Opiskelija opiskelee kirjaston tiloissa.

Savonia-artikkeli: OIKEUSPSYKIATRIAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT KIINNOSTIVAT VIROLAISIA OPINTOKÄYNNILLÄ KUOPIOSSA

Moniammatillinen ryhmä virolaisia oikeuspsykiatrian ammattilaisia Viljandin sairaalan oikeuspsykiatrisesta yksiköstä teki tammikuussa opintokäynnin Kuopioon. Matkan tavoitteena oli luoda yhteistyösuhteita sekä jakaa tietoa yhteisistä käytännöistä ja henkilöstön koulutuksesta. Vierailun aikana tutustuttiin suomalaiseen oikeuspsykiatriseen sairaanhoitoon, sairaanhoitajien koulutusmenetelmiin sekä vankilaan ja vankiterveydenhuollon järjestelmään.

Vierailua koordinoivat ja vastaanottivat Niuvanniemen sairaalasta apulaisosastonhoitaja ja sairaanhoitaja, joilla on tällä hetkellä menossa ylemmän ammattikorkeakoulun opinnot mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjiksi.

Opintomatka liittyi Viljandin sairaalassa käynnissä olevassa hankkeeseen: Kokkuvõtlikult paindlikust kogukonnapõhisest ravisekkumisest ehk FACT-st. FACT tulee sanoista Flexible, Assertive, Community ja Treatment. Hanke pohjautuu laaja-alaiseen biopsykososiaaliseen malliin, jonka päämääränä on tarjota monipuolista apua ja tukea oikeuspsykiatrisille potilaille. Mallin avulla pyritään hallitsemaan sairautta ja sen oireita, tarjoamaan ohjausta ja tukea arkielämän haasteissa sekä mahdollistamaan tehokas kuntoutus ja tuki toipumisprosessissa. Keskeinen ajatus on, että kaikki nämä toiminnot toteutetaan yhden, moniammatillisen tiimin toimesta. Tämän menetelmän tavoitteena on taata hoidon jatkuvuus, vähentää tarvetta psykiatriseen sairaalahoitoon ja tukea potilaan osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan. Näin ollen hanke edustaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen, mikä on osoitettu edistävän potilaiden toipumista ja yhteiskunnallista osallisuutta. (van Veldhuizen & Bähler 2013, 1, 10.)

Viron vieraat ja emännöijät.

MONIAMMATILLISTA AJATUSTENVAIHTOA NIUVANNIEMEN SAIRAALASSA

Tavoitteena Niuvanniemen sairaalan vierailussa oli tutustua hoitohenkilökunnan työn organisointiin ja rooliin hoidon suunnittelussa, hoidon arviointityökaluihin ja -mittareihin, osastojen turvallisuusnäkökulmaan sekä hoitohenkilökunnan tiimityöhön.

Niuvanniemen sairaala on toinen Suomessa toimivista oikeuspsykiatrisista sairaaloista. Sairaalassa hoidetaan oikeuspsykiatrisia ja vaarallisia/vaikeahoitoisia potilaita. Lisäksi sairaalassa laaditaan mielentilatutkimuksia.

Keskustelun kautta löytyi sekä yhtäläisyyksiä että eroavaisuuksia sairaaloiden välillä. Merkittävänä erona keskusteluissa ilmeni se, että Suomessa suurin osa oikeuspsykiatrisista potilaista on sairaalahoidossa ja poliklinikkatoiminta oikeuspsykiatrian parissa on Niuvanniemen sairaalassa vasta alkanut, kun taas Viljandin sairaalassa suurempi osa potilaista on avohoidossa poliklinikan potilaina ja hoitoajat sairaalassa ovat lyhyempiä.

Keskustelua käytiin myös osaston henkilökuntarakenteen ja henkilöstön koulutusten osalta, joista löytyi myös eroavaisuuksia sairaaloiden välillä.

Yhtäläisyyksinä sairaaloiden välillä mainittakoon muun muassa laaja moniammatillisuus sekä työterapian hyödyntäminen potilaiden hoidossa ja kuntoutuksessa. Potilaan hoitopolku avohoitoon saakka kulki melko samankaltaisesti.

Molemmissa sairaaloissa tunnistettiin myös päihdehäiriöiden lisääntyminen ja niiden hoidon haasteet. Lisäksi riskien arviointi potilaan hoidossa koettiin tärkeänä molemmissa sairaaloissa. Suurimpana yhtäläisyytenä havaittiin kuitenkin se, että molemmissa maissa on suuri tarve sekä Niuvanniemen sairaalan, että Viljandin sairaalan tarjoamille oikeuspsykiatrisille palveluille.

Kuvassa neulottuja lapasia, sukkia, pipoja ym.
Niuvanniemen sairaalan työterapiatalon myymälän tarjontaa.

UUDEN OPPIMISTA JA KÄYTÄNTÖJEN VERTAILUA KUOPION VANKILASSA

Vierailun tavoitteena oli tutustua tahdonvastaisesti toteutettavaan hoitoon ja oikeuspsykiatriseen näkökulmaan vankilassa, esitutkintavankeuteen sekä asiantuntemuksen ylläpitämiseen ja laadun varmistamiseen.

Kuopion vankilassa tutustuttiin itse vankilan ja vankiterveydenhuollon toimintaan yksikönpäällikön, vankiterveydenhuollon lääkärin ja osastonhoitajan johdolla. Kuopion vankila on 76-paikkainen tutkinta- ja vankeusvankila, jonka yhteydessä operoi myös avovankilaosasto.

Vankiterveydenhuolto on tiiviisti rikosseuraamuslaitoksen kanssa toimiva virasto, joka järjestää terveydenhuollon palvelut vangeille ympäri Suomen.

Vierailun aikana keskusteltiin vankien haasteista, joista löytyi yhtäläisyyksiä etenkin neuropsykiatristen haasteiden ja päihdeongelmien osalta. Keskustelussa kävi myös ilmi, että Virossa ollaan siirtämässä vankiterveydenhuoltoa pois vankilan alaisuudesta, kuten Suomessa muutama vuosi sitten tehtiin, kun vankiterveydenhuolto siirtyi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisuuteen. Virolaisia kiinnosti etenkin se, kuinka uuteen malliin on totuttu ja mitä haasteita se toi tullessaan.

SAVONIASSA TAVATTIIN OPISKELIJOITA JA SUUNNITELTIIN HANKEYHTEISTYÖTÄ

Tavoitteena Savonian vierailulla oli tutustua mielenterveyshoitotyön ja erityisesti oikeuspsykiatrian osuuteen koulutuksessa sekä mielenterveyteen liittyviin kehittämishankkeisiin. Savonia-ammattikorkeakoulu on kolmella kampuksella toimiva monialainen ammattikorkeakoulu, joka lukeutuu Suomen suurimpien ja monipuolisimpien ammattikorkeakoulujen joukkoon.

Viljandin sairaalan hoitajat tapasivat mielenterveys- ja päihdetyön syventäviä opintoja opiskelevia sairaanhoitajaopiskelijoita. Tapaamisessa Savonian opiskelijat kuulivat Viron oikeuspsykiatrisen hoitotyön arjesta, potilaiden hoidossa käytetyistä hoitotyön menetelmistä sekä työturvallisuuden ja työssäjaksamisen ylläpitämisestä. Näitä tietoja vertailtiin opiskelijoiden kokemuksiin ja tietoihin Suomen oikeuspsykiatrisesta hoitotyöstä. Työturvallisuus kuvastui yhtenä merkittävänä työn piirteenä, jossa on maakohtaisia eroja. Työmotivaatioon ja siten osaltaan myös työssäjaksamiseen vaikutti olevan hyvin yhteneväisiä käytäntöjä.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan näkökulmasta Savoniassa oltiin erittäin vaikuttuneita Viljandin sairaalan tarjoamista liikkuvien palvelujen laadusta ja määrästä, sillä niiden kehittäminen on erittäin ajankohtaista myös Suomessa. Savoniassa esiteltiin mm. hyvinvointiteknologian hyödyntämistä ja kehittämistä hankkeista. Vieraat pääsivätkin tutustumaan XR-centeriin, jossa he saivat kosketuksen muun muassa hoitotyössä käytettäviin robotteihin ja VR-teknologiaan.

Viljandin sairaalan psykologi Markus kokeili kuntoutuspeliä VR-laseilla.

Vierailu oli antoisa molemmin puolin ja yhteistyötä Niuvanniemen sairaalan kanssa suunnitellaan ainakin hoitajien koulutusten osalta sekä hankeyhteistyötä Savonian kanssa.

Kirjoittajat

Anna-Karoliina Kiviaho, Apulaisosastonhoitaja, Niuvanniemen sairaala

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä (YAMK) -opiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu,

anna-karoliina.kiviaho@edu.savonia.fi

Iina Väisänen, sairaanhoitaja, Niuvanniemen sairaala

Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä (YAMK) -opiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu,

iina.vaisanen@edu.savonia.fi

Teija Korhonen, yliopettaja, Jatkuvan oppimisen yksikkö, Master School, Kuopio.Savonia-ammattikorkeakoulu, teija.korhonen@savonia.fi

Lähteet

Niuvanniemen sairaala julkaisuaika tuntematon. Potilaan tutkimus ja hoito. Verkkosivusto. https://www.niuva.fi/sairaalan-toiminta/potilaan-tutkimus-ja-hoito/. Viitattu 22.2.2024.

Rikosseuraamuslaitos 2022. Kuopion vankila. Verkkosivusto. https://rikosseuraamus.fi/fi/index/toimipaikatjayhteystiedot/vankilat/kuopionvankila.html. Viitattu 22.2.2024.

Savonia-ammattikorkeakoulu julkaisuaika tuntematon. Tutustu Savoniaan. Verkkosivusto. https://www.savonia.fi/tutustu-savoniaan/. Viitattu 22.2.2024.

van Veldhuizen, J. Remmers & Bähler, Michiel 2013. Manual: Flexible, Assertive, Community & Treatment. Vision, model, practice and organization. https://fact-facts.nl/wp-content/uploads/2018/07/FACT-Manual-ENGLISH-2013.pdf. Viitattu 22.2.2024.

VTH julkaisuaika tuntematon. Vankiterveydenhuolto. Verkkosivusto. https://vth.fi/. Viitattu 22.2.2024.