Kaksi insinööriä työasuissa rakennustyömaalla katsoo piirustuksia läppäriltä.

Savonia-artikkeli: Jatkuvan oppimisen ytimessä; Rakennus- ja kiinteistöalan korjausrakentamisen koulutusta valmisteilla

Korjausrakentamisen osaamistarpeiden muutokset edellyttävät osaamisen kehittämistä. Savonia-ammattikorkeakoulu valmistelee rakennus- ja kiinteistöalalla työskenteleville ja muille korjausrakentamisesta kiinnostuneille tai korjausrakentamiseen uranvaihtoa harkitseville henkilöille syksyllä 2024 – keväällä 2025 toteutettavaa maksutonta koulutuskokonaisuutta ”Korjausrakentaminen ja kiertotalous”. Tavoitteena on, että koulutuksessa saatu osaaminen hyödyttää jo lyhyellä aikajänteellä sekä opiskelijaa että työnantajaa. Parhaimmillaan koulutus sytyttää työelämäoppijassa elämän mittaisen kipinän osaamisensa syventämiseksi.

Pohjakoulutuksesta riippumaton maksuton opiskelu toteutetaan monimuotoisesti ja digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen sekä aloitus- ja loppuseminaarein. Opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää yksilöllistä ja henkilökohtaista opinto-ohjausta. Opintokokonaisuus suunnitellaan työn ohessa suoritettavaksi ja on kohdennettu erityisesti työssä oleville ja lomautetuille. Myös muut voivat aloituspaikkojen niin salliessa osallistua koulutukseen. Opiskelussa on mahdollisuus suorittaa Savonia-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteitä ja ”Korjausrakentamisen kiertotalousosaaja”-osaamismerkki.

Koulutus toteutuu, mikäli sille myönnetään Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoitus.

Korjausvelka, laki- ja direktiivimuutokset sekä vihreä siirtymä ovat rakennus- ja kiinteistöalan lyhyen aikavälin osaamistarpeiden ajureita.

Raportissa Huovari, Kurvinen, Lahtinen, Saari ja Tuuli arvioivat, että laiminlyödyistä korjauksista aiheutuvien kustannusten määrä olisi 30-50 miljardia euroa koko Suomen rakennuskannan arvosta 350 miljardia euroa (PTT:n raportti 2022: Asuinrakennusten korjaustarve 2020-2025).

1.1.2025 voimaan astuvalla uudistuvalla maankäyttö- ja rakennuslailla pyritään edistämään ilmastonmuutoksen torjuntaa, sujuvoittamaan rakentamista, vauhdittamaan kiertotaloutta ja digitalisaatiota sekä parantamaan rakentamisen laatua (Ympäristöministeriö 2023). Tavoitteisiin pääseminen edellyttää uutta osaamista materiaalivalintojen, elinkaarihallinnan ja digitalisaation hyödyntämisestä ja vaikutuksista ilmastopäästöihin, kiertotalouden toteutumiseen sekä rakentamisen laatuun. Myös uudelleen laadittu energiatehokkuusdirektiivi (EU) 2023/1791 tuli voimaan 10.10.2023 ja siihen liittyvä kansallinen toimeenpano on saatettava voimaan 10.10.2025 mennessä (Motiva 2023).

Kiertotalouden tavoitteiden ja Suomen EU-sitoumusten mukaisesti rakennus- ja purkujätteen hyödyntämistä tulee edistää ja kierrätysastetta nostaa. 85 % rakennus- ja purkujätteestä syntyy korjaushankkeista ja rakennusten purkamisesta sekä 15 % uudisrakentamisesta. Näin ollen rakentamisen elinkaaren aikainen kiertotalouden hallinta painottuu korjausrakentamisessa ja purkamisessa syntyviin materiaalivirtoihin.

Koulutuskokonaisuuden toteutussuunnitelma

Opiskelijat ilmoittautuvat Savonian ”Korjausrakentaminen ja kiertotalous”-koulutukseen yhdellä ilmoittautumisella. Ilmoittautumisaika alkaa keväällä 2024 ja päättyy 30.09.2024.

Opinnot alkavat syksyllä 2024 orientoivalla hybridiseminaarilla (yhdistetty etä-/lähiosallistuminen), johon myös kutsutaan aihealueeseen liittyviä asiantuntijoita alustamaan korjausrakentamiseen liittyvissä ajankohtaisissa kysymyksissä. Samalla ohjeistetaan opiskelijoita opintojaksoista ja mahdollisuudesta henkilökohtaiseen oppilaanohjaukseen.

Opiskelija voi halutessaan hyödyntää oppilaanohjausta esimerkiksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisessa tai uravalintapohdinnoissaan.

Opintojaksot on suunniteltu 1-2 opintopisteen laajuisiksi. Yksi opintopiste vastaa laskennallista opiskelijan keskimääräistä 27 h opiskeluaikaa. Kunkin opintojakson suorittaminen merkitään virallisena suorituksena Oma opintopolku-järjestelmään.

Tutustu Oma opintopolkuun, näet sieltä aikaisemmat omat opintosuorituksesi!

Koulutukseen ilmoittautuminen ei velvoita opintosuoritusten läpäisemiseen ja osallistuminen kaikkiin tapahtumiin ja tehtäviin on vapaaehtoista. Opiskelija voi koulutukseen ilmoittauduttuaan valita mitkä tahansa osiot seuraavista:

Opintokokonaisuuden sisältö on alustavasti seuraava (muutokset mahdollisia):

– Orientoiva hybridiseminaari ja siihen liittyvä harjoitus 1 op

– Opiskelijan ohjaus

– Korjausrakentamisen lähtökohdat 2 op

– Vastuullinen korjausrakentaminen 2 op

– Korjausrakentamisen viranomaisvaatimukset 2 op

– Tutkimusmenetelmät korjausrakentamisessa 2 op

– Korjausrakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2 op

– Korjausrakentaminen kohti hiilineutraalisuutta 2 op

– Korjausrakentamiselle energiatehokkuutta 2 op

– Kokoava hybridiseminaari ja siihen liittyvä harjoitus 1 op

Opiskelussa on mahdollista suorittaa yhteensä Savonia-ammattikorkeakoulun avoimen amk:n 16 opintopistettä, joita opiskelija voi esimerkiksi jatkossa hakea hyväksi luettavaksi tutkinto-opinnoissa.

Haluaisitko Sinä 10 opintopistettä suoritettuasi ”Korjausrakentamisen kiertotalousosaaja”-osaamismerkin, jolla voit työmarkkinoilla osoittaa korkeakoulutasoista osaamistasi?

Uudistuvilla jatkuvan oppimisen koulutuksilla pyritään joustavaan ja mahdollistavaan opiskeluun

Jatkuvan oppimisen tavoitteena on vastata työelämän muutoksista aiheutuviin osaamistarpeisiin, erityisesti painottaen työikäisten osaamisen kehittämistä. Tämä voi sisältää esimerkiksi uusien teknologioiden oppimista, itsensä kehittämistä eri aloilla ja oman osaamisen ylläpitämistä. Jatkuva oppiminen paitsi hyödyttää työnantajaa, niin myös parantaa yksilön mahdollisuuksia menestyä yhä nopeammin muuttuvassa toimintaympäristössä.

Opiskelu toteutetaan helposti saavutettavana ja joustavana. Tämä toteutetaan digitaalista oppimisalustaa hyödyntäen niin, että opiskelija voi edetä opinnoissa omaan tahtiin. Seminaareihin ja opiskelijan henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen voi halutessaan osallistua etänä mistä tahansa ja mahdollisuus opettajien tavoitettavuuteen varmistetaan. Opiskelija voi valita koulutuksen opintotarjonnasta itselleen sopivimmat opintojaksot ja myös tähän on saatavilla opinto-ohjauksen palveluita.

Tämän Savonia-ammattikorkeakoulun valtakunnallisen koulutuksen sisältöjen suunnittelemiseen on osallistunut mm. Talonrakennusteollisuus Ry sekä alan yrityksiä. Savonia-ammattikorkeakoulu hakee rahoitusta koulutuksen järjestämiseen Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta (Jotpa). Koulutustavoitteet perustuvat Jotpan ennakointityössä ilmenneisiin osaamistarpeisiin.

Koulutuksen rakentaminen aloitetaan heti rahoituksen varmistuttua keväällä 2024. Ilmoittautuminen koulutuksiin avautuu keväällä 2024. Koulutukset alkavat syyskuussa 2024 ja päättyvät toukokuussa 2025.

Kirjoittaja:

Pasi Heiskanen, erityisasiantuntija, Jatkuva oppiminen, pasi.heiskanen@savonia.fi

Lähteet:

Huovari Janne, Kurvinen Antti, Lahtinen Markus, Saari Arto ja Sen Tuuli 2022. Asuinrakennusten korjaustarve 2020-2050, PTT raportteja 276. Pellervon taloustutkimus PTT. https://www.ptt.fi/julkaisut/asuinrakennusten-korjaustarve-2020-2050/ Viitattu 29.2.2024.

Ympäristöministeriö 2023. Rakentamisen kiertotalous. Verkkojulkaisu. https://ym.fi/rakentamisen-kiertotalous Viitattu 29.2.2024.

Motiva 2023. Energiatehokkuusdirektiivi (EED). Verkkojulkaisu. https://www.motiva.fi/ratkaisut/ohjauskeinot/direktiivit/energiatehokkuusdirektiivi_%28eed%29 Viitattu 29.2.2024