Erivärisiä pelinappuloita rykelmässä.

Savonia-artikkeli: Opinnollistamisella osaamista varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Savoniassa on käynnistynyt syksyllä 2023 Jotpa-rahoituksella hanke, jossa kehitetään varhaiskasvatuksen sosionomin (AMK) osaajapolun opinnollistamista ja digitalisointia. Hanke vastaa varhaiskasvatuksen henkilöstön osaajatarpeeseen kouluttamalla sosionomeja varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin (Varhaiskasvatuslaki 2018/540, 27 §).

Hankkeen tavoitteena on kehittää opinnollistamista etsien uudenlaisia työskentelymuotoja yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän toimijoiden sekä koulutuksen kanssa. Myös digitaalisuutta kehitetään osana työelämälähtöisen oppimisen pedagogisia ratkaisuja.

Hankkeen pilottiryhmään on valittu 23 sosionomitutkinnon suorittanutta varhaiskasvatuksen tehtävissä toimivaa työntekijää, jotka haluavat täydentää sosionomin tutkintoaan kelpoisuuslain edellyttämillä sosiaalipedagogiikan ja varhaiskasvatuksen opinnoilla. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina ja opiskelijat osallistuvat koulutukseen eri puolelta Suomea.

Keskeistä yhteistoiminnillinen suunnittelu työyhteisön kanssa

Opinnollistamisen kehittämisessä osallistetaan koulutusyhteistyöhön työelämätoimijat. Opinnollistamisen toteutuksessa pilotoidaan pedagogisia ratkaisuja, joilla opintojaksojen teoriasisällöt integroidaan osaamistavoitteiden mukaisesti käytännön toteutuksiin opiskelijoiden omilla työpaikoilla tehtävään työhön. Koulutuksen ja työelämän yhteistyö käynnistettiin Teams-tapaamisella maaliskuun 2024 alussa. Tapaamisessa luotiin suhteita työelämän edustajien kanssa ja käynnistettiin keskustelua opinnollistamisen käytänteistä.

Opinnollistamisen toteutuksessa on keskeistä oppimistehtävien yhteistoiminnallinen suunnittelu työyhteisön kanssa. Koulutuksen tarjoamat etäwebinaarit antavat teoriaperustan oppimistehtävien sisältöihin ja opiskelija suunnittelee opettajatuutoreiden ohjauksessa oppimistehtävien toteutuksen työelämälähtöiseksi toteutukseksi. Näin vahvistetaan ammatillisen ja tieteellisen tiedon yhdistämistä käytännön työssä.

Osaamisperustaisessa opiskelussa opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat oppimistehtäviä oman asiantuntijuuden kehittämistarpeiden mukaisesti rakentaen omaa osaamista aiemmin opitun päälle. Oppimistehtävissä voidaan käyttää monipuolisesti pedagogista dokumentointia. Erilaisille digitaalisille alustoille tallennetaan oppimisprosesseja käyttäen videointia, ePortfoliota ja luovia esitystapoja. Digitaalisten välineiden käyttö liitetään työpaikan arkeen ja tarpeisiin. Tarkoitus on kehittää samalla työpaikan ja työyhteisön digitaalisia valmiuksia.

Opiskelijan oppimisen tukena on jatkuva tuutorointiprosessi. Opiskelijoille järjestetään tarvelähtöisesti yksilö-, pienryhmä- ja kokoryhmäohjausta. Vahvan tuutoroinnin myötä opinnollistaminen prosessina konkretisoituu opiskelijalle sekä työyhteisön toimijoille. Prosessin ymmärtäminen ja ajattelutapojen muutos vaatii yhteistä keskustelua ja asioihin perehtymistä ja yhdessä kehittämistä.

Opinnollistamisen arvioinnissa käytetään opiskelijan itsearviointia, vertaisarviointia sekä työpaikan ja opettajan arviointia. Opiskelijan oman oppimisen reflektointi ja osaamisen tunnistaminen on mukana kaikilla opintojaksoilla. Opinnollistamiseen kiinteästi kytkeytyvää työpaikalla tapahtuvaa arviointityötä kehitetään yhteistyössä työelämän edustajien kanssa.

Yhteiskeskustelu työelämän kanssa on arvokasta, koska keskustelut innostavat miettimään ja kokeilemaan käytännön ratkaisuja opinnollistamiseen. Työyhteisöt ja tiimit voivat kehittää toimivampia ja paremmin omiin työkulttuureihinsa ja -tapoihinsa sopivia menettelyjä varhaiskasvatuksen arjen ja työkäytäntöjen tueksi. Opinnollistaminen on yksi mahdollisuus vastata työvoiman osaamistarpeisiin sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan kehittymiseen.

Kirjoittajat

Auli Pohjolainen, sosiaalialan lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Marjaana Tuovinen, sosiaalialan lehtori, Savonia Ammattikorkeakoulu

Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja, Savonia Ammattikorkeakoulu