Lehtiö, jossa hymiöitä kuvassa.

Savonia-artikkeli: Opiskelijakyselyn perusteella keskittymisvaikeudet ovat opiskelukykyä eniten haastava tekijä

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä. Se vaikuttaa opintojen sujumiseen, tuloksiin sekä opiskelijan ja yhteisön hyvinvointiin. Osana Tulevaisuuden työkyky -hankkeen aloitusta ja tiedonhankintaa toteutimme amk-opiskelijoille kohdennetun tiiviin opiskelukykyyn vaikuttavia tekijöitä selvittävän kyselyn. Toteutimme kysely, johon opiskelijoiden oli helppo vastata puhelimella QR-koodin kautta. Kyselyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2023 Savonian opiskeluhyvinvointitapahtumaan osallistuneet amk-opiskelijat. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös korkeakoulukuraatorin PopUp-palvelupisteessä syksyn aikana.

Kysely toteutettiin verkkopohjaisella Forms-kyselytyökalulla. Kysely rajattiin koskemaan vain kahta teemaa. Teemoina olivat:

1. Mitkä tekijät haastavat opiskelukykyäsi ja opintojesi etenemistä?

2. Mitkä tekijät tukevat tai tukisivat opiskelukykyäsi ja opintojesi etenemistä?

Kuvassa opiskelijakyselyn aloitussivun kuva.

KUVA 1: Kyselyn aloitussivu

Kyselyyn ei sisällytetty demografisia kysymyksiä. Kumpaakin teemaa selvitettiin yhdellä suljetulla monivalintakysymyksellä. Vastausvaihtoehdot oli valittu ja muotoiltu opiskelukykyyn liittyvän tutkimuksen, asiantuntijatiedon sekä eri hankkeissa tuotetun tiedon perusteella.

Kysely toteutettiin suomeksi ja englanniksi. Aineisto kerättiin verkkokyselylomakkeen avulla syys – maarraskuun aikana 2023. Kyselyyn (FI) vastasi 80 amk-opiskelijaa. Otos on sattumanvarainen, ei edustava ja kyselyn tuloksia voidaan käyttää hankkeessa toiminnan suunnittelun tukena.

Opiskelukykyä haastavat tekijät

Kyselyn (n = 80) tulosten perusteella kolme amk-opiskelijoiden opiskelukykyä ja opintojen etenemistä eniten haastavaa tekijää ovat keskittymisen vaikeudet, jaksamisen haasteet sekä uniongelmat. Keskittyminen on kadoksissa myös korkeakoulukuraattorille ja oppimisen tuen asiantuntijalle tulevien yhteydenottojen perusteella. Kuvassa 2 on esitetty opiskelukykyä ja opintojen etenemisä haastavat tekijät.

Taulukkokuvassa  opiskelukykyä ja opintojen etenemistä haastavat tekijät

KUVA 2: opiskelukykyä ja opintojen etenemistä haastavat tekijät

Opiskelukykyä ja opintojen etenemistä edistävät tekijät

Kyselyn (n = 80) tulosten perusteella kolme opiskelukykyä ja opintojen etenemistä edistävää ja tukevaa tekijää ovat lähiopetuksena tarjottava koulutus, stressinhallintataidot sekä hyvinvointi- ja terveyspalvelujen saatavuus.

Taulukossa opiskelukykyä ja opintojen etenemistä edistävät ja tukevat tekijät

KUVA 3: opiskelukykyä ja opintojen etenemistä edistävät ja tukevat tekijät

Elämme ajassa, joka ei tue keskittymistä vaan, jossa opiskelijoiden arki on jatkuvasti kytköksissä ja vuorovaikutuksessa ympäröivään maailmaan erilaisten nopeaa reagointia kaipaavien kanavien kautta. Pitkään jatkunut aivojen kuormitustila johtaa pahimmillaan keskittymiskyvyn heikkenemiseen. Tulevaisuudessa pärjäävätkin ehkä ne, jotka kykenevät pitämään oman kuormituksen tasapainossa ympäristöstä tulevan paineen kanssa. Tasapainoiseen elämään kuuluu muun muassa se, että pystyy olemaan läsnä hetkessä, nukkumaan riittävästi, palautumaan ja sietämään tylsyyttäkin.

Ammattikorkeakouluissa opiskelijan opiskelukykyä voidaan tukea siten, että pedagogiset ratkaisut tarjoavat opiskelijoille selkeästi rajattuja oppimisympäristöjä ja hyvin pilkotuilla tehtävänannoilla tuetaan oman kriittisen ajattelun ja syvän asiantuntijuuden kehittymistä pinnallisen omaksumisen sijaan. Pedagogisten ratkaisujen tulisi edistää yhteisöön kiinnittymistä ja turvallisen oppimisympäristön muodostumista tapahtuipa opetus kasvotusten tai verkkovälitteisesti. Vuorovaikutuksen opiskelijoiden kanssa tulisi olla avointa, kannustavaa ja ennakoitavaa.

On myös syytä muistaa, että jokaisen kokemus stressistä, kuormittumisesta ja tasapainosta on yksilöllinen. Ammattikorkeakoulun tuleekin tarjota työkaluja siihen, kuinka kuormitusta hallitaan ja tunnistetaan. Myös omien korkeakouluopiskelutaitojen kehittämiseen ja vahvuuksien tunnistamiseen on syytä kiinnittää huomiota. Ammattikorkeakoulun on rakennettava keinoja joilla kasvavaa keskittymisvaikeuksista opiskelijajoukkoa voidaan tukea.

Kyselyn vastaajat ovat valikoituneet sattumanvaraisesti, joten tulokset eivät edusta koko amk-tutkinto-opiskelijoiden joukkoa. Vaikka kyselyn tuloksista ei voida tehdä yleistyksiä, ovat kyselyn tulokset yhdensuuntaiset esimerkiksi KOHO-koordinaatiohankkeen kokoamien tulosten kanssa.

Savonia-ammattikorkeakoulu on osatoteuttajana Tulevaisuuden työkyky -hankkeessa, jossa selvitämme sekä jo käytössä olevia hyviä käytänteitä että opetushenkilöstön näkemyksiä siitä, millä tavalla opetustyön arjessa olisi mahdollista lisätä opiskeluhyvinvointia. Savonia toteuttaa hankkeessa työpaketin (TP 4), joka keskittyy hyvinvointia tuottavaan pedagogiikkaan ja saavutettavuuteen. Edellä kuvatun kyselyn tuloksia käytetään hankkeessa toteutettavien pilottien suunnittelun tukena. Työpaketin tuloksena syntyy hyvinvointia edistävien pedagogisten ratkaisujen koonti korkeakouluopettajille, opiskelukykyä ja myöhempää työkykyä sekä -hyvinvointia tukevaa ja siitä tiedottavaa materiaalia. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Kirjoittajat:

Pirjo Venhovaara, koordinoiva ohjausasiantuntija, Tulevaisuuden työkyky -hanke. pirjo.venhovaara@savonia.fi

Meri Tissari, korkeakoulukuraattori

meri.tissari@savonia.fi

Lisätietoja hankkeesta: https://pedahyvinvointi.savonia.fi