Rakennusarkkitehtiopiskelija piirää tussilla.

Korkeakoulujen vastuullisuutta kehitetään yhteistyössä

Vastuullisuus on tänä päivänä globaalisti keskeinen ja merkittävä näkökulma kaikkien yritysten, yhteisöjen ja organisaatioiden toiminnassa. EU:n Corporate Sustainability Reporting Directive eli kestävyysraportointidirektiivi CSRD velvoittaa vuodesta 2024 eteenpäin kaikkia listattuja sekä kaikkia suuria yrityksiä raportoimaan vastuullisuudestaan uuden standardin mukaisesti. Lisäksi tulevaisuudessa CSRD:n vaikutukset ulottuvat myös pienempiin yrityksiin niiden kuuluessa CSRD-standardin vaikutuspiirissä olevien suurten yritysten hankintaketjuihin.

Korkeakoulut ovat tärkeässä roolissa vastuullisuuden suunnannäyttäjinä

Megatrendit, kuten ilmastokriisi, biodiversiteetti ja luonnon köyhtyminen, ikääntyminen ja pandemiat vaikuttavat meihin entistä vahvemmin. Meidän on kyettävä vastaamaan näihin haasteisiin, sopeuduttava, oltava valmiita ja resilienttejä. Yhdistyneet kansakunnat on nimennyt korkeakoulut merkittäviksi toimijoiksi, jotka kehittävät inhimillisiä valmiuksia, tutkimusta ja innovaatioita sekä toteuttavat Agenda 2030 -tavoiteohjelmaa. Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen ja kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) on 17 ja alatavoitteita 169. (Suomen YK-liitto 2023.)

Monimutkaiset kestävyyshaasteet vaativat eri sidosryhmien, kuten asiakkaiden, ratkaisujen tarjoajien, tutkijoiden, kouluttajien, rahoittajien ja päättäjien kanssa yhteiskehittämistä välttämättömien sosiaalisesti hyväksyttävien ja kestävien ratkaisujen löytämiseksi.

Kestävän kehityksen tavoitteiden määrittely korkeakoulukohtaisesti

Korkeakoulujen on tunnistettava roolinsa ja toimenpiteet näiden kestävyyshaasteiden ratkaisemiseksi ja niihin sopeutumiseksi, jotta saavutetaan sosiaalinen, taloudellinen, ympäristöllinen ja kulttuurinen kestävyys. Yhteiskunta vaatii kestävän kehityksen mukaisia toimia, ja SDG-taidot ovat tulevaisuuden taitoja, joista on paljon hyötyä. Kestävän kehityksen tavoitteet on hyvä huomioida myös opetussuunnitelmissa ja TKI-työssä.

Universities for Sustainable Development -hankeen (USD) keskiössä ovat vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvät teemat. Mikä tekee USD:stä ainutlaatuisen? Se, että siinä käsitellään kolmea korkeakoulujen kestävän kehityksen pääkysymyksistä: 1. inhimillinen pääoma, 2. tutkimus ja innovointi ja 3. Agenda 2030:n toteuttaminen. USD:n lähestymistapa on käytännöllinen: uusien työkalujen luominen ja kokeilu, lähestymistapojen ja menetelmien määrittäminen organisaation omassa vastuullisuustyössä sekä vaikutusten arviointi ja viestintä. Opimme myös toisiltamme ja eri sidosryhmiltä yhteiskehittämisen prosessien aikana.

Universities for Sustainable Development -hankkeen tavoitteena on edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista digitalisoimalla Agenda 2030:n toimeenpanoa korkeakouluissa Espanjassa, Liettuassa ja Suomessa sekä jakaa tuloksia myös muihin eurooppalaisiin korkeakouluihin. Hankkeen toteutusaika on 28.2.2022-28.2.2025 ja sen rahoittaa ERASMUS+.

Kirjoittajat:

Tuomo Eskelinen, tutkimuspäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu/ monialainen TKI vahvuusalaMiika Kajanus, TKI-asiamies, Savonia-ammattikorkeakoulu/ TKI-palvelut

Anni Kesänen, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu/ liiketalouden koulutusohjelma
Sanna Rantala, TKI-asiantuntija, Savonia-ammattikorkeakoulu/ monialainen TKI vahvuusala
Jyri Wuorisalo, TKI-asiantuntija/ KV-palvelut

Savonia-ammattikorkeakoulu/
Monialaisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvuusala

LÄHTEET: https://www.ykliitto.fi/kestava-kehitys
https://www.upo.es/usd-project/