Neljä opiskelijaa työskentelee yhdessä Savotta-kahviossa pystypöydän äärellä.

Savonia-artikkeli: Monialainen oppimisympäristö tuo osaamista työelämään

Monialainen yhteistyö on toimivien sosiaali- ja terveyspalveluiden edellytys. Velvoite monialaiseen yhteistyöhön koskee sekä sosiaali- että terveydenhuoltoa. Sekä sosiaalihuoltolaissa että terveydenhuoltolaissa on tätä koskevat säädökset (Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301, 6 § ja Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326, 13 §). Monialainen yhteistyö on usean ammattiryhmän tai hallinnonalan välistä yhteistyötä organisaation sisällä tai eri organisaatioiden välisissä verkostoissa. Eri ammattiryhmien tieto ja osaaminen yhdistyvät kokonaisvaltaiseksi ja laaja-alaiseksi tiedoksi, jolloin työskentelyn avulla voidaan toteuttaa paras mahdollinen hoito ja palvelu asiakkaalle. (Lehmuskoski, A., Ålander, A., Immonen, M., Virtanen, N., Lohijoki. H & Jokinen, T. 2021.)

Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu ja osa erikoissairaanhoidon sekä perusterveyden- ja sosiaalihuollon yksiköistä Pohjois-Savon alueella ovat kehittäneet Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –toimintamallin. Toimintamalli sisältää monialaiset oppimisympäristöt, oppimateriaalin sekä ohjaajille suunnatun koulutuksen. Monialainen työskentely on opiskelijoille työelämälähtöinen ja tehokas tapa oppia. Monialainen oppimisympäristö tuo yhteen eri ammattiryhmien opiskelijat, yksi tavoitteista on oppia toimimaan omassa ammatillisessa roolissa sekä kuvailla muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten roolit. (Opitaan yhdessä ammattilaisiksi –käsikirja, 2022)

Toteutimme kehittämistyönä Savonia-ammattikorkeakoululle oppimismateriaalin, jonka tavoitteena on antaa tietoa ja kannustaa terveydenhoitajaopiskelijoita osallistumaan monialaiseen oppimisympäristöön. Toiminnallinen kehittämistyömme on työelämälähtöinen ja toiminnallisen osuuden tuloksena toteutimme oppimismateriaalin. Aihe valikoitui ajankohtaisuuden ja merkityksellisyyden vuoksi. Hyvinvointialueiden toiminnat ja palveluiden yhtenäistyminen vielä muotoutuvat, jolloin monialaisen työskentelyn merkitys korostuu. Kokemuksemme mukaan monialaista yhteistyötä voisi toteuttaa nykyistä enemmän, uskoisimme monien asiakkaiden hyötyvän merkittävästi monialaisen yhteistyön lisääntymisestä.

Monialainen oppimisympäristö on yhteisyötä ja osallisuuskokemusta

Monialaisen työskentelyn lähtökohtia ovat asiakaslähtöisyys, tiedon ja eri näkökulmien yhteen kokoaminen, vuorovaikutustietoinen yhteistyö sekä verkostojen huomioiminen. Jokainen asiakas on yksilö, ja kun sosiaali- ja terveyspalveluja toteutetaan, joudutaan huomioimaan lukuisia eri tekijöitä asiakkaan elämäntilanteessa ja terveydentilassa. Asiakkaan tilanne käsitellään laajasti, jolloin löydetään asiakasta parhaiten tukevat toimintatavat. Monialainen työskentely vaatii työntekijältä intoa ja halua monialaiseen työskentelyyn. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat tarpeen muiden asiantuntijoiden mielipiteiden kunnioittamiseksi sekä omien näkemysten esiin tuomiseksi. (Nuoperi, julkaisuaika tuntematon)

Keskeinen tavoite moniammatillisessa oppimisympäristössä on osallistujien asenteiden laajentaminen muita ammattilaisia kohtaan. Se myös lisää tietoisuutta ammatillisen yhteistyön ja yhteisen reflektoinnin merkityksestä oman eettisen ajattelun kehittämisessä. (Mönkkönen, K., Silén-Lipponen, M., Kekoni, T. & Saaranen, T. 2021.) Osallistuimme monialaiseen oppimisympäristöön Kuopiossa ja Iisalmessa. Oppimisympäristöön kokoontui laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon eri alojen opiskelijoita. Tapasimme asiakkaita ja tapaamisten pohjalta teimme hoito- ja palvelusuunnitelmat opiskelijatiimillä. Asiakkaiden haasteet olivat monimuotoisia. Asiakkaat olivat ohjautuneet aikuissosiaalityön, työttömien terveydenhoitajan tai Posote20 -hankkeen asiakaskoordinaattorin kautta. Opiskelijoiden ohjaajina toimi jokaisen ammattiryhmän ammattilainen. Lopuksi toteutimme monialaisen oppimiskeskustelun tai eettisen tapauskeskustelun opiskelijoiden ja ohjaajien kesken.

Monialaisen työskentelyn korvaamaton hyöty

Kehittämistyön tavoitteena oli tutustua monialaiseen oppimisympäristöön oppimismenetelmänä, työskennellä monialaisesti asiakkaan tilanteen edistämiseksi sekä tuottaa terveydenhoitajaopiskelijoille oppimismateriaalia. Oppimismateriaalin tavoitteena on jakaa tietoa monialaisesta työskentelystä ja kannustaa osallistumaan monialaiseen oppimisympäristöön.

Koimme monialaisen oppimisympäristön vuorovaikutustaitoja vahvistavana, ammatillista kasvua tukevana ja uutta näkökulmaa antavana oppimismenetelmänä. Monialaisen työskentelyn käytännön ja teoriapohjan osaaminen sekä eri ammattilaisten roolien ymmärtäminen mahdollistivat onnistuneen oppimiskokemuksen. Toimimme monialaisessa tiimissä omassa ammattiroolissa, kartoitimme asiakkaan tilannetta kokonaisvaltaisesti ja annoimme ohjausta terveydenedistämisen näkökulmasta. Oppimiskeskustelu ja eettinen tapauskeskustelu antoivat uutta näkökulmaa ja konkreettisia keinoja haastavien tilanteiden ratkaisuun.

Näkemyksemme mukaan asiakkaan tilanteen edistäminen monialaisesti tukee asiakkaan itsensä lisäksi myös asiakkaan läheisiä sekä vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon kuormitusta. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tarvitaan monialaisen työskentelyn kehittämistä ja aiomme jatkossa olla kehittämistyössä mukana työpaikoillamme.

Kirjoittajat:

Riikka Kankkunen, terveydenhoitajaopiskelija, Savonia AMK, riikka.kankkunen@edu.savonia.fi

Jenni Rönkkö, terveydenhoitajaopiskelija, Savonia AMK, jenni.ronkko@edu.savonia.fi

Anne Rönkä, terveydenhoitajaopiskelija, Savonia AMK, anne.ronka@edu.savonia.fi

Fatima Moursad, lehtori, Savonia AMK

Lähteet:

Innokylä, 2022. Opitaan yhdessä ammattilaisiksi -käsikirja. Verkkojulkaisu. https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-11/Opitaan%20yhdess%C3%A4%20ammattilaisiksi%20-k%C3%A4sikirja.pdf. Viitattu 8.12.2023.

Lehmuskoski Antero, Ålander Anne, Immonen Maila, Virtanen Nina, Lohijoki Hanna, Jokinen Taina. 2021. Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  https://yhteistyotilat.fi/wiki08/display/JULMOKI?preview=/64433619/84767366/Kirjaaminen%20monialaisessa%20yhteisty%C3%B6ss%C3%A4-v13-20211217_1613.pdf.Viitattu 8.12.2023

Mönkkönen, Kaarina, Silén-Lipponen, Marja, Kekoni, Taru & Saaranen, Terhi. 2021. Interprofessional Understanding of Ethical Dilemmas: Learning Experiences Of Simulation Learning in Social Welfare and Health Care Education. https://jswve.org/wp-content/uploads/2021/12/10-018-206-JSWVE-2021.pdf. Viitattu 8.12.2023

Nuoperi julkaisuaika tuntematon. Monialainen (yhteistyö). Verkkojulkaisu. https://www.nuoperi.fi/sanasto2.php?id=14. Viitattu 8.12.2023.

Hannah Busing 2020. Kädet. Valokuva. Unplash. https://unsplash.com/photos/person-in-red-sweater-holding-babys-hand-Zyx1bK9mqmA Viitattu 12.12.2023

Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301 Viitattu 12.12.2023.

Terveydenhuoltolaki 13.12.2010/1326. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326#P13 Viitattu 12.12.2023.