Savonia-artikkeli: Kuulumisia sosionomin tutkinto-ohjelmasta

Savonia on vakiinnuttanut paikkansa sosiaalialan ammattikorkeakoulutettujen, sosionomien (AMK), kouluttamisessa. Paraikaa Savoniassa opiskelee liki neljäsataa sosionomiopiskelijaa Iisalmen ja Kuopion kampuksilla sekä etäyhteyksien välityksellä eri puolella Suomea.

Sosionomi (AMK) on laaja tutkinto, joka antaa yleisen valmiuden sosiaalialan moninaisiin työtehtäviin. Savoniassa sosionomiopiskelijoilla on valittavanaan kaksi eri suuntautumisvaihtoehtoa: sosiaaliohjaus ja varhaiskasvatus. Sosiaaliohjauksen osaajapolun suosiota on viime aikoina vahvistanut Rikosseuraamuskoulutuskeskuksen kanssa yhteistyössä toteutettava rikosseuraamusalan osaajapolku. Lisäksi varhaiskasvatusalan muuttuneet kelpoisuusehdot ovat vaikuttaneet varhaiskasvatuksen suuntautumisvaihtoehdon kysyntään.

Sosionomin tutkintorakennetta ohjaa sosiaalialan kompetenssit

Sosionomitutkinnon opetussuunnitelma pohjautuu valtakunnallisiin, sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston hyväksymiin sosiaalialan kompetensseihin eli tutkinnon suorittaneen osaamisvaatimuksiin. Sosiaalialan työ edellyttää vahvaa ammattieettistä osaamista ja oman toiminnan reflektointia. Pyrkimyksenä on edistää yhdenvertaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa sekä kykyä asettua huonompiosaisten puolelle. Erilaisten asiakasryhmien ja sosiaalisten ilmiöiden kohtaaminen edellyttävät vahvoja vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, ohjaus- ja palveluprosessien rakentamista sekä kulttuurisensitiivisyyttä. Opiskelu antaa myös valmiuden sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujärjestelmän tuntemiselle sekä eri asiakasryhmien osallistumisen mahdollisuuksien vahvistamiselle. Tutkinnon tavoitteellinen opiskeluaika on 3,5 vuotta.

Savoniassa sosionomin tutkinto-ohjelma on tehnyt kiinteää ja pitkäaikaista yhteistyötä erityisesti Ylä-Savon eri toimijoiden kanssa. Sosionomitutkinnon kotikampus on Iisalmessa, ja perinteisesti siellä aloittaa joka syksy uusi päiväopiskeluryhmä. Sosionomikoulutus on jo vakiinnuttanut paikkansa myös Kuopion Microkadun kampuksella. Jo useampana vuonna kampuksen käytävillä on totuttu näkemään monimuoto-opiskelijoita, jotka pääsääntöisesti kokoontuvat kampukselle viitenä viikkona lukukauden aikana.

Tutkinto-ohjelman uusia tuulia

Sosionomeja kaivataan työelämässä. He työllistyvät erilaisiin sosiaalialan tehtäviin. Yleisimmät työnimekkeet valmistumisen jälkeen ovat erilaiset ohjaajan ammattinimikkeet, kuten sosiaaliohjaaja, perheohjaaja, lastensuojelulaitoksen ohjaaja, työllisyysohjaaja tai tuetun asumisen ohjaaja. Työllistyminen tiimivastaavaksi, palveluasiantuntijaksi tai projektityöntekijäksi tai varhaiskasvatukseen on myös yleistä.

Vastatakseen työelämän tarpeisiin on Savonian sosionomikoulutus laajentanut opetustarjontaansa kahdella uudenlaisella toteutusmallilla: Verkkovälitteistä opetusta ja opiskelua on sosionomitutkintoon sisältynyt jo aikaisemminkin, mutta ensimmäinen kokonaan verkkovälitteinen sosionomikoulutus aloitettiin Savoniassa vuoden alusta. Opiskelunsa sosionomiksi aloitti 75 opiskelijaa eri puolilta Suomea. Uusi tapa toteuttaa sosionomikoulutusta on edellyttänyt tutkinto-ohjelman opettajilta keskusteluja, kyseenalaistamista, uuden opettelua ja keskeisten asioiden kirkastamista. Kehittämisen tavoitteena on ollut varmistaa sosionomitutkinnon vuorovaikutusosaamisen mahdollistuminen verkkopedagogisesti toteutuvassa opetuksessa.

Uutta on myös Opintopolussa kuluvana keväänä opiskelijahaku Lähihoitajasta/ohjaajasta sosionomiksi -koulutukseen. Sosionomitutkinto on tässä ryhmässä mahdollista opiskella jopa 2,5 vuodessa, koska kesäaikaa hyödynnetään opintojen suorittamiseen työelämälähtöisesti. Ryhmään valitaan 35 opiskelijaa.

Savoniasta on valmistunut vuosien 1998-2023 aikana jo 1602 sosionomia (AMK). He ovat työllistyneet eri puolille Pohjois-Savoa ja ympäri Suomen, suuri osa jo opiskeluaikanaan. Opiskelijapalautteen mukaan opiskelijat ovat tyytyväisiä opiskeluihinsa ja opiskeluaikaansa. Sosionomiopinnot Savoniassa on koettu hyödyllisinä, tarkoituksenmukaisina ja työelämän tarpeisiin vastaavina. Valmistuneet opiskelijat ovat antaneet hyvää palautetta myös opetuksen asiapitoisuudesta, innostamisesta ja yksilöllisten opiskelusuunnitelmien mahdollistamisesta.

Monet valmistuneet sosionomit (AMK) palaavatkin kampukselle muutaman vuoden työssäolon jälkeen opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Heille on tarjolla useita erilaisia vaihtoehtoja syventääkseen alan osaamistaan.

Kirjoittajat:

Tuija Pakarinen, sosiaalialan lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähde:

Landgrén, S. Vastavalmistuneiden urapolut 2023. Talentia. (https://www.talentia.fi/wp-content/uploads/2024/01/talentia_vastavalmistuneiden-urapolut-2023.pdf)