Henkilö sängyssä herätyskello vieressä.

Savonia-artikkeli: Nikotiinin vaikutus nuorten uneen ja palautumiseen

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Nikotiini on tupakkatuotteiden tärkein riippuvuutta aiheuttava aine. Tupakkatuotteet, sähkösavukkeiden nesteet, nuuska sekä nikotiinipussit sisältävät kaikki nikotiinia (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, julkaisuaika tuntematon). Riippuvuus syntyy nopeasti ja se täyttää kemiallisen riippuvuuden kriteerit. Nuorilla riippuvuus voi syntyä jo kokeiluvaiheessa. (Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito: Käypä hoito –suositus, 2018.) Nikotiinille altistuminen nuorena aiheuttaa pysyviä muutoksia aivojen rakenteessa ja toiminnassa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, julkaisuaika tuntematon).

Nikotiinituotteiden moninaisuus on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi. Vaikka tupakan polttaminen Suomessa on vähentynyt, ovat suosiotaan nostaneet sähkösavukkeet, nuuska ja nikotiinipussit. Myös erilaisten nikotiinituotteiden rinnakkaiskäyttö on nuorten kohdalla nouseva ilmiö. (Ollila ym. 2017.) Nikotiinituotteista uusimpia ovat nikotiinipussit, jotka hyväksyttiin Suomessa myyntiin vuonna 2023 (Salminen 2024). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen (2023) mukaan suomalaisista 8.—9. luokkalaisista pojista 41,5 prosenttia oli käyttänyt vähintään kerran yhtä tai useampaa nikotiinituotteita viime vuonna. Ammattiin opiskelevista lukemat olivat pojilla jopa 65,7 prosenttia ja tytöillä 64,5 prosenttia.

Unen häiriöillä merkittäviä terveysvaikutuksia

Unta pidetään ihmisen terveysmittarina (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, julkaisuaika tuntematon). Se lataa kehon ja mielen voimavaroja ja auttaa elimistöä palautumaan. Lisäksi unta tarvitaan oppimisen ja muistin tueksi. Keskimäärin ihminen tarvitsee unta noin 7—9 tuntia yössä, mutta kehittyvässä iässä olevat nuoret tarvitsevat keskimääräistä enemmän unta. (Mieli ry.) Unen häiriintyminen erilaisilla fyysisillä ja psyykkisillä tekijöillä voi johtaa yöunen pidentymiseen tai lyhentymiseen. Unettomuus lisää sydän- ja verisuonitautien, aineenvaihduntahäiriöiden sekä tyypin 2 diabeteksen riskiä. Väsymyksen voimistuessa ihmisen keskittymiskyky sekä tarkkaavuus heikkenevät, muistaminen vaikeutuu ja reaktionopeus hidastuu. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, julkaisuaika tuntematon) Univaje vaikuttaa lisäksi ihmisen itsetuntoon, mielialaan ja tunteiden säätelykykyyn negatiivisesti (Mieli ry).

Nikotiini aiheuttaa uniongelmia ja hidastaa palautumista, unettomuus lisää riskiä riippuvuuksille

Nikotiini on piristävä aine ja se vaikuttaa heikentävästi uneen ja nukahtamiseen (Aivoliitto 2021). Nukkuessaan henkilö voi alkaa kärsimään vierotusoireista, kuten unettomuudesta. Etenkin tupakoitsijoilla on todettu olevan enemmän univaikeuksia kuin ei tupakoivilla ihmisillä. Tupakoitsijoilla on todettu olevan useammin rikkonaista unta sekä päiväväsymystä, ja he nukkuvat kokonaisuudessaan ei-tupakoitsijoita vähemmän. (Winell 2018.) Tupakoinnin on todettu aiheuttavan sekä nukahtamisvaikeuksia, että unen laadun huonontumista. (Partinen 2015). Erittäin voimakas nikotiinin tarve voi saada käyttämään nikotiinituotetta myös keskellä yötä, joka vähentää unen määrää sekä jatkuvuutta. (Aivoliitto 2021).

Unen ollessa yksi voimakkaimmista palautumiseen vaikuttavista tekijöistä, myös palautuminen hidastuu nikotiiniriippuvuudesta kärsivillä ihmisillä univaikeuksien myötä. Tämän lisäksi nikotiini supistaa verisuonia ja aiheuttaa kehossa lihasten verenkierron heikentymistä, joka johtaa elimistön stressitilaan. Jatkuvassa stressitilassa oleva keho ei palaudu normaalisti. (Fressis Tietopankki.)

Tupakasta vieroittuminen aiheuttaa monille alkuun vieroitusoireita, kuten levottomuutta ja univaikeuksia. Oireet kestävät keskimäärin 3–4 viikkoa, jonka jälkeen positiivisten vaikutusten koetaan alkavan. (Winell 2018.) Tupakoinnin lopettamisen on todettu vähentävän koettua stressiä. Sen lisäksi unen laadun on todettu paranevan sekä unen määrän lisääntyvän tupakoinnin lopettamisen jälkeen. (Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito: Käypä hoito -suositus, 2018.)

Toisaalta unettomuus on myös yhteydessä riippuvuuksien syntyyn. Tutkimukset osoittavat, että unettomuudesta ja epäsäännöllisestä unirytmistä kärsivillä nuorilla havaitaan enemmän nikotiinituotteiden käyttöä. Unettomuudesta tai muista unihäiriöistä kärsivät voivat käyttää nikotiinituotteita enemmän niiden piristävän vaikutuksen vuoksi. (Roehrs ym. 2021.)

Nuorten nikotiinittoman elämän tukeminen

Teimme terveydenhoitajaopintojen kehittämistyönä Kuopio-Veljmies Rotaryklubi ry:n tilaamana posterin nikotiinin yhteydestä nuorten uneen ja palautumiseen. Lisäksi Savonia ammattikorkeakoulu oli halukas esittämään työtämme omilla kampuksillaan. Kehittämistyömme tarkoituksena oli selvittää nikotiinin vaikutuksia nuorten uneen ja palautumiseen. Työn tavoitteena oli tuottaa motivoivaa tieteeseen perustuvaa sisältöä, jonka myötä nuorten nikotiinituotteiden käyttö vähentyisi.

Terveydenhoitajan työn lähtökohtia ovat terveyden edistäminen sekä sairauksien ehkäisy (Haarala 2022). Ennaltaehkäisyn näkökulmasta posterin toivotaan antavan sellaista tietoa, joka vaikuttaa nikotiinituotteiden aloitukseen tai motivoi nuoria lopettamaan nikotiinin käytön. Terveyden edistämisen näkökulmasta posterin avulla motivoidaan päihteettömään elämään.

Yksilötasolla toivomme posterin edistävän terveyttä ehkäisemällä nuorten nikotiinikokeiluja ja pitkäaikaiskäyttöä, sekä lisäämällä tietoisuutta nikotiinin haitoista nuorten keskuudessa. Nikotiinin käytön vähentymisen kautta posterilla toivotaan olevan positiivista vaikutusta nuorten uneen ja palautumiseen. Tällöin terveyden edistäminen voi näkyä myös yhteisöissä, kuten kouluilla ja harrastuksissa nuorten hyvinvoinnissa. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta nuorten nikotiinittomuuden väheneminen voi vähentää terveyspalveluiden käyttöä sekä kansanterveydellisesti merkittävien sairauksien riskiä.

Kehittämistyön prosessi

Prosessi alkoi aiheen valinnalla ja rajaamisella. Kansainväliset tutkimukset antavat viitteitä nuorten nikotiinituotekokeilujen yleistymisestä (Ollila ym. 2017). Lisäksi WHO:n (Thorsteinsson ym. 2019) tutkimuksen mukaan nuorten uniongelmat ovat lisääntyneet. Kouluterveyskyselyn (2023) mukaan noin puolet ammattiin opiskelevista, ja noin 40 prosenttia lukiolaisista nuorista nukkuu alle kahdeksan tuntia yössä. (Unettomuus: Käypä hoito –suositus 2023.) Näiden tietojen vuoksi koimme perustelluksi rajata aihetta nuorten uneen ja palautumiseen.

Aiheen rajaamisen jälkeen päädyimme tekemään posterin. Tiedon levitys posterilla on perusteltua, sillä sen avulla tietoa voidaan jakaa helposti lähestyttävällä tavalla. Tieto tulee suoraan nuoren luokse ilman, että nuoren tarvitsee itse lähteä etsimään tietoa. Posterista on tehty väreillä ja kuvilla mahdollisimman kiinnostava. Posterin hyötynä on mahdollisuus tiedon laajaan jakoon. Tavoitteenamme oli tehdä posterista mahdollisimman informatiivinen, mutta samalla selkeä ja helposti ymmärrettävä.

Kuvassa kuvattu nikotiinin aiheuttamia vaikutuksia uneen.

Saatu palaute ammatillisen kasvun tukena

Saimme projektin aikana ohjausta Kuopio-Veljmies Rotaryt ry:n edustajilta, Savonian edustajalta sekä omilta ohjaajiltamme. Keskustelu oli alusta asti myönteistä ja olimme selkeästi samoilla linjoilla aiheesta. Meidän löytämiemme lähteiden lisäksi saimme Rotaryt ry:n edustajien toimesta pyynnön lisätä myös näkökulmaa kaksisuuntaisesta vaikutuksesta nikotiinin ja unen välillä. Omilta ohjaajiltamme saimme ohjausta lähteiden merkitsemiseen sekä artikkelin sisältövaatimuksiin liittyen.

Posterista saamamme palaute oli kaikilta osin positiivista. Tarkoituksemme selvittää nikotiinin vaikutuksia nuorten uneen ja palautumiseen täyttyi ja löysimme omasta mielestämme sekä saamamme palautteen mukaan hyvin aiheesta tutkittua tietoa. Työn tavoitteena oli tuottaa motivoivaa tieteeseen perustuvaa sisältöä ja posterista saamamme positiivisen palautteen mukaan onnistuimme myös tavoitteessamme. Kuopio-Veljmies Rotaryt ry ilmoittivat haluavansa jakaa posteriamme heidän kanavissaan, jonka myötä voimme toivoa, että tavoitteemme vähentää nuorten nikotiinituotteiden käyttöä meidän tuotoksemme avulla toteutuu myös.

Koemme oman osaamisemme kehittyneen koko prosessin ajan. Etenkin saamamme palautteen ja kehitysehdotusten myötä olemme oppineet laajemmin niin aiheesta, kuin kehittämistyön tekemisestä sekä artikkelin kirjoittamisestakin. Jatkuvan palautteen saaminen oli ammatillista kasvua tukevaa. Koemme, että olemme kehittyneet myös palautteen pyytämisessä sekä yhteistyössä toimimisessa.

Kirjoittajat:

Netta Tervamo, terveydenhoitajaopiskelija, Savonia AMK

Anni Venäläinen, terveydenhoitajaopiskelija, Savonia AMK

Jenni Ikola-Mäki, lehtori, JAMK

Lähteet:

Aivoliitto. 2021. Totta vai tarua nuuskan aivoterveysvaikutuksista. https://www.aivoliitto.fi/aivoterveys/artikkelit/totta-vai-tarua-nuuskan-aivoterveysvaikutuksista/#facf2a34 Viitattu 16.1.2024.

Fressis – tietopankki. Nikotiinin haitat. https://www.fressis.fi/tietopankki/nikotiinituotteet/terveyshaitat/nikotiinin-haitat/ Viitattu 13.1.2024.

Haarala Päivi. 2022. Terveydenhoitajan ammatilliset osaamisvaatimukset. Metropolia ammattikorkeakoulun julkaisuja. Viitattu 20.2.2024.

Mieli ry. Palauttava uni. https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/mielenterveys-ja-arjen-taidot/palauttava-uni/ Viitattu 15.1.2024.

Ollila Hanna, Ruokolainen Otto, Kinnunen Jaana & Rautalahti Matti 2017. Nuorten nikotiinituotteiden käyttö. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim. https://www.duodecimlehti.fi/duo13977 Viitattu 16.1.2023.

Partinen Markku 2015. Tupakka, kolajuomat ja alkoholi unihäiriöiden riskitekijöinä. Käypä hoito -artikkeli. https://www.kaypahoito.fi/nix01083 Viitattu 13.1.2023.

Roehrs Timothy, Sibai Mohammad & Roth Thomas 2021. Sleep and alertness disturbance and substance use disorders: A bi-directional relation. National library of medicine. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7996967/ Viitattu 9.3.2024.

Salminen Outi 2024. Nikotiinipussit. Käypä hoito –artikkeli. https://www.kaypahoito.fi/nix03341 Viitattu 11.3.2024.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, julkaisuaika tuntematon. Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet – Nikotiini. https://thl.fi/aiheet/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/tupakka/tupakkatuotteet-ja-sahkosavuke/nikotiini Viitattu 13.1.2024.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, julkaisuaika tuntematon. Elintavat ja ravitsemus – Uni. https://thl.fi/aiheet/elintavat-ja-ravitsemus/uni Viitattu 13.1.2024.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tilastoraportti 48/2023. Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluterveyskysely 2023. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/147270/Lasten%20ja%20nuorten%20hyvinvointi%20Kouluterveyskysely%202023%20Tilastoraportti%2048_2023.pdf?sequence=1&isAllowed=y Viitattu 15.1.2023.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2023. Tutkimuksesta tiiviisti 49/2023. Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö ja hankintatavat nuorilla oppilaitostyypeittäin 2017—2023. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/147301/URN_ISBN_978-952-408-159-7.pdf?sequence=1&isAllowed=y Viitattu 23.2.2024.

Thorsteinsson Einar, Potrebny Thomas, Arnarsson Ársaell Mar, Tynjälä Jorma, Välimaa Raili, Eriksson Charli 2019. Trends in sleeping difficulty among adolescents in five Nordic countries 2002–2014. Nordic Welfare Research. https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.2464-4161-2019-02-05. Viitattu 24.2.2024.

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito. Käypä hoito –suositus. Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. 2018. https://www.kaypahoito.fi/hoi40020#s12 Viitattu 16.1.2024.

Winell Klas 2018. Tupakoinnin vaikutus stressiin ja uneen. Käypä hoito –artikkeli. https://www.kaypahoito.fi/nix00257 Viitattu 16.1.2024.

Winell Klas 2018. Vieroitusoireet. Käypä Hoito –artikkeli. https://www.kaypahoito.fi/nix00259 Viitattu 13.1.2024.