Savonia

Savonia-artikkeli: Digitaaliset palvelut osana eurooppalaisten biopankkien toimintaa tarvitsevat vielä kehittämistä

Biopankit ovat lääketieteellistä tutkimusta tukevia ja mahdollistavia toimijoita, joihin kerätään biologisia näytteitä vapaaehtoisilta suostumuksen antaneilta henkilöiltä. Näytteitä luovutetaan tieteellisen ohjausryhmän hyväksymiin tutkimuksiin, joiden tavoitteena on selvittää sairauksien syitä ja siten edistää väestön terveyttä. Suomessa biopankkitoiminta aktivoitui vuonna 2013, jolloin ensimmäinen biopankki, Auria Biopankki, rekisteröityi Fimean kansalliseen biopankkirekisteriin. Kymmenessä vuodessa biopankkitoiminta on laajentunut siten, että tällä hetkellä biopankkeja Suomessa on jo 11.

Kesällä 2023 tehdyssä opinnäytetyössä selvitettiin, miten digitalisaatio näkyy biopankkien toiminnassa. Opinnäytetyössä kartoitettiin, millaisia digitaalisia palveluita biopankkien verkkosivuilla on otettu käyttöön. Digitaalisia palveluita kartoitettiin biopankkitoiminnan eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin BBMRI-ERIC:n (Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure — European Research Infrastructure Consortium Infrastructure) biopankkiverkostoon kuuluvista biopankeista, joita on 23 eri maassa.

Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa Euroopan biopankkien verkkosivuja arvioitiin dokumenttianalyysin keinoin. Saatu aineisto käsiteltiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä ja kvantifioimalla.

Lopullisessa työssä tutkittavia verkkosivuja oli 149 kappaletta, joilta löytyi yhteensä 56 digitaalista palvelua. Analyysissä hyödynnettiin Voutilaisen (2020) luokittelua erilaisista tiedonhallinnan palveluista. Digitaaliset palvelut voidaan jakaa viiteen ryhmään. Puolet (50 %) palveluista oli erilaisia tietopalveluita, joissa asiakkaalle annetaan tietoa toiminnasta. Tietopalvelua tarjottiin joko sähköisenä uutiskirjeenä tai näytekatalogi-hakutoimintopalveluna. Toiseksi eniten (41 %) tarjolla oli vireillepanopalveluna tarjottua sähköistä yhteydenottolomaketta. 9 % tutkituista biopankkien verkkosivuista oli käytössä sähköinen suostumuslomake biopankkinäytteen antajille.

Digitaalisia palveluita oli opinnäytetyössä tutkittujen biopankkien verkkosivuilla kaiken kaikkiaan varsin vähän, vain 38 %, mutta Suomen biopankeilla oli keskimäärin kaksi palvelua/ biopankki, mikä oli muiden maiden biopankkeihin verrattuna selkeästi enemmän.

Digitaalisten palveluiden tärkeys tulee kasvamaan digitalisoituvassa maailmassa ja ihmisten tottuessa asioimaan sähköisten menetelmien kautta. Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että biopankeilla digitaalisten palveluiden tarjoamisessa on vielä tekemistä ja kehittämistä. Ja pysyäkseen laadukkaana näytteiden tarjoajana lääketieteellisessä tutkimuksessa Suomen biopankkien tulee jatkaa digitaalisten palveluiden kehittämistä.

Kirjoittajat:

Miia Koistinen, YAMK-opiskelija, Digitalisaation asiantuntija

Elisa Snicker, Lehtori, CBC, KTM, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu, jatkuvan oppimisen yksikkö, Master School, Kuopio

Liisa Klemola, Lehtori, FT, Savonia-ammattikorkeakoulu, jatkuvan oppimisen yksikkö, Master School, Kuopio

Artikkeli perustuu Miia Koistisen YAMK opinnäytetyön ”Biopankkien tarjoamia digitaalisia palveluita” tuloksiin(2023). https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023110528605

Lähteet ovat saatavilla ensimmäiseltä kirjoittajalta