikuttavuutta ja rahoitusta

Savoniassa tapahtuu vuoden mittaan todella paljon monella saralla. Ei ole mitään syytä pitää korkealaatuista tekemistä piilossa, vaan siitä tulee viestiä mahdollisimman tehokkaasti ulospäin. Julkaiseminen on olennainen osa Savonian kokonaisviestintää ja avaa myös keskustelua laajemmin yhteistyökumppaneiden kanssa. Kukapa tietäisi mitä täällä tapahtuu, jos emme siitä kerro!

Julkaisuihin kuuluvat Savoniassa Savonian oman julkaisusarjan julkaisut, yhteisjulkaisemisen kumppaneiden kanssa muiden organisaatioiden julkaisuissa, tieteelliset ja ammatilliset julkaisut lehdissä, Savonian sivuilla julkaistavat Savonia –artikkelit suomeksi ja englanniksi sekä tietenkin myös erilaiset toimitetut oppimateriaalit kirjoista podcasteihin. Audiovisuaalisia julkaisuja on pikkuhiljaa tehty enemmän. Lisäksi kulttuurialalta julkaistaan tietoja konserteista ja tapahtumista, joissa henkilökunta on toiminut olennaisessa roolissa.

Julkaisuilla on myös taloudellista merkitystä. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saadaan rahoitusta kaikista julkaisuista, jotka on julkaistu toimitetuissa julkaisukanavissa ja jotka on julkaistu ensimmäistä kertaa. Lisäksi tekijänä tulee olla ainakin yksi savonialainen henkilökunnan edustaja ja hän tuo julkaisussa esiin sitä asiantuntemustaan, jota hän ilmentää myös työssään Savoniassa. Julkaisemisen määrä on kasvanut siitä lähtien, kun se tuli osaksi rahoitusmalliamme yli 10 vuotta sitten. Vuosittain julkaisuissa on ollut pientä vaihtelua, mutta tyypillisesti edelleen julkaistaan enimmäkseen yksin, suomeksi ja Savonian omilla julkaisukanavilla.  

Vuonna 2022 julkaisumme tuotti kahdeksanneksi eniten julkaisupisteitä ammattikorkeakoulujen keskuudessa. LAB oli julkaisujen kruunaamaton kuningas yli 1500 julkaisullaan ja Turun ammattikorkeakoulu tuotti myös yli tuhat julkaisua. Näitä ammattikorkeakouluja seuraavat järjestyksessä Haaga-Helia, Novia, XAMK, SeAMK, ja Metropolia. Vuodet eivät ole veljeksiä muillakaan korkeakouluilla ja sijoitukset vaihtelevat vuosittain. Henkilökunnan määrä ei kuitenkaan ole tae julkaisemisen määrälle ja pienemmätkin ammattikorkeakoulut voivat olla tuotteliaita julkaisijoita.

Julkaisuvuosi 2022

Julkaisuvuosi 2022 oli melko samankaltaiselta kuin edellinen vuosi. Julkaisujen kokonaismäärä pysyi lähestulkoon samana; vuonna 2021 OKM:n julkaisupiste saatiin 716 julkaisusta ja viime vuonna 713 julkaisusta.  Yleisimmät syyt rahoituksen saamattomuuteen olivat, että julkaisun kirjoittajissa ei ollut Savonian henkilökuntaan kuuluvia (esimerkiksi opiskelijan yksin kirjoittama Savonia-artikkeli) tai julkaisun aihe ei ollut tekijän omaa alaa. Myös jokunen toimituskunta puuttui.

Tarkemmin tutkittaessa vaihtelua löytyy jonkin verran eri julkaisutyypeissä viime vuoteen verrattuna (kuva 1). Taidejulkaisuiksi luokiteltavien julkaisujen osuus harppasi edellisvuodesta peräti 59 julkaisulla. Julkaisutietojen valossa näyttää siltä, että nyt on palattu koronan jälkeiseen normaaliin elämään musiikin ja tanssin saralla. Suurin osa taidejulkaisuista on konsertteja, mutta mukana on myös muunlaisia julkaisuja, kuten esimerkiksi Sastalle suunniteltu Monomateriaalianorakki, Tammen resonanssi -sävellys ja DASH -koreografia.

Kuva 1. OKM-pisteisiin oikeuttavat julkaisut Savoniassa julkaisutyypeittäin 2021-2022

Ammattijulkaisujen määrä laski edellisvuodesta ja varsinkin Savonian oman julkaisusarjan julkaisut jäivät vähäisiksi (7 kpl). Tavoitteena on ollut, että varsinkin hankkeista tuotettaisiin enemmän julkaisuja julkaisusarjaan.  Vuosi 2023 näyttääkin jo paljon valoisammalta, sillä tänä vuonna julkaisusarjassa on jo ilmestynyt tai ilmestymässä 19 julkaisua!

Savonia-artikkeleiden määrä sen sijaan jatkoi kasvuaan, mikä ehkä selittää myös ammattiyleisölle suunnattujen julkaisujen vähentyneen määrän. Savonia-artikkeleissa on myös ammatillista tietoa, mutta julkaisukanavana se määrittyy kategoriaan ”suurelle yleisölle suunnattu”.

Luetuin Savonia-artikkeli vuodelta 2022 on Päivi Asikaisen ja Minna Hoffrénin Hiljaisen tiedon jakamisen merkitys työelämässä. Vastuulliseen liiketoimintaan, ensihoitajien työhön sekä Savonian satellittikoulutuksiin ja yhteisopettajuuteen liittyvät artikkelit saivat seuraavaksi eniten lukukertoja.

Viestintä seuraa ja analysoi artikkeleiden julkaisualustan dataa tarkalla silmällä. Dataa kertyy muun muassa sivulatauksista, sivulla vietetystä ajasta sekä siitä, mitä kautta kävijä on artikkelisivulle päätynyt.

Dataa käytetään julkaisujen kehittämistyössä niin, että artikkelit olisivat sekä sisällöllisesti vetovoimaisia ja kiinnostavia että saavutettavia ja helppolukuisia. Tähän pyritään antamalla aktiivisesti palautta kirjoittajille muun muassa verkkokirjoittamiseen ja otsikointiin liittyen.

Tyypillinen Savoniassa tehty julkaisu, aivan kuten aiempina vuosinakin, on avoin, suomenkielinen, yhden ihmisen suurelle yleisölle kirjoittama artikkeli tai julkinen konsertti. Yleisimmin julkaisun ala oli musiikkia tai kasvatustieteitä.

Savoniassa OKM:n julkaisupisteitä tuottaneista tekstijulkaisuista 8 prosenttia on englanninkielisiä ja loput suomenkielisiä. Vuonna 2022 Savoniassa tehtiin 21 kansainvälistä yhteisjulkaisua, jotka kohdistuivat musiikin, tekniikan ja terveystieteiden aloille. Nämä julkaisut ovat tärkeä tuki kansainväliseen yhteistyöhön ja myös kansainvälisen hankerahoituksen tavoitteluun.

Julkaiseminen lisää Savonian vaikuttavuutta. On tärkeää, että tehty työ huomataan ja sitä arvostetaan. Savoniassa juhlittiinkin alkuvuodesta julkaisujen tekijöitä, kun kolme savonialaista palkittiin Vuoden julkaisijat -erinomaisuustunnustuksella. Tunnustus jaettiin ensimmäistä kertaa.

Avoimuutta, avoimuutta ja laajempaa vaikuttavuutta

Savoniassa on linjattu, että kaikki Savonian omat julkaisut (Savonian julkaisusarja, artikkelit) ovat aina kuvia lukuun ottamatta avoimeksi lisensoituja, jolloin kuka vaan voi jatkokäyttää ja muokata niitä edelleen omiin tarpeisiin. Alkuperäinen tekijä on toki aina mainittava ja uusi tuotos lisensoitava samalla jatkokäytön mahdollistavalla CC BY-SA – lisenssillä. Tämä lisää entisestään julkaisujen käyttöä ja vaikuttavuutta. Jos haluaa vielä lisätä kierroksen avoimuutta, voi kuvat lisensoida avoimiksi erikseen tai hyödyntää avointen kuvapankkien kuvia.

Ammattikorkeakoulujen tekstijulkaisut ovat useimmiten lähtökohtaisesti avoimia ja näin on tilanne myös Savoniassa. Vuonna 2022 maksumuurin taakse jäi vajaa 7prosenttia tekstijulkaisuista. Tyypillisesti nämä olivat julkaisuja ammattilehdissä, kuten Bioanalyytikko, Pihvikarja tai Hitsaustekniikka. Maksumuurin taakse jäi myös lähes joka viides tieteellinen vertaisarvioitu julkaisu. Näiden julkaisujen avulla tavoitetaan tarkasti tiettyjä ammattiryhmiä, mutta maksumuurin takana ne eivät tavoita heitä, joilla ei ole julkaisuihin pääsyä.

Jos heti avoin julkaiseminen ei ole mahdollista, pyydetään kustantajalta lupa artikkelin rinnakkaistallentamiseen Theseukseen. Rinnakkaistallenne on joko kustantajan versio tai viimeisin versio, joka kustantajalle kirjoittajalta lähtee. Viimeiseen omaan versioon tulisikin aina säilyttää omat julkaisuoikeudet. Rinnakkaistallentaminen aloitettiin Savoniassa vuonna 2019 ja tällä hetkellä lokakuun lopussa Theseukseen on tallennettu 130 rinnakkaistallennetta.

On valitettavaa, etteivät kaikki lehdet myönnä rinnakkaistallennuslupaa, jolloin julkaisut jäävät harvojen saataville. Ammattijulkaisujen avoimuuden parantamiseksi on perustettu kansallinen työryhmä, joka on aloittanut selvitystyön. Keskusteluja käydään eri kustantajien kanssa ja tulevaisuudessa avoimen julkaisemisen mahdollisuudet ovat toivottavasti yhä paremmat myös ammattijulkaisuissa.

Savonia tukee avointa julkaisemista erillisellä budjetilla, joka on kaikkien savonialaisten käytössä. Rahoitusta myönnetään avoimeksi maksettaviin artikkeleihin ja esimerkiksi avoimen julkaisun taittokustannuksiin. Budjetin käyttöä valvoo Savonian julkaisutyöryhmä. Rahoituksen saaminen edellyttää, että julkaisu on heti avoin e-julkaisu ja täyttää OKM:n julkaisupistekriteerit.

Kirjoittajat:

Mira Juppi, tietopalvelupäällikkö

Anu Räty-Härkönen, informaatikko

Anne Heikkinen, viestintä- ja vaikuttavuusjohtaja

Savonian julkaisusarjaan ja rinnakkaistallenteisiin (Theseus)

Tiedejatutkimus-sivuston Savonian 2022 A-F -julkaisuihin

Opetushallinnon Vipunen -tilastopalvelu > Ammattikorkeakoulutus > Julkaisut