Kaksi suuhygienistiä.

Savonia-artikkeli: Digitaalinen oirearvio suun terveydenhuoltoon

Digitalisaatio on levittymässä vauhdilla julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Vahva kansallinen ohjaus, toimintakulttuurien muutokset ja kansalaisten valmiudet sähköisten palveluiden käytössä luovat edellytykset digitalisaatiolle. Digitalisaatiolla tarkoitetaan toimintatapojen uudistamista, sisäisten prosessien digitalisointia ja palveluiden sähköistämistä.

Kyse on oivalluksesta, jolla voidaan muuttaa toimintoja organisaatioissa toisenlaiseksi tietotekniikan avulla. Suomessa uusia digitaalisia palveluita on alettu kehittämään vahvasti käyttäjä- ja asiakaslähtöisesti, pyrkimyksenä poistaa tarpeetonta asiointia sekä kehittää helppoja ja turvallisia asiakkaita hyödyttäviä palveluita.

Omaolo-palvelu kansalaisille ja ammattilaisille

Omaolo-palvelu on valtionomisteisen DigiFinland Oy:n tarjoama sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava. DigiFinland Oy:n tehtävänä luoda Suomeen kansallisia digitaalisia ratkaisuja sekä edistää digitaalisuuden toteutumista julkisella sektorilla. Omaolo-palvelun tarkoituksena on tukea asiakkaiden oma- ja itsehoitoa sekä ohjata heitä tarvittaessa mahdollisimman sujuvasti tarkoituksen mukaisen avun ja hoidon piiriin. Palvelun perimmäisenä lähtökohtana on kuitenkin uudistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintamalleja. Palvelusta hyötyvät niin päättäjät ja asiakkaat kuin terveydenhuollon ammattilaisetkin, koska sen on todettu parantavan sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua ja jättävän pois päällekkäistä työtä.

Suun oirearvion käyttöönoton suunnittelu

DigiFinland Oy suunnitteli suun terveydenhuollon oirearvion julkaisemista kansalliseen tuotantoon vuoden 2020 aikana. Nokelaisen (2023) opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella Omaolo-palvelun Hampaan tai suun oire tai vamma -oirearvion käyttöönotto Siun soten suun terveydenhuollossa sekä luoda uusi paikallinen toimintamalli asiakkaiden ohjaamiseksi tarpeenmukaiseen hoitoon. Työssä kartoitettiin hoitoonpääsyn nykytila sekä rakennettiin oirearvion paikalliset palveluohjaukset. Tämän lisäksi arvioitiin kehittämistyön tuloksia. Kehittämistyön tavoitteena oli uudistaa suun terveydenhuollon ajanvarausprosessia ja asiakaspalvelutyötä. Kehittämistyön aineisto kerättiin havainnoimalla ja osallistavalla työpajatyöskentelyllä. Lisäksi siinä hyödynnettiin ryhmähaastattelua sekä valmiita raportteja. Nykytilan kartoituksen pohjalta sekä oirearvioon ja Omaolo-palveluun tutustumisen jälkeen suunniteltiin yhteistyössä kehittämistyöryhmän kanssa Omaolo-palveluun paikalliset hoitoon ohjaukset.

Paikallinen toimintamalli kansallisen suun oirearvion täyttäneiden asiakkaiden hoitoon ohjaamiseksi Pohjois-Karjalan alueella

Oirearviosta kiireellisen toimintasuosituksen saaneet asiakkaat ohjataan tunnistautumisen jälkeen ottamaan yhteyttä suun terveydenhuollon puhelinpalveluun. Vastaavasti kiireettömän toimintasuosituksen saaneet ohjataan lähettämään oirearviolomake ammattilaiselle käsiteltäväksi jatkoyhteydenottoa varten.

Suun oirearvioprosessista koottiin prosessikaaviot tilaajaorganisaation käyttöön sekä asiakkaan että ammattilaisen näkökulmasta. Näitä kaavioita voidaan hyödyntää muun muassa työntekijöitä perehdyttäessä Omaolon käyttöön sekä ohjedokumenttina.

Arviointivaiheen tuloksista nousi esiin se, että tilaajaorganisaation suun terveydenhuollon ajanvarauspalveluiden kehittämiselle on tarvetta. Haastatteluun osallistuneet toivat esiin, että oirearvion käyttöönotto olisi varteenotettava työkalu hoidon tarpeen arvioinnissa. Sen käyttöönottoa tulee harkita myös tilaajaorganisaatiossa, kun oirearvio on siirtynyt kansalliseen tuotantoon.

Tulevaisuuden suuntaviivoja

Opinnäytetyö toteutettiin vuosina 2020–2022 ja suun oirearvio ei tullut kansalliseen tuotantoon tuona aikana. Kehitettyä toimintamallia ei päästy sen vuoksi testaamaan. Siten työn tavoite suun terveydenhuollon ajanvarausprosessin ja asiakaspalvelun uudistamisesta jäi saavuttamatta. Tilaajaorganisaatiolla on nyt kuitenkin valmis suunnitelma suun oirearvion käyttöönottamiseksi sekä paikallinen toimintamalli, jolla potilaita voidaan ohjata Pohjois-Karjalan alueella hoidon piiriin sekä uudistaa ajanvaraustoimintaa.

Suun terveydenhuollon toimintaympäristö on muuttunut vuosien takaisesta tilanteesta. Suun oirearvio on tullut kansalliseen tuotantoon kesällä 2023. Tilaajaorganisaatiolla on nyt mahdollista edetä käyttöönottovaiheeseen. Ennen oirearvion käyttöönottoa, olisi hoitoonpääsyn nykytilan kartoitus kuitenkin hyvä tehdä uudelleen ja arvioida, onko oirearvion antamiin toimintasuosituksiin tullut muutoksia.

DigiFinland Oy:n mukaan Omaolo-palveluun ja oirearvion yhteyteen on mahdollista integroida organisaatioiden oma sähköinen ajanvarausjärjestelmä. Tämän avulla voidaan mahdollistaa asiakkaille tarjottavaksi kokonaan digitaalisia palveluketjuja. Potilaan ohjautuminen oirearvion toimintasuosituksen pohjalta suoraan organisaation sähköiseen ajanvaraukseen sekä ajanvarauksen tehtyään aikanaan hoitoon vastaanotolle, poistaisi tämä päällekkäistä työtä puhelinpalvelun työntekijöiltä. Mitä useampi potilas saisi varattua ajan oireenmukaiseen hoitoon sähköisestä ajanvarauksesta, tehostaisi ja uudistaisi se merkittävästi nykyistä ajanvarausprosessia.

Kirjoittajat:

Ari Nokelainen, Suuhygienisti (YAMK) -opiskelija, Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma 

Minna Hoffrén, FT, lehtori, Savonia-amk, Master School

Lähteet:

DigiFinland Oy 2023. Omaolo-palvelu. https://digifinland.fi/toimintamme/omaolo-palvelu/

Nokelainen, Ari 2023. Omaolo oirearvion käyttöönoton suunnittelu suun terveydenhuollossa