Ihmisiä poseeraamassa graffitiseinän edessä.

Savonia-artikkeli: Ensihoidon, poliisin ja pelastustoiminnan johtamiseen tarvitaan Viranomaisjohtamisen koulutus

Uudenlainen lähestymistapa etulinjan ammattilaisten koulutukseen

Kun katseemme suuntautuu ensihoidon, poliisin ja pelastustoiminnan ammattilaisiin, huomaamme, että heidän päivittäinen työnsä on täynnä vaativia tilanteita, joissa nopeat päätökset ja tehokas johtaminen ovat elintärkeitä. Tällaisissa olosuhteissa tarvitaan valmentavaa koulutusta, joka tulee haastamaan alojen ammattilaiset psykologisesti, sosiaalisesti ja johtamisen näkökulmasta. Tähän tarpeeseen vastaa Savonia-ammattikorkeakoulun Viranomaisjohtamisen koulutus.

Koulutusmallia ei ole aiemmin Suomessa toteutettu, eikä ehkä maailmallakaan. Etulinjan ammattilaisten tarpeisiin räätälöity koulutus, joka keskittyy operatiiviseen johtamiseen, on osoitus koulutuksen kehittymisestä ja ammatillisten vaatimusten ymmärtämisestä ja työelämän kanssa käydystä dialogista. Tämä koulutus on ensimmäinen laatuaan, ja se vastaa ennen näkemättömällä tavalla näiden kriittisten ammattialojen kasvaviin tarpeisiin.

Koulutuksen opettajina toimivat alansa asiantuntijat, jotka tuovat mukanaan laajan käytännön kokemuksen ja teoreettisen tietämyksen, joka luo vankan perustan koulutuksen onnistumiselle. Jokainen asiantuntija vastaa omasta toteutuksestaan, jotka nivoutuvat kokonaisuudeksi. Nämä asiantuntijat eivät ainoastaan jaa tietoa, vaan he myös haastavat opiskelijoita pohtimaan tilannejohtamista eri näkökulmista. Psykologiset ja sosiaaliset tekijät ovat yhtä tärkeitä kuin tekniset taidot, kun on kyse toiminnasta painetilanteissa, ja kouluttajat auttavat opiskelijoita kehittämään näitä taitoja.

Johtajuus ja sen merkitys punnitaan paineen alla

Johtajuus on monimutkaista ja sen menestyksekäs toteuttaminen vaatii ymmärrystä monista tekijöistä, kuten johtajan omasta persoonasta, organisaation kulttuurista ja työntekijöiden kokemuksista. Johtajuuden keskeinen piirre on kyky vaikuttaa ja ohjata muutosta. Johtajuuden todellinen laatu ja voima punnitaan erityisesti kriisitilanteissa ja paineen alla. Myrskyn iskiessä johtajan kyky pysyä rauhallisena, tehdä päätöksiä ja ohjata tiimiään on kriittisen tärkeää.

Paine, tässä yhteydessä, on moniulotteinen kokemus, joka voi olla sekä henkinen että fysiologinen. Se liittyy yksilön kykyyn käsitellä stressiä ja muutoksia, jotka voivat vaikuttaa ajatteluun, päätöksentekoon ja vuorovaikutustaitoihin. Kehomielijärjestelmä on kompleksi, joka yhdistää ihmisen fysiologiset ja mentaaliset prosessit. Muutokset tässä järjestelmässä, kuten stressireaktiot, voivat vaikuttaa yksilön kykyyn tehdä päätöksiä, erityisesti paineen alla.

Johtajan päätöksentekokykyä ja tilannetajua on tärkeää kehittää jatkuvasti. Tähän liittyy itsetuntemus, omien fysiologisten reaktioiden tunnistaminen ja kyky havaita ja ymmärtää tilanteen vaatimukset. Johtajilta odotetaan kykyä käsitellä haastavia ja epävarmoja tilanteita enemmän kuin tavallisilta työntekijöiltä.

Stressinhallinta ja henkiset voimavarat ovat taitoja, joita voidaan kehittää tietoisilla harjoituksilla. Tämä vaatii ymmärrystä omasta kehosta ja mielestä sekä halua ja sitoutumista oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Organisaatioiden on tuettava johtajiaan tässä kehityksessä.

Pelkkä kokemus ei välttämättä tee kenestäkään parempaa johtajaa. On tärkeää tunnistaa ja käsitellä omia mentaalisia ja emotionaalisia haasteita sekä investoida jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja oppimiseen. Lopulta johtajuus on sekä henkilökohtainen että organisaation menestystekijä.

Yhteisöllinen oppiminen: Ammattilaisten kokemuksien vaihto

Koulutuksen ainutlaatuisuus ei rajoitu pelkästään sen sisältöön ja lähestymistapaan. Myös sen tarjoama tuki ja yhteisöllisyys ovat merkittäviä tekijöitä. Osallistujat pääsevät vaihtamaan kokemuksiaan ja oppimaan toisiltaan, mikä rikastuttaa oppimisprosessia entisestään. Koulutuksen osallistujat ovat samanhenkisiä ammattilaisia, joilla on yhteinen tavoite: kehittyä paremmiksi johtajiksi ja palveluntarjoajiksi omilla aloillaan.

Viranomaisjohtamisen Koulutus tarjoaa enemmän kuin pelkästään teoriaa ja käytännön harjoituksia. Se tarjoaa ainutlaatuisen foorumin, jossa ensihoito-, poliisi- ja pelastustoiminnan ammattilaiset voivat sosiaalistua ja oppia toisiltaan. Koulutuksen yhteisöllinen ilmapiiri rohkaisee osallistujia jakamaan omia kokemuksiaan ja näkökulmiaan, mikä rikastuttaa oppimisprosessia entisestään.

Lähiopetusjaksoilla osallistujat kokoontuvat yhteen erilaisten harjoitusten ja seminaarien parissa. Näissä tilanteissa heillä on mahdollisuus vaihtaa näkemyksiä, keskustella haastavista tilanteista ja pohtia erilaisia johtamisen lähestymistapoja. Koulutuksen rakenne mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen ja oppimisen toinen toisiltaan.

Yhteisöllinen oppiminen ei rajoitu pelkästään lähiopetukseen. Myös omatoiminen opiskelu tarjoaa tilaisuuden vertaisoppimiseen. Osallistujat voivat jakaa oppimispäiväkirjojaan, käydä keskusteluja virtuaalisissa oppimisympäristöissä ja tuoda omia näkökulmiaan esille. Tämä rakentaa vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttaa osallistujia näkemään tilanteet monipuolisemmin.

Koulutuksen monimuotoiset opetusmenetelmät edistävät myös ryhmähenkeä. Harjoituksissa ja simulaatioissa osallistujat työskentelevät tiimeissä, jolloin he pääsevät harjoittelemaan yhdessä toimimista ja päätöksentekoa. Näissä tilanteissa syntyy keskinäinen tuki ja ymmärrys siitä, kuinka jokaisen rooli ja panos ovat tärkeitä onnistuneen johtamisen kannalta.

Kokonaisuudessaan Viranomaisjohtamisen Koulutus ei ainoastaan kasvata osallistujien yksilöllistä osaamista, vaan se luo myös ammatillisen yhteisön, jossa oppiminen on jaettua ja kokemusten vaihto on arvokasta. Tämä yhteisöllinen oppimisen lähestymistapa on osa koulutuksen menestystarinaa ja se heijastaa sitä, kuinka tärkeää on tukea etulinjan ammattilaisten välistä verkostoitumista ja yhteistyötä.

Yhteenveto

Yhteenvetona voidaan todeta, että Savonia-ammattikorkeakoulun Viranomaisjohtamisen Koulutus on merkittävä askel eteenpäin etulinjan ammattilaisten korkeakoulukentässä. Tämä koulutus ei ainoastaan tarjoa teknisiä taitoja, vaan se myös haastaa opiskelijat kehittämään psykologista ja sosiaalista älykkyyttään, jotka ovat korvaamattomia kykyjä vaativissa operatiivisissa tilanteissa. Tämä innovatiivinen lähestymistapa voi toimia esimerkkinä muille koulutusohjelmille ja avata uusia mahdollisuuksia etulinjan ammattilaisille ympäri maailman.

Tulevaisuudessa tämän tyyppinen koulutus voi avata ovia monille muillekin etulinjan ammateille. Monipuoliset johtamistaidot ja kyky toimia painetilanteissa ovat välttämättömiä laajalla kirjolla ammateissa, kuten terveydenhuolto, hätäkeskustoiminta ja jopa opetusalalla. Tämä koulutusmalli voi toimia inspiraationa uusien koulutusohjelmien luomiselle, jotka vastaavat eri alojen haasteisiin.

Ihmisiä poseeraamassa graffitiseinän edessä.

Kirjoittajat:

Marko Tolonen, lehtori Savonia-ammattikorkeakoulu, Master School. Oppimisen väitöskirjatutkija Itä-Suomen yliopisto

Harri Gustafsberg, mielen taitoja ja henkisiä voimavaroja, tutkiva, kehittävä ja valmentava filosofian tohtori

Kalle Hakamäki, operatiivinen palomestari, Keski-Suomen hyvinvointialue

Marko Kolula, ensihoidon kenttäjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue

Simo Ekman, pelastuspäällikkö, Finavia Oyj / Helsinki-Vantaan lentoasema

Lähteet:

Gustafsberg, H., Åhman, H. 2017. Tilannetaju. Päätä paremmin. Alma talent kustannus Oy

Lovallo, W. 2016. Stress and Health: Biological and Psychological Interactions. SAGE Publications.