kuvassa siniselle taivaalle nousee piipusta savua, joka levittyy taivaalle.

Savonia-artikkeli: Päästömittauksista liiketoimintaa

Uuden tuotteen tai palvelun markkinoille saattaminen edellyttää onnistuakseen melkoisen määrän suunnittelua. Ensimmäisenä tulee tietenkin mieleen liiketoimintasuunnitelma sekä markkinointisuunnitelma. Markkinointi on strategiaa ja sen pohjalta tapahtuvaa käytännön tekemistä eli taktiikkaa, jolla on tarkoitus toteuttaa strategiset ajatukset. Näiden pohjalta on hyvä lähtökohta aloittaa todellinen markkinoinnin valmistelu tuotteen näkyvyyden aikaansaamiseksi.

Digitaalinen markkinointi pitää sisällään kaiken digitaalisilla alustoilla tapahtuvan markkinoinnin, myös sähköpostimarkkinoinnin. Se, kuinka näitä käytetään, onkin sitten ihan eri juttu. Katselukerrat ja klikkaukset ovat selkeitä mittareita mainoksen nähneiden selvittämiseen. Satsaukset rahallisesti mainontaan tuovat tulosta nopeasti, viiveellä tai eivät koskaan. Markkinoinnin todellista onnistumista mittaa tietenkin syntyneet kaupat ja hankitut eurot.

Kun on kyseessä kallis palvelu ja ostopäätöksen tekee ainoastaan hankintaputken päässä oleva henkilö, on ensisijaisen tärkeää löytää juuri tämä päätöksen tekijä. Kuinka sitten päätös syntyy ja mitkä ovat tämän päätöksen tekijöitä, tarvitaankin melkein kristallipalloa. Oikea-aikaisuus, oikein kohdennettu markkinointi, laadukas palvelu eivät vielä takaa onnistunutta kauppaa. Kalliit palvelut menevät yleensä kilpailutuksen kautta, ja päätöksen lopullisena tekijänä onkin henkilö, joka istuu sen rahakirstun päällä.

Päästömittaus tuotteena

Päästömittaus on tilaajan kannalta yksinkertainen tuote, koska toimintaa ohjaa tiukat säännökset ja korkeatasoinen sisäinen valvonta, joita kaikki testauslaboratoriot noudattavat. Akkreditointi on tae luotettavasti tehdystä mittauksesta, mikä pitää sisällään myös laitteistojen kattavan huollonseurannan kaikkine kalibrointeineen ja lineaarisuustesteineen.

Kustannusten määrittelyssä helposti selvitetään toiminnan kiinteät kulut, jotka koostuvat päästömittauksissa laitekuluista, testikaasuista, kalibroinneista, majoituksesta sekä ajoneuvovuokrista. Muuttuvia kustannuksia ovat mittaussuunnitelman, raportin ja mittauksista aiheutuvat kustannukset. Hiukkasmassan määritys vaatii useamman tunnin työn laboratoriossa. Lisäpalvelut ovat yksi mahdollinen tapa erottautua kilpailijoista, samalla kun pitää olla avoin muillekin liiketoiminnan mahdollisuuksille. Meidän etumme ovat juuri nämä palvelut, kuten koulutus, tutkimus sekä testauspalvelut. Koulutustarjontaa olemme kohdentaneet voimalaitoskäyttäjiin, ympäristöviranomaisiin sekä mittauspalveluja tekeviin yrityksiin. Savon koulutuskuntayhtymän kanssa yhteistyönä toteutettava energia-alan erikoisammattitutkinto on yksi sellainen, sekä pelkästään päästömittauksiin keskittyvä koulutusjakso.

Opinnäytetyön toteutus

Opinnäytetyöni keskittyi päästömittausliiketoiminnan kehittämiseen, missä alkuvaiheessa selvitettiin mahdollinen markkinaosuus seitsemän maakunnan alueella. Selvityksen tueksi tarvitsimme laskelmat segmentoiduista asiakkaista sekä tavan määritellä liiketoiminnan kustannukset. Työn tuloksena pystyttiin kohdentamaan mainontaa oikealle ryhmälle. Laskutyökalulla olikin helppo laajentaa markkinaosuuden määritystä vielä laajemmalle alueelle. Mainonnan tueksi laadittiin markkinointisuunnitelma, jonka sisältö käsitteli markkinoinnin strategiaa sekä taktiikkaa. Strategiassa tutkimme kilpailijoiden vahvuuksia sekä heikkouksia sekä toiminnan seurannan mittareita. Taktiikka keskittyi digitaalisilla alustoilla tapahtuvaan mainontaan, missä sähköpostimainonta oli kaikkein aikaa vievin. Tekoälyä hyödynnettiin työssä asiakkaiden selvitystyössä sekä mainonnan suunnittelussa.

Työssä tutkittiin myös 1 ≤ P ≤ 5 MW kokoluokan voimalaitosten valmiuksia vuonna 2030 voimaan astuvaan PIPO-asetukseen. Asetus määrittelee tämän kokoluokan laitoksille rekisteröitymisvelvoitteen. Rekisteröityminen edellyttää laitoksilta tietoa, esimerkiksi syntyvistä päästöistä. Vuoden 2018 jälkeen rakennetuilla laitoksilla nämä velvollisuudet ovatkin jo voimassa. Tutkimustulosten perusteella saimme kuvan näiden laitosten tilanteesta ja voimmekin todeta, että joillakin alueilla ollaan edellä asiassa.

Vaikka mainonta on siirtynyt voimakkaasti digitaalisille alustoille, ei perinteistä kanssakäymistä yritysten kanssa pidä unohtaa, varsinkaan kun kyseessä on kalliin ja velvoittavan tuotteen markkinointi. Pelkästään suorilla kontakteilla tapahtuneet kohtaamiset ja puhelinkeskustelut johtivat kyselyyn ja tarjousvaiheeseen. Toivonkin, että kaikki Savoniassa työskentelevät toimivat markkinamiehinä TKI-palveluillemme, näin saamme varmasti toiminnallemme ainakin näkyvyyttä.

Janne Ylönen
Tutkimusinsinööri
Tekniikan ala
Savonia Ammattikorkeakoulu Varkauden kampus
janne.ylonen@savonia.fi