Agrologiopiskelijoita pellolla.

Savonia-artikkeli: Opetusmenetelmien työelämälähtöisyys opettaa työelämässä tarvittavia taitoja

Kosovon ja Albanian luonnonvara-alan sekä ruokasektorin yliopistot pitävät tärkeänä heidän ja työelämäkumppaneiden välistä yhteistyötä. Opiskelijat harjoittelevat työelämässä tarvittavia taitoja muun muassa yliopistojen laboratorioissa, vierailemalla yrityksissä sekä opettelemalla sähköisten työkalujen käyttöä. Erilaisilla harjoituksilla opiskelijat saavat monipuoliset työkalut tulevaisuuden työelämään.

In English below.

Savonia-ammattikorkeakoulun luonnonvara-ala on ollut apuna Kosovossa Prishtinan ja Mitrovican sekä Albaniassa Tiranan ja Korcan luonnonvara-alan ja ruokatieteen koulutuksia tarjoavien yliopistojen kanssa heidän työelämälähtöisten opetusmenetelmien kehitystyössä. Savonian agrologikoulutuksen opintojaksoilla työelämätaitojen harjoittelu on läsnä hyvin laajasti ja monipuolisesti. Yhteistyö työelämäkumppaneiden kanssa on tiivistä. Siksi Savonialla on paljon annettavaa tässä kehitystyössä. Yhteistyön kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi on tärkeää päästä istumaan alas saman pöydän äärelle yhteistyökumppaneiden kanssa, mutta myös oman organisaation tiimin kesken.

Syys-lokakuun vaihteessa istuttiin alas yhteisen pöydän äärelle Kosovossa ja Albaniassa. Tilaisuudet järjestettiin työpajojen muodossa, ja niissä keskusteltiin työelämälähtöisestä opetuksesta ja opetusmenetelmistä. Mietittiin yhdessä, mitä työelämälähtöisyys tarkoittaa itse kullekin tilaisuudessa mukana olevalle, millaisia työelämälähtöisiä opetusmenetelmiä yliopistot ovat käyttäneet noin 2–3 vuotta sitten, mitkä ovat tämän päivän menetelmät ja mitä opetusmenetelmiä toivotaan käytettäväksi tulevaisuudessa. Työpajoihin osallistui pääasiallisesti opetushenkilöstöä.

Monet työpajoihin osallistuneet nostivat esiin työelämälähtöisistä opetusmenetelmistä puhuttaessa sähköiset työkalut, kuten Excelin, Kahootin, Google Classroomin ja videoetäyhteysvälineet kuten Zoomin. Sähköiset työkalut on otettu käyttöön erityisesti koronan aikana, kun opetus on täytynyt järjestää etäyhteyksien kautta. Yritysvierailut, lyhyet harjoittelut sekä erilaisten harjoitustehtävien tekeminen alan yritysten tarpeisiin ovat tätä päivää. Aiemmin käytössä ollut hyvin vahvasti teoriapainotteinen opetus on saanut mukaansa työelämäläheistä käytännöntekemistä. Yksi suuri eroavaisuus joidenkin yliopistojen kohdalla on verrattuna esimerkiksi Savonian luonnonvara-alan koulutukseen, että opiskelijat eivät vielä pääse tekemään useampien viikkojen tai kuukausien pituisia harjoitteluja alan yrityksissä. Yhtenä selkeänä tulevaisuuden tavoitteena nostettiin yhteistyön tiivistäminen yliopistojen ja yritysten välillä, jotta muun muassa opiskelijoiden pidemmät harjoittelut mahdollistuisivat. Yhteistyön kehittäminen vaatii paljon aikaa.

Työpajojen tarkemmat tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2024. Työpajat ovat osa Dual AFS -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää Albanian ja Kosovon luonnonvara-alan opetuksen työelämälähtöisyyttä. Hankkeessa yhteistyötä tekevät Savonia sekä luonnonvara-alan ja ruokasektorin opetusta tarjoavia yliopistoja Saksasta, Albaniasta ja Kosovosta.

Kirjoittaja:

Kaisa Hyvönen
TKI-asiantuntija
Savonia-ammattikorkeakoulu

Kuva: Työpajat olivat anonyymeja, jonka vuoksi työpajan aikana ei saanut ottaa kuvia. Kuvassa Mitrovican yliopiston ikkunasta avautuva upea näkymä. / The workshops were an anonym, so it wasn’t allowed to take pictures during the workshops. In this picture is a beautiful window view from the University of Mitrovica. (Hyvönen, Kaisa)

In English:

Working life-oriented teaching methods teach skills which are needed in a work life

Cooperation between universities and work life partners is important for Universities of Prishtina, Mitrovica, Tirana and Korca in Kosovo and Albania. Working life-oriented teaching methods are included to study modules. Students for example practice in laboratories of universities, visit in farms and companies and practice e-learning skills. These skills what students learn with working life-oriented teaching methods, are needed in a work life in the future.

In Dual AFS -project (Dual curricula – Study and Work Practice in Agriculture and Food safety) six project partners from the agricultural and food sector from Finland, Germany, Albania, and Kosovo develop dual curricula and lifelong learning. Savonia’s natural resources and rural industries degree include a lot of working life-oriented teaching methods and cooperation with work life partners. Savonia has a lot of knowledge to export of these topics.

It’s important to meet work life partners and take a time with colleagues from the own university and share knowledge. In the end of September – beginning of October were workshops for all project partners in Albania and Kosovo. In workshops participants, mostly teachers, discussed together what does a working life orientation mean, what kind of working life-oriented methods teachers used at their lectures 2-3 years ago, what kind of methods they use nowadays and what kind of methods they would like to use more in the future.

Different kind of digital tools are part of working life orientation for many participants. Excel, Kahoot, Google Classroom and Zoom are few examples of digital tools which was mentioned. Students have for example short practices and visits at farms/companies and case studies included to their lectures. Cases teachers receive from research and a work life. Earlier lectures were included more of theory but nowadays there is more practical part also. Some universities have a challenge to find companies where students could do a longer internship trainee. Teachers hope that students could be there from several weeks to a few months. Many participants of the workshops hope that in the future a cooperation between university and work life partner will improve. A development process of cooperation takes a lot of time.

Results of the workshops will be published in the beginning of January 2024.

Kaisa Hyvönen
RDI-specialist
Savonia University of Applied Sciences