Koulutus edistää vahvasti Euroopan AHA-yhteistyötä

Euroopan yhteisön Healthy Ageing -yhteistyö jatkuu ja laajentuu. European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP on AHA, 2021) on rakentanut vankkaa pohjaa aktiivisen ikääntymisen tukemiseksi Euroopassa. Olemme siirtymässä Horizon 2020:sta Horizon Europe -ohjelmaan.

Uutena avauksena toimii IN-4-AHA eli Active and Healthy Living in the Digital World (s.a.) -yhteistyö, joka tarjoaa toimijoilleen mahdollisuuden osallistua keskusteluun. Voimme vaihtaa ja levittää tietoa innovaatioista ja haasteista liittyen aktiiviseen, terveelliseen elämään ja ikääntymiseen hyödyntämällä digitaalisia työkaluja.

EIP on AHA -alusta on Euroopan Unionin alueen toimijoiden yhteinen toiminta-alusta, joka mahdollistaa eri toimijoiden kohtaamisen, uusien innovaatioiden jakamisen ja uusien kumppanuuksien hakemisen projekteihin, joiden tarkoituksena on tukea terveellistä ja aktiivista ikääntymistä. EIP on AHA:n yhteistyön jatkuessa ja laajentuessa, myös uusia työryhmiä on muodostumassa. Ne edistävät tutkijoiden, kouluttajien ja kehittäjien yhteistoimintaa.

Uutena, muita työryhmiä läpileikkaavana työryhmänä on muodostettu koulutuksen työryhmä (Education & Training). Tämä työryhmä on keskeisessä roolissa Reference Site Collaborative Network -verkostossa, ja Savonia on tämän työryhmän johdossa.

Koulutus on keskeinen muutosta mahdollistava tekijä Euroopassa. Koulutuksen alueella on tehty pitkään yhteistyötä Euroopassa (EHEA, s.a.). Nyt EIP on AHA -laajennus tarjoaa ja mahdollistaa koulutuksen edistämisen terveellisen ja aktiivisen ikääntymisen teeman alla. Koulutuksen kehittäminen on tärkeää, koska uutta tietoa, menetelmiä ja teknologisia ratkaisuja syntyy jatkuvasti.

Jotta kaikki tämä tieto muuntuu käytännön osaamiseksi työelämään, tarvitaan koulutusta. Koulutussisällöt ovat keskeisiä niin uusien opiskelijoiden osaamisen kehittämiseksi ammattitutkintoon opiskeltaessa, kuin myös työelämässä olevien ammattilaisten osaamisen kehittämisessä täydennys- ja lisäkoulutuksissa. Näiden lisäksi tulee huomioida Euroopassa asuvien iäkkäiden ihmisten tiedon ja osaamisen lisääminen. Koulutus edistää esimerkiksi sitä, että iäkkäät ihmiset käyttävät teknologiaa entistä paremmin.

Tutkimus- ja korkeakouluyhteistyötä

Koulutustyöryhmän jäsenet tutkimus- ja korkeakouluyhteisöistä työskentelevät yhdessä päättäjien, teollisuuden ja käyttäjien edustajien kanssa hyvien koulutuskäytäntöjen ja innovaatioiden kehittämiseksi. Työryhmän keskeisenä tehtävänä on nostaa esille ja edistää koulutuksen roolia Euroopan Healthy Ageing -työskentelyssä. Lisäksi se edistää temaattisten ryhmien työskentelyn tulosten juurruttamisessa ja edistää aktiivista ja terveellistä ikääntymistä Euroopan alueella. Yhteistyö mahdollistaa sen, että osallistujat verkostoituvat, oppivat ja kehittyvät yhteistyössä kollegoidensa kanssa. Yhteistyössä kehitetyt tulokset myös julkaistaan yhdessä.

Koulutuksen työryhmässä yhteistyönä tullaan muun muassa kokoamaan yhteen hyviä koulutuskäytäntöjä, luodaan innovatiivista koulutusmateriaalia, järjestetään tapahtumia ja välitetään tietoa niin uutisten kuin tieteellisten artikkeleiden muodossa.

Yhteistyö myös mahdollistaa innovatiivisten koulutuskokonaisuuksien rakentamisen ja tutkimuksen toimijoiden välillä. Parhaita käytäntöjä ovat innovatiiviset uudet pedagogiset ratkaisut, opetusmenetelmät, koulutusohjelmat ja muut aloitteet, joilla voidaan edistää EU:n Healthy Ageing -sisältöjen opetusta ja koulutusta. Reference Site Collaborative Network eli RSCN on tätä voimakkaasti tukemassa.

Hyviä käytäntöjä kaatumisten ehkäisyyn

EIP on AHA -yhteistyössä kaatumisten ehkäisy -työryhmällä on jo pitkä yhteinen historia ja yhteistyö jatkuu edelleen.

Yhteistyötä on kehitetty Irlannin, Skotlannin, Itävallan, Portugalin ja Ruotsin kanssa. Suomen ja Pohjois-Savon AKE eli alueellinen kaatumisten ehkäisyverkosto on tässä ryhmässä parhaasta päästä ja mallikelpoinen muillekin.

Kaatumisten ennaltaehkäiseminen on laaja teema, joka liittyy kotona ja vapaa-ajalla tapahtuvien tapaturmien ehkäisyyn (Korpilahti ym. 2020) sekä yksilöllisiin tekijöihin (Lönnroos ym. 2018) ja niissä terveyden edistämiseen. Erityisesti koulutuksessa näitä sisältöjä tulee opettaa, jotta esimerkiksi iäkkäiden ihmisten kaatumisten ennaltaehkäisevä työ olisi entistä tehokkaampaa.

Osaamisen kehittäminen on sekä yhteiskunnan taloudellisesta että yksilön inhimillisen kärsimyksen näkökulmista järkevää. Jotta yhteistyö etenee ja hyvät käytännöt tulevat jakoon, on aloitettu ”Prevent falls – emphasize education” -artikkelin kirjoittaminen.

Kirjoittajat:

Marja Äijö TtT, gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu
Patrik Eklund, tietotekniikan professori, Uumajan yliopisto

Lähteet:

Active and Healthy Living in the Digital World (in4aha). (s.a.). Saatavissa. https://futurium.ec.europa.eu/en/active-and-healthy-living-digital-world
European Higher Education Area (EHEA). (s.a.). Saatavissa: https://www.ehea.info/
European Innovation Partnership on Active and Healthy Aging (EIP on AHA). 2021. Saatavilla: https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en.html
Korpilahti U, Koivula R, Doupi P, Jakoaho V, Lillsunde P. 2020. Turvallisesti kaiken ikää : Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–2030 sekä selvitys kustannuksista. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:33. Helsinki: STM.
Lönnroos E, Karinkanta S, Häkkinen H, Havulinna S. 2018. Tiedosta ja toimi – iäkkäiden kaatumisia voidaan vähentää. Suomen lääkärilehti, 73 no. 47. s. 2780-2785.