sairaanhoitajia poseeraamassa portraskäytävässä

Savonia-artikkeli: Kymmenen egyptiläistä sairaanhoitajaa valmistui Savonian TopUp-pilottikoulutuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön (2023) selvityksen mukaan vuoteen 2030 mennessä kymmenen prosenttia kaikista terveysalan työntekijöistä on maahanmuuttajataustaisia. Erityisesti sote-henkilöstön riittävyys ja saatavuus ovat heikentyneet voimakkaasti viime vuosina (Tiekartta 2022–2027). Nämä tarkoittavat, että kansainvälisen rekrytoinnin tarve kasvaa noin 25 000 henkilöllä lähivuosina (Maahanmuuttovirasto 2023a). Tästä syystä muun muassa hoitotyön ammattilaisten on pystyttävä tulemaan Suomeen ja siirtymään työmarkkinoille nykyistä helpommin (Arene 2024, Maahanmuuttovirasto 2023b).

TopUp-koulutukset ovat yksi tapa varmistaa sairaanhoitajien riittävyys työelämässä ja edistää työperäistä maahanmuuttoa. TopUp koulutukset on suunnattu EU- ja ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneille, työkokemusta omaaville ammattilaisille. Koulutus tarjoaa heille mahdollisuuden päivittää osaaminen vastaamaan suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon vaatimuksia, hankkia suomalainen sairaanhoitajan tutkinto ja toimia terveydenhuollon laillistettuna ammattihenkilönä Suomessa.

Koulutus järjestetään yleensä yhdestä lähtömaasta tuleville ammattilaisille. Hakijoiden rekrytoinnin lähtömaassa hoitaa välitystoimisto ja ammattikorkeakoulu järjestää pääsykokeet hakijoille. Opiskelijat maksavat koulutuksen itse, eikä heillä ole oikeutta KELA:n tarjoamiin opintoetuuksiin.

Savoniassa järjestettiin ensimmäinen TopUp-koulutus EU-ja ETA-alueen ulkopuolella, Egyptissä, sairaanhoitajatutkinnon (Bachelor in Nursing) suorittaneelle kymmenelle opiskelijalle (Savonia UAS 2023). Koulutukseen osallistuneet sairaanhoitajat valmistuivat Sairaanhoitaja amk (210 op) tutkinnosta, jonka jälkeen he hakivat Valviralta sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeuden (Valvira 2024) työskennelläkseen terveydenhuollon laillistettuna ammattihenkilöinä Suomessa.

TopUp-koulutuksen valmistelu ja opiskelijavalinta

Koulutuksen ajankohdan ja opiskelijoiden rekrytoinnin suunnittelu tehtiin yhteistyössä välitystoimiston kanssa. Samanaikaisesti paikallisilta työelämäkumppaneilta tiedusteltiin mahdollisen ohjatun harjoittelun paikkojen järjestymiseen koulutukseen osallistuville. Myös Valviralle tiedotettiin koulutuksen järjestämisestä etukäteen. Välitystoimisto rekrytoi koulutukseen hakijat Egyptissä.

TopUp-koulutuksen valintakriteerit ja -kokeet laadittiin yhdessä Savonia-amk:n hakijapalveluiden kanssa. Valintakoe toteutettiin kaksivaiheisena. Maaliskuussa 2022 hakijat suorittivat ensimmäisen vaiheen, joka sisälsi materiaaliin perehtymisen ja kirjalliseen kokeeseen vastaamisen. Hakukriteereihin perustuen parhaimmat pistemäärät saaneet 15 hakijaa kutsuttiin henkilökohtaiseen haastatteluun. Haastattelut toteutettiin Zoom-välitteisesti huhtikuussa 2022. Haastattelujen ja kirjallisen kokeen yhteispisteiden perusteella 10 hakijaa valittiin opiskelijaksi koulutukseen.

TopUp-koulutuksen opetussuunnitelma

Koulutuksen opetussuunnitelman laadinta aloitettiin vertailemalla kolmen egyptiläisen yliopiston bachelor-tasoisen sairaanhoitajakoulutuksen opetussuunnitelmia Savonian Savonia-amk Bachelor’s Degree Programme in Nursing opetussuunnitelmaan. Opetussuunnitelmista verrattiin koulutuksen kokonaisopintopisteet, opintojaksojen sisällöt ja tavoitteet, ohjattuihin harjoitteluihin liittyvät tiedot sekä tutkimusmenetelmäopintojen laajuus. Vertailun perusteella TopUp-koulutukselle laadittiin opetussuunnitelma, jossa huomioitiin opiskelijoiden aiempi sairaanhoitajantutkinto, suomen kielen opinnot sekä integroituminen Bachelor ’s Degree Programme in Nursing opintoihin.

TopUp-koulutuksen opetussuunnitelma sisälsi 91 opintopisteen laajuiset opinnot, joista 46 opintopistettä oli teoreettisia opintoja: Suomen sote-palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö, sisätautien ja kirurginen hoitotyö, hoidon tarpeen arviointi, lääkehoito, kirjaaminen sekä Yleissairaanhoitajan valtakunnallinen koe. Ohjatun harjoittelujen laajuus opetussuunnitelmassa oli 14 opintopistettä, opinnäytetyö 15 op sekä suomen kielen opinnot 16 op.

TopUp-koulutuksen toteutus

Koulutuksen toteutusaika oli 15 kuukautta, lokakuusta 2022 joulukuun 2023 loppuun. Koulutus alkoi kerran viikossa Zoomin kautta Egyptiin toteutetuilla suomen kielen etäopinnoilla lokakuussa 2022. Lähiopetus alkoi marraskuussa 2022, kun kaikki opiskelijat saapuivat Suomeen. Lähiopetuksen alussa opiskelijoiden aikaisempaa osaamista arvioitiin eri hoitotyön osaamisalueisiin liittyvien tieto- ja taitotestien sekä simulaatio-oppimistilanteiden avulla. Opiskelun sujuvuuden ja kotoutumisen tukemiseksi ryhmälle oli nimettynä opiskelija tuutori Bachelor’s Degree Programme in Nursing tutkinnosta. Opiskelijat suorittivat ohjattuja harjoitteluja yhteensä 10 viikon ajan Pohjois-Savon hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon yksiköissä sekä yksityisissä ikääntyvien asumispalveluissa.

Opiskelijoiden sijoittuminen työelämään

Kaikki 10 opiskelijaa valmistuivat suunnitellussa aikataulussa. Opiskelijat työllistyivät terveysalalle jo koulutuksen aikana, useimmiten ensimmäiseen harjoittelupaikkaansa kesätyöntekijänä. Koulutuksen päätyttyä kaikki jäivät Pohjois-Savon alueelle töihin, joko erikoissairaanhoitoon tai ikääntyneiden palveluyksiköihin. Valmistuneiden sijoittumista työelämään vahvisti tiivis suomen kielen opetus sekä toimiva yhteistyö työelämän kanssa koko koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen aikana. Työelämän edustajat suhtautuivat erittäin myönteisesti ryhmän opiskelijoihin. Opiskelijoille järjestettiin rekrytointitilaisuuksia sekä työyksiköiden esittelyjä erikoissairaanhoidossa kahdesti koulutuksen aikana. Myös suomen kielen oppimiseen työpäivän aikana luotiin yhteisiä toimintamalleja (Hankonen 2023). Osa opiskelijoista sijoittui jo kesätöihin erikoissairaanhoitoon, ja jäivät opintojen päätyttyä yksikköön töihin.

Koulutus vastasi opiskelijoiden odotuksia

Koulutuksen päätyttyä opiskelijoilta kerättiin anonyymisti Webropol 3.0 -kyselyllä palaute. Kysely sisälsi 10 Likert -monivalintakysymystä (4=täysin samaa mieltä, 3=osittain samaa mieltä, 2=osittain erimieltä, 1=täysin erimieltä). Jokaiseen kysymykseen sisältyi mahdollisuus antaa sanallista palautetta. Kysymykset koskivat koulutuksesta annettua etukäteistietoa, valintakoeprosessia, koulutuksen sisältöä, käytettyjä opetusmenetelmiä, suomen kielen opintoja, opinnäytetyöprosessia sekä opintojen aikana saatua neuvoa, tukea ja ohjausta. Kyselyyn vastasi 8 koulutuksesta valmistunutta sairaanhoitajaa.

sairaanhoitajia poseeraamassa

Kuva 1. TopUp-opiskelijoiden vierailu erikoissairaanhoidon yksiköihin.

Opiskelijoiden palaute koulutuksista oli erittäin positiivista. He kokivat saaneensa tukea ja ohjausta koko koulutuksen ajan ja kaikki heistä olivat valmiita suosittelemaan Savoniaa opiskelupaikkana myös muille. Vastaajien mukaan etukäteistieto koulutuksesta oli puutteellista ja harhaanjohtavaa. He kaikki kokivat, että välitystoimisto antama tieto koulutuksesta ja työmahdollisuuksista Suomessa oli riittämätöntä ja ei totuudenmukaista.

Lähes kaikki (90 %) arvioivat opiskelijavalintaprosessin olleen sujuva. Suurin osa (75 %) koki koulutuksen vastanneen heidän ennakko-odotuksiaan ja osan (13 %) mielestä jopa ylittäneen odotukset. Kaikki vastaajat (100 %) kokivat koulutuksessa käytetyt oppimismenetelmät sopivina ja opettavaisina, mutta myös erilaisina kuin aikaisempien opintojen aikana Egyptissä (12 %). Opinnäytetyöprosessin kaikki vastaajat (100 %) arvioivat olleen opettavainen ja kirjallisuuskatsauksen kirjoittamisen lisänneen tutkimustyön osaamista.

Suurin hajonta vastauksissa liittyi suomen kielen opintojen määrään koulutuksessa. Puolet vastaajista (50 %) arvioi suomen kielen opintojen määrän riittäväksi ja osa taasen (37 %) koki määrän liian vähäiseksi. Heidän mielestään koulutukseen olisi voinut sisältyä enemmän kieliopintoja ja puolestaan vähemmän substanssiosaamiseen liittyviä opintoja. Suomen kielen osaamisen opiskelijat kokivat merkittävä tekijä kotoutumisessa, vaikkakin 76 % opiskelijoita koki, että suomalaiseen yhteiskuntaan integroituminen alkuvaikeuksien jälkeen oli melko sujuvaa.

TopUp-koulutuspilotti paljasti tulevaisuuden kehittämistarpeita

Kokemukset TopUp-koulutuksen pilotoinnista paljastivat useita kehittämisen kohteita. TopUp -koulutuksen on entistä enemmän painotettava tietoa opiskelijoille tarjolla olevista palveluista, kuten terveydenhuollon, TE-toimiston ja KELA:n sekä työllistymistä tukevista palveluista, kuten Kuntarekry. Opiskelijatuutorien roolia tulee vahvistaa, sillä tuutoreilla on kokemusta kotoutumisprosessista ja opiskelusta Savoniassa. Tuutoriopiskelijoiden kokoamat materiaalit ovat hyödynnettävissä koulutuksessa. Kotoutumista edesauttaa suomen kielen taito. TopUp-koulutuksen aikana opiskelijat opiskelivat suomen kieltä tiiviisti, koko koulutuksen ajan. Heillä oli suomen kielen loppukoe viikkoa ennen valmistumista, joka mahdollisti sen hetkisen kielitason osoittamisen työnantajalle. Tätä toimintamallia voisi hyödyntää myös Bachelor’s Degree Programme in Nursing tutkintokoulutuksessa.

Suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutuminen vaatii tiivistä yhteistyötä koulutusorganisaation ja työelämän kanssa (STM 2023). TopUp-koulutuksen tärkein yhteistyötaho oli Pohjois-Savon hyvinvointialue. Koulutuksen suunnittelu alkoi yhdessä työelämästä nousevaan työvoimatarpeeseen. Yhteistyö sisälsi myös henkilökunnan koulutusta TopUp-koulutuksesta sekä maahanmuuttajan tukemisesta ohjattujen harjoittelujen aikana (Kulttuuriosaajaverkosto 2023, Oikarinen 2022), kuten kielitaidon kehittymisessä tukeminen (Hankonen 2023). On tärkeää, että opiskelijat pätevöityivät ja työllistyivät osaamistaan ja koulutustaan vastaaviin töihin (STM 2023).

Kuva 2. Juhlahumua TopUp-opiskelijoiden valmistujaisjuhlasta.

Vetovoimainen Suomi terveysalan koulutuksessa

Ulkomaalaisten työntekijöiden osuus on kasvanut Varsinais-Suomessa, Etelä̈-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla (Maahanmuuttovirasto 2023b). Savonia-amk:n toteuttamalla TopUp-koulutuksella pystyttiin osaltaan lisäämään ulkomaalaisen sairaanhoitajien määrää Pohjois-Savon alueella. Samalla lisättiin alueen kansainvälistä kilpailua vastuullisen kansainvälisen rekrytoinnin periaatteita ja suosituksia noudattaen (STM 2023).

Suomi koetaan houkuttelevana opiskelumaana korkeatasoisen koulutuksen, hyvän elintason ja demokratian näkökulmasta (Work in Finland, 2024, Maahanmuuttovirasto 2023b). Myös opiskelijalakia koskeva lainsäädäntömuutos tukee kansainvälisen opiskelijan opiskelun jälkeistä sitoutumista suomalaiseen työelämään (Maahanmuuttovirasto 2023b). Suomi tukee kansainvälisten opiskelijoiden muuttoliikettä aloituspaikkoja lisäämällä, sekä erilaisilla koulutusmuodoilla, kuten TopUp -koulutusten lisäksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA 2024) pätevöitymiskoulutuksilla.

Kirjoittajat:

Leena Koponen, lehtori, TopUp-koulutuksen tutkinto-ohjelmavastaava, sh, TtM, tohtorikoulutettava, Savonia-ammattikorkeakoulu, Kansainvälisyyden tulosyksikkö, Kuopio.

Teija Korhonen, yliopettaja, sh, TtT, Savonia-ammattikorkeakoulu, Jatkuvan oppimisen yksikkö, Master School, Kuopio.

Lähteet:

• Arene, 2024. Ammattikorkeakoulut ovat osa eurooppalaista korkeakoulualuetta.

• Hankonen, R. 2023. Kieltä opetteleva tarvitsee tukeasi – kuusi vinkkiä. Tehy- lehti 4.10.2023. https://www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/kielta-opetteleva-tarvitsee-tukeasi-kuusi-vinkkia

• JOTPA, 2024. Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus. Pätevöitymiskoulutukset. https://www.jotpa.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/vuoden-2024-toiminnan-painopisteista-paatetty

• Kulttuuriosaajaverkosto, 2023. https://kulttuuriosaaja.wordpress.com/

• Maahanmuuttovirasto, 2023a. Maahanmuutto Suomeen 1/2023. https://migri.fi/documents/5202425/166014458/Maahanmuutto+Suomeen+1_23.pdf/a42bad93-8a27-6c80-43a0-41aabbaaf457/Maahanmuutto+Suomeen+1_23.pdf?t=1687333468747

• Maahanmuuttovirasto, 2023b. Maahanmuutto Suomeen 2/2023. https://migri.fi/documents/5202425/166014458/Maahanmuutto+Suomeen_2_2023.pdf/a83c4613-98fd-1622-979e-0fb4a0f9845e/Maahanmuutto+Suomeen_2_2023.pdf?t=1701259255208

• Oikarinen, A. 2022. Effects of an educational intervention on mentors’ competence in mentoring culturally and linguistically diverse nursing students. Doctoral Dissertation. Oulu University. http://urn.fi/urn:isbn:9789526233116

• Savonia UAS 2023. Bachelor’s Degree Programme in Nursing: https://opinto-opas.peppi.savonia.fi/10889/en/10887/16748/927

• Tiekartta 2022–2027, Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaaminen. Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden työryhmä. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2023:8. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164634/STM_2023_8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

• Valvira, 2024. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeudet. Valvira. https://valvira.fi/sosiaali-ja-terveydenhuolto/ammattioikeudet

• STM, 2023. Vastuullisuussuosituksia sosiaali- ja terveysalan henkilöstön kansainväliseen rekrytointiin. Sosiaali- ja terveysministeriö. https://stm.fi/documents/1410877/2132296/20230215+Vastuullisuussuositukset+sote-henkil%C3%B6st%C3%B6n+kansainv%C3%A4liseen+rekrytointiin_siisti.pdf/712df894-71eb-d0ff-0646-5ad726162cb9/20230215+Vastuullisuussuositukset+sote-henkil%C3%B6st%C3%B6n+kansainv%C3%A4liseen+rekrytointiin_siisti.pdf?t=1676473744951

• Work in Finland, 2024. https://www.workinfinland.com/en/