Graafisessa kuvassa näkyy vihreitä kasveja, harmaata savua, rakennusten ja tuulivoimaan siluetti.

Savonia-artikkeli: CSRD tulee – yrittäjä, oletko valmis?

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

EU:n vihreä siirtymä etenee. Vuoden 2024 alusta voimaan tullut CSRD-kestävyysraportointidirektiivi tuo yrityksille velvollisuuden kuvata oman toimintansa aiheuttamia vaikutuksia sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Standardien mukaan raportointi tekee vaikutuksista läpinäkyvämpiä ja vertailukelpoisia yritysten välillä. Tämä auttaa sijoittajia valitsemaan ilmastolle ja luonnolle parhaimmat sijoituskohteet. (Alho 2023.) Lisäksi ulkopuolisen tahon on varmennettava raportoitavat tiedot (Lindman 2023).

Kestävyysraportointivelvollisuus ja kaksinkertainen olennaisuus

Aiemmin vain yli 500 hengen yritykset ovat raportoineet vastuullisuudestaan ja hyvin väljästi (Alho 2023). Nyt kestävyysraportointidirektiivi velvoittaa ensin suuryritykset ja sitten vaiheittain pk-yritykset raportoimaan vastuullisuudesta tarkkojen ESRS-standardien mukaan (European Comission).

Kestävyysraportoinnin lähtökohtana ovat kestävyysseikat kuten ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, kiertotalous ja työolot. Raportoinnin tavoite on antaa tietoja, jotka helpottavat ymmärtämään, miten yrityksen toiminta vaikuttaa kestävyysseikkoihin ja miten kestävyysseikat vaikuttavat yrityksen toimintaan ja tulevaisuuteen. (Euroopan komissio 2023.) Tämä tulee vaatimaan todennäköisesti yrityksiltä suuria ponnistuksia ja kouluttautumista, jos yrityksessä ei ole näistä aiheista osaamista. Myös vastuullisuusasiantuntijoiden ja -asiantuntijayritysten palvelujen tarve lisääntyy.

CSRD-direktiivi tuo mukanaan kaksoisolennaisuuden arvioinnin. Yrityksen on arvioitava vaikutuksiaan ympäristöön ja yhteiskuntaan, mutta myös taloudellisia riskejä ja mahdollisuuksia, joita ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät asiat tuottavat. (Alho 2023.)

Responsia Oy on vastuullisuuden asiantuntijayritys, joka auttaa kestävyysraportointiin valmistautumisessa ja raportoinnin toteuttamisessa. Selvitin harjoittelussa Responsia Oy:ssä kaksoisolennaisuuden arvioinnin lähtökohtia.

Kuinka kartoitat, onko kestävyysseikka olennainen?

Olennaisuusarvioinnin lähtökohtana on tunnistaa kestävyysseikat, joihin yrityksellä on vaikutusta. Kartoittamisessa keskitytään omaan toimintaan sekä arvoketjussa oleviin aloihin, joilla vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet todennäköisesti syntyvät esimerkiksi toiminnan luonteen tai maantieteellisten tekijöiden perusteella. Vaikutusten kartoittamisessa huomioidaan tämänhetkiset ja tulevaisuudessa mahdollisesti ilmenevät vaikutukset kestävyysseikkoihin. (Euroopan komissio 2023.)

Olennaisuuden arvioinnissa selvitetään ensin kunkin kestävyysseikan näkökulmasta, onko yrityksellä olennaisia myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia ja riippuvuuksia ihmisiin ja ympäristöön (EFRAG 2023, Euroopan komissio 2023). Esimerkiksi jos yrityksen toiminnalla vähennetään fossiilisten luonnonvarojen käyttöä tai lisätään hiilinieluja, vaikutukset ilmastonmuutokseen ovat myönteisiä ja kestävyysseikka on olennainen.

Seuraavaksi selvitetään, onko kestävyysseikka olennainen taloudellisesta näkökulmasta. Ajatuksena on selvittää, voiko kestävyysseikka aiheuttaa yritykselle olennaisia taloudellisia vaikutuksia eli riskejä tai mahdollisuuksia. Yritys siis kartoittaa, vaikuttaako kestävyysseikka yrityksen kehitykseen, taloudelliseen asemaan, taloudelliseen tulokseen, kassavirtoihin, rahoituksen saatavuuteen tai pääomakustannuksiin. (EFRAG 2023, Euroopan komissio 2023.)

Kestävyysseikkojen olennaisuuden arvioinnin apuna käytetään sidosryhmien kanssa käytävää vuoropuhelua. Yritys voi kysyä vaikutusten kohteena olevilta sidosryhmiltä, kestävyysraportin käyttäjiltä sekä muilta asiantuntijoilta palautetta ja tietoja kartoittamistaan kestävyysseikoista. Myös kestävyysseikkoihin liittyviä tieteellisiä tutkimuksia voi hyödyntää. (Euroopan komissio 2023.)

Pohdinta

Kestävyysraportointi on tärkeä väline yritysten vastuullisuustyön tehostamiseen. CSRD-direktiivi pakottaa yritykset raportointiin, mikä todennäköisesti lisää painetta toiminnan vastuullisuuden kehittämiseen. Myös velvollisuuden piiriin kuulumattomien yritysten halu panostaa vastuullisuustyöhön ja sen kehittämiseen lisääntynee, koska suurempien yritysten täytyy raportoida arvoketjunsa alihankkijoiden vaikutuksista. Yrityksillä ei ole varaa jättäytyä kehityksestä jälkeen.

Olennaisten vaikutusten ja taloudellisten vaikutusten tunnistaminen on iso prosessi, etenkään jos näitä asioita ei ole aiemmin selvittänyt. Tämä tilanne voi tulla eteen monilla pk-yrityksillä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Euroopan Komissio on työssään miettinyt yrityksille tulevaa kuormaa ja kestävyysraportointistandardien on vältettävä aiheuttamasta yrityksille kohtuutonta hallinnollista rasitetta (Euroopan komissio 2023).

Joka tapauksessa juuri nyt on viimeistään aika alkaa miettimään yrityksen toiminnan suhdetta ympäristöön ja yhteiskuntaan, ottaa kestävyysraportointi haltuun ja alkaa valmistautua tulevaan! Jos tarvitset apua, ota yhteyttä vaikka Responsia Oy:hyn!

Kirjoittaja: Päivi Virtaharju, Kestävän tulevaisuuden asiantuntija, ylempi ammattikorkeakoulututkinto Savonia

LÄHTEET

Alho, Eeva 2023. Vihreä siirtymä tulee, onko yrityksesi valmis? Verkkojulkaisu 20.6.2023. https://valtioneuvosto.fi/-//1410903/vihrea-siirtyma-tulee-onko-yrityksesi-valmis- Viitattu 19.3.2024

EFRAG 2023. Implementation guidance. Draft Efrag IG1 Materiality Assessment. Verkkojulkaisu. https://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FDraft%2520EFRAG%2520IG%25201%2520MAIG%2520231222.pdf Viitattu 24.3.2024

Euroopan komissio 2023. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU täydentämisestä kestävyysraportointistandardien osalta. KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) …/…, annettu 31.7.2023.Bryssel 31.7.2023. Viitattu 24.3.2024

European Comission. Corporate sustainability reporting. Verkkojulkaisu. https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en Viitattu 24.3.2024

Lindman, Jaana 2023. Kestävyysraportointi on jo täällä – oletko valmis? Verkkojulkaisu päivitetty 2.1.2024. https://tilintarkastajat.fi/artikkelit/kestavyysraportointi-on-jo-taalla-oletko-valmis/. Viitattu 24.3.2024