Savonia

Savonia-artikkeli:Kilpajuoksu sähkötupakan yleistymistä vastaan: miten lautapelillä voi vaikuttaa?

“Se tuoksuu niin paljon paremmalta kuin savuke, se ei voi olla yhtä vaarallinen”, “Ne ovat leluja, joilla on mukava leikkiä, mutta en käytä niitä nikotiinin takia”. “Makuja valitessa on kuin olisit karkkikaupassa, valitset vain omat suosikkisi”. Näillä sanoilla nuoret kommentoivat ajatuksiaan sähkötupakoinnista Scheffelsin ym. tekemässä tutkimuksessa, joka on julkaistu tammikuussa 2023 International Journal of Drug Policy lehdessä.

Nuorten keskuudessa sähkötupakointia pidetään sosiaalisesti hyväksyttävämpänä ja vähemmän haitallisena terveydelle

Sähkösavukkeiden tulo tupakkamarkkinoille on tuonut uusia haasteita ja huolia. Huolta liittyy erityisesti sähkösavukkeiden käytön yleistymiseen nuorten keskuudessa. Vuonna 2023 tehdyssä kouluterveyskyselyssä päivittäin sähkötupakkaa käyttävien nuorten osuus kasvoi vuodesta 2021 kaikissa ikäryhmissä. 8. ja 9. luokkalaisista pojista seitsemän prosenttia ja tytöistä kuusi prosenttia käytti päivittäin sähkötupakkaa. (Scheffels, Tokle, Linnansaare, Rasmussen & Pisinger 2023; Helenius & Kivimäki 2023, 48.)

Tuotteiden erilaiset maut sekä nikotiinittomat nestevaihtoehdot lisäävät mielikuvaa sähkötupakan vaarattomuudesta. Erilaiset laitteet mahdollistavat esimerkiksi höyryn avulla leikkimisen ja temppuilun. Nikotiinia sisältävien sähkösavukkeiden käyttö lisää muiden nikotiinituotteiden käyttöä, sekä päivittäistä tupakointia nuorilla. (Kinnunen, Ollilla, Minkkinen, Lindfors, Timberlake & Rimpelä 2019; Scheffels ym, 2023.)

Sähkösavukkeissa on useita terveydelle haitallisia aineita. Sähkösavukkeiden sisältämän nikotiinin tiedetään aiheuttavan riippuvuutta. Sähkösavukkeiden käyttö alentaa keuhkojen toimintakykyä ja haittaa niiden normaalia toimintaa. Lisäksi sähkötupakka aiheuttaa suun ärsytystä, yskää, päänsärkyä ja pahoinvointia. Terveyteen liittyvien vaikutusten arviointi on monimutkaista. Laitteiden ja niissä käytettävien nesteiden kehitys on nopeaa. (THL 2021.)

Poikkitieteellinen ja kansainvälinen intensiivikurssi Belgiassa

Alkuvuodesta 2023 vuosikurssiltamme lähti seitsemän terveydenhoitajaopiskelijaa viiden päivän intensiivikurssille Belgiaan, Ghentiin. Mukana oli opiskelijoita ja opettajia eri terveysaloilta Suomesta, Virosta, Unkarista ja Belgiasta. IM-menetelmän (Intervention Mapping eli interventiokartoitus) avulla loimme interventiot pienryhmissä, meitä kiinnostaviin terveysongelmiin. Kurssin tavoitteena oli syventää ymmärrystä ihmisten terveyskäyttäytymisen tekijöistä ja hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa terveyden edistämisessä (Artevelde University of Applied Sciences 2022).

IM-menetelmä sisältää kuusi askelta. Se tarjoaa rungon terveyden edistämisen interventioiden tehokkaampaan ja järjestelmällisempään luomiseen. Menetelmän askeleita ovat 1. tarpeen määrittely, 2. tavoitteiden asettaminen, 3. teoriaan perustuvat menetelmät ja käytännön suunnittelu, 4. intervention rakentaminen, 5. toteutus ja 6. arviointi. (Bartholomew, Parcel, Kok & Gottlieb 2016).

Ennen intensiiviviikkoa oli kaksi etäpäivää, jolloin käytiin läpi menetelmää ja kurssin sisältöä. Lisäksi muutama luennoitsija esitteli meille eri terveysongelmia. Lähiviikon aikana työskentelimme intensiivisesti ryhmän kanssa interventioiden parissa. Menetelmän askeleita oli jaettu eri päiville, ja kurssin viimeisenä päivänä esittelimme kaikkien prosessit ja tuotokset koko ryhmälle. Esitysten jälkeen juhlimme yhdessä kurssin päättymistä belgialaisilla vohveleilla.

Lautapelin kautta voi oppia

Yksi interventioista keskittyi nuorten sähkötupakan käyttöön ja sen puheeksi ottoon. Interventio tarkoittaa konkreettista keinoa, jolla pyritään vaikuttamaan yksilön tai ryhmän terveydentilaan tai käyttäytymiseen (Duodecim terveyskirjasto 2016). Lopullinen tuotos oli lautapeli, jossa menetelmänä oli “framing” eli raamien asettaminen; esitellään asian hyödyt ja haitat, sekä “active learning” eli aktiivinen oppiminen; yhdistetään aiemmin opittu tieto uuteen (Bartholomew, Parcel, Kok & Gottlieb 2016, 343).

Lautapelin tarkoituksena on herättää nuorten ajatuksia sähkötupakan käytöstä. Pelissä eteen tulee erilaisia kysymyksiä ja pelaajalla on vaihtoehtoja, joista valita oma reitti. Skenaarioiden kautta nuoret lisäävät tietoisuuttaan. Niiden avulla nuoret voivat nähdä, miten eri valinnoilla voi päätyä erilaisiin tilanteisiin ja mitä seurauksia valinnoilla voi olla. Pelissä voi olla esimerkiksi kysymys. “Olet matkalla koulusta kotiin ja kaverisi tarjoaa sinulle sähkötupakkaa. Otatko sen?” Vastausvaihtoehdot ovat “Kyllä” ja “Ei”. Molemmat vastaukset vievät eri ruutuun, jossa on taas uusi kysymys perustuen siihen mitä edellisessä kysymyksessä on vastannut. Kehittämämme peli sai inspiraatiota lautapelistä “The Last Straw”.

Tuliaisena ammatillista kasvua

Pelissä sähkötupakointia käsitellään lasten ja nuorten kanssa “leikin” kautta. Lautapeliä pelatessa lapsi tai nuori voi kysymysten ja seurausten avulla peilata tilanteita omaan elämäänsä. Peli voisi lisätä nuorten tietoisuutta yksilö- sekä yhteisötasolla ja sillä voisi mahdollisestivaikuttaa nuorten ajatteluun ja päätöksiin. Pelin voisi ottaa kouluihin osaksi opetusta ja sillä voitaisiin tavoittaa nuoret ympäri Suomea. Lautapeli voisi olla myös kustannustehokas ratkaisu terveyden edistämisessä.

Kurssin aikana ja IM-menetelmää hyödyntäessä olemme syventäneet osaamistamme kohti terveydenhoitajan kompetensseja (Haarala 2022). Olemme opiskeluiden ja intensiivikurssin aikana kehittyneet tiedon soveltamisessa käytäntöön. Kehittämämme interventio on terveyttä ja turvallista ympäristöä edistävää ja tietoa soveltavaa. Kun interventiota suunniteltiin, etsimme ja käytimme apuna näyttöön perustuvaa tietoa. Olemme oppineet tunnistamaan terveydelle haitallisia asioita, kohderyhmän tarpeita sekä kehittämään ratkaisuja nykyistä tietoa soveltaen. Ammattilaisena on tärkeää ottaa asiat puheeksi ja löytää vaikuttamisen keinot. Olemme myös harjoitelleet kansainvälistä moniammatillista yhteistyötä terveyden edistämisen näkökulmasta, mikä on tulevaa terveydenhoitajantyötämme ajatellen tärkeää.

Kirjoittajat:

Emma Meronen, terveydenhoitajaopiskelija, Savonia AMK, emma.meronen@edu.savonia.fi

Meiju Teittinen, terveydenhoitajaopiskelija, Savonia AMK, meiju.teittinen@edu.savonia.fi

Tiia Siikanen, terveydenhoitajaopiskelija, Savonia AMK, tiia.siikanen@edu.savonia.fi

Terhi Kulo, TtM lehtori, Savonia AMK, terhi.kulo@savonia.fi

Lähteet:

Artevelde University of Applied Sciences 2022. Health and Care; International Semester Programmes. Esite. Viitattu 10.10.2023.

Bartholomew, L. Kay, Parcel, Guy S., Kok, Gerjo & Gottlieb, Nell H. 2016. Planning health promotion programs: an intervention mapping approach. E-kirja. San Francisco: John Wiley & Sons. Viitattu 10.10.2023.

Duodecim Terveyskirjasto 2016. Lääketieteen sanasto. Päivitetty 18.10.2016. https://www.terveyskirjasto.fi/ltt01376. Viitattu 11.10.2023

Haarala, Päivi 2022. Terveydenhoitajan ammatilliset osaamisvaatimukset. Verkkojulkaisu. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. Metropolia Ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-341-1. Viitattu 18.10.2023.

Helenius, Jenni & Kivimäki, Hanne 2023. Lasten ja nuorten hyvinvointi – kouluterveyskysely 2023. Tilastoraportti 48/2023. Päivitetty 21.9.2023 https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/147270/Lasten%20ja%20nuorten%20hyvinvointi%20Kouluterveyskysely%202023%20Tilastoraportti%2048_2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y Viitattu 3.10.2023.

Kinnunen, Jaana, Ollila, Hanna, Minkkinen, Jaana, Lindfors, Pirjo, Timberlake, David & Rimpelä, Arja 2019. Nicotine matters in predicting subsequent smoking after e-cigarette experimentation: A longitudinal study among Finnish adolescents. Drug and alcohol depedence 201, 182-187. https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2019.04.019
Viitattu 3.10.2023.

Scheffels, Janne, Tokle, Rikke, Linnansaari, Anu, Rasmussen, Sofie & Pisinger, Charlotte 2023. E-cigarette use in global digital youth culture. A qualitative study of the social practices and meaning of vaping among 15–20-year-olds in Denmark, Finland, and Norway. International journal of drug policy 111. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2022.103928 Viitattu 3.10.2023

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021. Sähkösavuke. Verkkojulkaisu. Thl.fi alkoholi, tupakka ja riippuvuudet. Päivitetty 22.3.2021.  https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/sahkosavuke Viitattu 3.10.2023