mies ja nainen käyttää tietokonetta

Savonia-artikkeli: Palliatiivisen hoitotyön digitalisoiminen edellyttää prosessien kehittämistä

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Digitalisaatio edistää tasavertaisuutta, hoidon laatua sekä kustannustehokkuutta. Se lisää potilaiden omahoitoon sitoutumista sekä hoitomyönteisyyttä. Digitaalisuus muuttaa myös potilaan roolia hänen hoidossaan. Potilas ei ole enää ainoastaan hoidettava asiakas, vaan hänellä on merkittävä rooli sairauksien ja lääkehoidon omahoidossa sekä oireiden raportoinnissa hoitoyksikköön.

Terveysalan digitalisoituminen tarkoittaa merkittävää muutosta koko terveyspalvelujärjestelmään. Digitaalisuus itsessään ei tuo suoraan hyötyjä terveydenhuoltoon, hyödyt saavutetaan vasta, kun digitaalisuutta käytetään toimintatapojen ja prosessien uudistamiseen.

Suomessa digitaalisuuden edistämisen yhtenä esteenä on ollut hoitoprosessien uudistamattomuus, jota on lähdetty kehittämään esimerkiksi erilaisten hankkeiden kautta. Pohjois-Savon hyvinvointialueella on parhaillaan käynnissä Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen- hanke, jonka yhtenä osa-alueena on digitaalisten palveluiden käytön edistäminen palliatiivisessa palveluketjussa. Hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa kehittämisohjelmaa.

Digitaalisia palveluita tarvitaan lisää

Keväällä 2023 erikoissairaanhoidosta kerätyn laadullisen haastattelututkimusaineiston tulosten perusteella palliatiivista hoitotyötä tekevät sairaanhoitajat käyttävät päivittäisessä työssään useita digitaalisia palveluita. Eniten käytetyt digitaaliset palvelut ovat tiedonhakuun tarkoitetut ammattilaissivustot, potilastietojärjestelmät sekä puhelinyhteys ammattilaisten ja potilaiden välillä.

Digitaalisten palveluiden määrä koetaan kuitenkin vielä vähäiseksi ja sairaanhoitajat toivovat digitaalisten palveluiden käytön lisääntymistä palliatiivisen potilaan hoidossa. Digitalisaatioon suhtaudutaan myönteisesti ja kehittämishaluisesti. Se nähdään yhtenä ratkaisuna kasvavaan palliatiivisten potilaiden määrään sekä hoitajapulaan. Hoitajat kokevat, että digitaalisuus hoitotyössä lisää työn tehokkuutta ja turvallisuutta.

Sairaanhoitajat osaksi palveluiden kehittämistä

Palliatiivisen potilaan hoitoon osallistuvilla sairaanhoitajilla on useita ideoita ja tarpeita tulevaisuuden digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Digitaalisten palveluiden käytön toivotaan yleistyvän esimerkiksi digitalisoimalla erilaisia työvaiheita. Paperisista lomakkeista toivotaan luovuttavan ja niiden muuttamista digitaaliseen muotoon edistettävän. Etenkin palliatiivisen potilaan hoidossa paljon käytettyä oirekyselykaavaketta toivotaan digitalisoitavan sekä kehitettävän. Sairaanhoitajat toivovat videovastaanottojen yleistyvän hoitajien ja potilaiden välillä, ja sitä toivotaan hyödynnettävän tulevaisuudessa myös omaisten kanssa käytyihin yhteydenpitoihin sekä neuvotteluihin.

Vaikka digitaalisten palveluiden hyödyntäminen palliatiivisen potilaan hoidossa on kannattavaa, se luo myös omia haasteitaan. Hoitosuhteen luominen ja vuorovaikutus potilaan sekä hoitajan välillä voi olla haastavaa ja jäädä etäiseksi fyysisen kontaktin puuttuessa. Sairaanhoitajat toivovatkin, että digitaaliset palvelut eivät korvaisi tulevaisuudessa potilaan kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia vaan täydentäisivät niitä.

Kirjoittajat:

Kati Honkanen, sh, kliininen asiantuntija (YAMK), palliatiivinen hoitotyö –opiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu

Elina Turunen, TtT, lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus julkaisuaika tuntematon. Digitalisaatio työn tukena. https://sotenavigaattori.fi/digitalisaatio-tyon-tukena/. Viitattu 10.9.2023.
Honkanen, Kati. Digitaaliset palvelut palliatiivisessa erikoissairaanhoidossa. YAMK-opinnäytetyö. Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito-tutkinto-ohjelma. Savonia-ammattikorkeakoulu.
Koivuluoma, Minna, Haverinen, Jari & Reponen, Jarmo 2022. Hoitoprosessien uudistamattomuus haastaa terveydenhuollon digitalisaatiota. Finnish Journal of eHealth and eWelfare 14 (3), 284-298. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202301251713. Viitattu 10.9.2023.
Saukkonen, Petra, Elovainio, Marko, Virtanen, Lotta, Kaihlanen, Anu-Marja, Nadav, Janna, Lääveri, Tinja, Vänskä, Jukka, Viitanen, Johanna, Reponen, Jarmo & Heponiemi, Tarja 2022. The Interplay of Work, Digital Health Usage, and the Perceived Effects of Digitalization on Physicians’ Work: Network Analysis Approach. Journal of Medical Internet Research 24 (8). https://www.jmir.org/2022/8/e38714. Viitattu 10.9.2023.
Widberg, Cecilia, Wikland, Birgitta & Klarare, Anna 2020. Patients experiences of eHealth in palliative care: an integrative review. BioMed Central Palliative Care 19 (158). https://doi.org/10.1186/s12904-020-00667-1. Viitattu 10.9.2023.