Savonia

Savonia-artikkeli: Innovaatiota ja kilpailuetua – AR yritysten työkalupakissa

Yritysmaailma on jatkuvassa muutoksessa ja uudet teknologiat tuovat omalta osaltaan muutoksia  toimintaan. Yksi näistä teknologioista on AR-teknologia (Augmented Reality) eli lisätty todellisuus. AR-sovellukset tarjoavat uusia mahdollisuuksia tuottavuuden parantamiseen, asiakaskokemuksen kehittämiseen ja työntekijöiden koulutukseen. ­­

Määritelmä

Augmented Reality (AR) tarkoittaa lisättyä todellisuutta. AR-teknologialla tarkoitetaan laitteita ja sovelluksia, joilla todellisen ympäristön päälle saadaan sijoitettua virtuaalista sisältöä reaaliajassa. Sovellukset mahdollistavat tietokoneella tuotetun sisällön, kuten kuvien, animaatioiden ja 3D-mallien lisäämisen todellisen ympäristön päälle. Tällä tavalla saadaan luotua interaktiivisempia, vaikuttavampia ja informatiivisempia kokemuksia.

AR hyödyt eri toimialoilla

Lisätyn todellisuuden sovelluksia voidaan hyödyntää tähän tarkoitukseen erikseen tehdyillä puettavilla laitteilla, niin sanotuilla älylaseilla tai nykyisillä älypuhelimilla. Suurimmalla osalla ihmisistä löytyykin tämän teknologian käytön mahdollistava väline jo omasta taskustaan. Teknologian hyötyjä on todennettu useissa eri toimintaympäristöissä.

Vaikka AR-sovellusten kehittäminen tiettyyn tarkoitukseen voi aluksi vaatia investointeja, ne voivat pitkällä aikavälillä säästää yrityksen kustannuksia esimerkiksi sujuvamman koulutuksen ja huollon sekä virheiden vähentämisen kautta. AR voi auttaa yrityksiä optimoimaan prosesseja ja parantamaan toiminnan tehokkuutta. Työntekijät voivat AR-teknologian avulla saada reaaliaikaista tietoa ja ohjeita työtehtäviinsä, mikä lisää tuottavuutta, nopeuttaa työtä ja vähentää inhimillisiä virheitä.

Koulutus ja perehdytys

Yritykset ovat tehostaneet koulutusta, perehdytystä sekä laitteiden käyttöönottoa AR-sovelluksia hyödyntäen. Esimerkiksi tehdasympäristöissä voidaan opastaa monimutkaisen laitteen käyttöönottoa ja koulutusta älylaseille tai mobiililaitteille tehtyjen interaktiivisten ohjeistusten kautta perinteisten manuaalien tai perehdytysmateriaalien sijasta. Tämän on todettu lyhentävän oppimista ja vähentävän virheitä. Tekniikka mahdollistaa interaktiivisen oppimiskokemuksen, jossa simulointi ja käytännön harjoittelu yhdistyy, auttaen näin oppimaan tehokkaammin ja nopeammin.

Huoltopalvelut

Huoltopalvelut hyödyntävät AR-teknologiaa osana toimintaansa. Huolto- ja korjauspalveluissa AR-tekniikoiden avulla voidaan saada tietoa ja ohjeita laitteiden korjaamiseen ja huoltamiseen reaaliajassa esimerkiksi lisätyn informaation tai etäyhteyden avulla. Näillä keinoilla on onnistuttu parantamaan huoltopalvelun tehokkuutta ja saatu lyhennettyä seisokkiaikoja.

Asiakaskokemus

Yritykset ovat onnistuneet parantamaan myös asiakaskokemuksia AR-teknologioiden avulla. Asiakkaat voivat esimerkiksi nykyään käyttää AR-sovelluksia nähdäkseen miltä vaate näyttäisi päällä tai huonekalu omassa kodissa. Tämä lisää asiakkaiden osallistamista ja auttaa heitä tekemään parempia päätöksiä, tällä saadaan omalta osaltaan vähennettyä myös palautuksien määrää ja asiakkaat ovat tyytyväisempiä tekemiinsä päätöksiin.

Markkinointi ja mainonta

Yritykset ovat hyödyntäneet AR-teknologiaa myös markkinoinnissa ja mainonnassa, luodakseen houkuttelevampia kampanjoita. Esimerkiksi tuotteen kyljessä voi olla QR-koodi, jonka skannaamalla voit saada lisäinformaatiota tuotteen valmistuksesta tai käytöstä. Tämä tekee markkinoinnista interaktiivisempaa ja houkuttelevampaa asiakkaille.

Prosessit ja työturvallisuus

Teollisuuden aloilla teknologia voi auttaa optimoimaan prosesseja ja parantamaan työturvallisuutta. Työntekijät voivat käyttää älylaseja nähdäkseen reaaliaikaista dataa, kuten lämpötiloja, paineita ja muita kriittisiä parametreja, mikä auttaa päätöksenteossa ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä.

Tuote- ja palvelukehitys & Innovaatiot

AR-sovellukset voivat myös auttaa yrityksiä luomaan uusia innovatiivisia tuotteita ja palveluita. Esimerkiksi peliala on hyödyntänyt AR:ää luodessaan suosittuja mobiilipelejä, joissa yhdistetään digitaalinen ja fyysinen maailman. Lisäksi AR voi mahdollistaa uudenlaisia vuorovaikutteisia opetus- ja viihdekokemuksia. Esimerkiksi taulut voidaan ”herättää” eloon museoissa tai oppimateriaaleista saadaan tehtyä interaktiivisia AR-teknologian avulla.

AR riskit

AR tarjoaa lukuisia etuja liiketoiminnalle, mutta sillä on luonnollisesti myös omat riskinsä. On tärkeää tunnistaa ja huomioida nämä riskit ja suunnitella AR-teknologian käyttöönottoa yrityksessä tämä silmällä pitäen.

Kuten kaikkia sovelluksia ja laitteita, myös AR-teknologiaa koskettavat tietoturva, yksityisyyden suoja ja tekniset toimintahäiriöt. Nämä pitääkin ottaa erityisesti huomioon samalla tapaa kuin muiden laitteiden ja sovellusten kohdalla, etenkin kriittisissä ympäristöissä.

AR-laitteet vaativat käyttäjien koulutusta, jotta sovelluksia ja laitteita osataan hyödyntää omassa työssä tehokkaasti. AR-laitteet voivat myös olla joidenkin mielestä uutta ja häiritsevää, jolloin käyttäjien keskuudessa voi ilmetä vastustusta.

Monet yritykset ovat riippuvaisia kolmansista osapuolista niin laitteiden kuin sovellustenkin osalta. Näiden kolmansien osapuolien haasteet voivat heijastua myös oman yrityksen toimintaan. Sovellusten osalta taas sisällön laatu voi vaihdella ja huonolaatuiset tai epäluotettavat sovellukset voivat johtaa käyttäjien huonoihin käyttökokemuksiin ja nostaa osaltaan vastustusta teknologian käyttöönotossa.

On hyvä myös pohtia etukäteen oikeudellisia riskejä, kuten kenellä on vastuu, jos sovelluksen käyttö johtaa vahinkoihin tai tekijänoikeusloukkauksiin. Myös vanhojen ja uusien järjestelmien välisten integraatioiden tekeminen on syytä selvittää etukäteen.

Ja kuten aina uuden teknologian kohdalla, alkuinvestoinnit voivat olla suurissa yrityksissä hyvinkin korkeita. Uutta teknologiaa käyttöönotettaessa onkin yrityksen varmistettava, että AR-teknologian hyödyntäminen on tarpeeksi kustannustehokasta pääoman ja saavutettujen hyötyjen suhteen. Yritysten on tärkeää suunnitella ja hallita näitä riskejä huolellisesti ja tehdä jatkuvaa riskienhallintaa AR-teknologian käytön aikana. Tämä voi sisältää asianmukaisten tietoturvakäytäntöjen ja tietosuojasääntöjen päivittämisen ja noudattamisen, laadukkaiden AR-sovellusten valinnan ja käyttäjäkoulutuksen tarjoamisen. Samalla on tärkeää huomata, että huolellisesti suunnitellut AR-ratkaisut voivat tarjota merkittäviä etuja liiketoiminnalle.

AR käyttöönottoprosessi

Sovelluksen käyttöönottoprosessi voi hieman vaihdella tapauskohtaisesti. Prosessiin voi vaikuttaa käytetäänkö valmista, jo olemassa olevaa sovellusta vai lähdetäänkö tekemään uutta tiettyyn tarpeeseen suunniteltua sovellusta. AR-käyttöönottoprosessi voi vaihdella suuresti yrityksen tarpeiden, toimialan ja käytettävien teknologioiden mukaan. On tärkeää suunnitella ja hallita prosessia huolellisesti, jotta AR-sovellus voi tuoda liiketoiminnalle parhaan mahdollisen hyödyn. Alla kuvataan yleisesti, kuinka prosessi voi mennä yrityksessä.

Tarve:

Yrityksessä havaitaan tai määritellään tarve, johon haetaan ratkaisu AR-teknologian avulla. Tämä voi olla esimerkiksi perehdytyksen yhtenäistäminen, koulutuksen tehostaminen, markkinointi tai huoltopalvelujen tehostaminen.

Suunnittelu:

Tehdään suunnitelma AR-ratkaisun laitteistosta, aikataulusta sekä käytettävistä resursseista.

Sovelluksen valinta / kehitys:

Yrityksessä voidaan ottaa käyttöön jo valmiina oleva sovellus, joka vastaa tarpeisiin tai lähteä kehittämään tiettyyn tarkoitukseen spesifiä sovellusta. Jos yrityksessä päädytään kehittämään omaa sovellusta, voi olla tarpeen ottaa viimeistään tässä vaiheessa mukaan sovelluskehitykseen erikoistunut yritys.

Testaus ja koulutus:

Sovelluksen käyttöön koulutetaan henkilöstö tai testiryhmä ja sovelluksen toimivuus varmistetaan haluttuun käyttötarkoitukseen.

Pilottivaihe:

Sovellusta on hyvä pilotoida ensin pienemmällä määrällä kohderyhmää ennen varsinaista laajempaa käyttöönottoa. Pilotoinnin aikana kerätään palautetta sovelluksen ja laitteiston käytettävyydestä, suorituskyvystä ja käyttäjäkokemuksista.

Käyttöönotto:

Onnistuneen pilottivaiheen jälkeen voidaan ottaa sovellus ja laitteet laajempaan käyttöön koko organisaatioon tai asiakaskuntaan.

Seuranta ja ylläpito:

Sovelluksen toimintaa ja käyttäjäpalautetta on hyvä seurata myös käyttöönoton jälkeen, jotta sovellukseen ja sisältöihin voidaan tehdä tarvittavia muutoksia ja päivityksiä.

Jatkuva kehitys:

Sovellusta on syytä kehittää tarpeen mukaan seurannasta saadun palautteen perusteella. Ylläpidetty ja kehittyvä sovellus vastaa parhaiten ajan kanssa tuleviin muutoksiin.

Yhteenveto

AR on monipuolinen teknologia, joka voi tarjota yrityksille lukuisia mahdollisuuksia parantaa toimintaa, asiakaskokemusta ja tehokkuutta. AR:n käyttöönotto voi olla hyödyllistä monilla toimialoilla, kuten koulutus, teollisuus, vähittäiskauppa, markkinointi ja terveydenhuolto. Kuitenkin on tärkeää suunnitella ja hallita AR:n käyttöönottoa huolellisesti, ja huomioida mahdolliset riskit, tietoturva-asiat, koulutustarpeen ja tekniset haasteet.

AR voi olla tehokas työkalu liiketoiminnan parantamiseen, kehittämiseen ja innovointiin. On kuitenkin tärkeää tarkastella jokaista AR-projektia yksilöllisesti ja varmistaa, että se vastaa yrityksen tarpeita ja tavoitteita. Yritysten on tärkeää harkita, miten AR voi tukea tavoitteita tai auttaa erottumaan kilpailijoistaan innovatiivisten ratkaisujen avulla. Yritykset, jotka osaavat hyödyntää AR-teknologiaa oikein, voivat rakentaa vahvemman ja kilpailukykyisemmän aseman omalla toimialallaan.

Kirjoittaja:

Kimmo Pakarinen, TKI-asiantuntija

Savonia-ammattikorkeakoulu / VirTech-hanke