Kirjaston hyllyt täynnä kirjoja.

Savonia-artikkeli: Askelia avoimeen oppimiseen – avoimet oppimateriaalit

#savoniaAMK

Korkeakoulumaailmassa törmää yhä useammin käsitteeseen avoimet oppimateriaalit, mutta mitä avoimet oppimateriaalit oikein ovat?

Määrittelyssä on omat haasteensa, mutta tärkeänä pohjana on pidetty YK:n erityisjärjestö UNESCOn määritelmää (2012), jossa todetaan:

Avoimet oppimateriaalit (OER) ovat eri muotoisia digitaalisia tai muita opetukseen, kasvatukseen tai oppimiseen kohdennettuja materiaaleja, jotka on vapautettu public domainiin tai jotka on lisensoitu avoimella lisenssillä, joka antaa muille oikeuden maksuttomaan pääsyyn, käyttöön, muokkaukseen ja uudelleen jakamiseen olemattomin tai vähin rajoituksin.

Avoimien oppimateriaalien hyödyt ovat suuret. Avoimuus antaa opetusmateriaaleja tarvitseville mahdollisuuden käyttää oppimateriaaleja maksuttomasti ja tehostaa opetustyötään, kun kaikkea materiaalia ei aina tarvitse suunnitella itse. Olemassa olevia materiaaleja voi lisenssistä riippuen myös muokata ja kehittää omaan käyttöönsä sopiviksi.

Avointen oppimateriaalien taustaa

Termin avoimet oppimateriaalit juuret juontavat 2000-luvun alkuun ja Unescoon. Unescon ydintehtävänä on ylläpitää rauhaa ja turvallisuutta sekä edistää ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen toteutumista koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän kautta.
Koulutuksen saralla Unescon päätehtävät ovat

• laadukas ja inklusiivinen elinikäinen oppiminen
• oppivien ja luovien yhteiskuntien edistäminen
• globaalikasvatuksen edistäminen

Avoimet oppimateriaalit kytkeytyvät tiukasti avoimen oppimisen (open learning) käsitteeseen ja tavoitteeseen yksilöiden tasa-arvoisista oppimismahdollisuuksista. Avoin oppiminen toteuttaa monessa kohtaa YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030-ohjelmaa, ja myös Unescon avointen oppimateriaalien suosituksessa viitataan Agendan 2030 tavoitteeseen 4: Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.

Avoimet ja tasa-arvoiset oppimismahdollisuudet luovat perustaa myös yhteiskuntien taloudelliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille sekä demokraattiselle ja tasa-arvoon pyrkivälle päätöksenteolle, joka kantaa huolta myös yhteisestä elinympäristöstä. Suomi on monen muun valtion tavoin sitoutunut Agenda 2030-ohjelmaan, ja sen tavoitteisiin pyritään myös ammattikorkeakouluissa.

Avoimet oppimateriaalit Suomessa

Avointen oppimateriaalien käyttöä edistetään Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalla. Suomen oloihin on luotu omat avointa oppimista ja avointen oppimateriaalien käyttöä ohjaavat linjaukset. Tieteellisten seurain valtuuskunnassa (TSV) toimiva Avoimen tieteen koordinaatio on laatinut Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjauksen, joka jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osalinjaus oppimateriaalien avoimesta saatavuudesta valmistui 2020 ja toinen osalinjaus avoimista oppimis- ja opetuskäytännöistä on juuri ollut avoimesti kommentoitavana. Linjauksen toimenpiteissä luodaan myös yhteys Digivisio 2030-hankkeeseen.

OKM:n, Opetushallituksen ja CSC:n Avointen oppimateriaalien käytön edistämisen -yhteishankkeen tuotoksena syntyi Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi). Tavoitteena oli saattaa Suomessa eri kouluasteilla tuotettu avoin digitaalinen oppimateriaali yhteen paikkaan helposti löydettäväksi ja uudelleen käytettäväksi. Näin laadukkaita oppimateriaaleja löytyy valmiina eikä kaikkea tarvitse tehdä itse.

Oppimateriaalien avaamiseen kannustetaan jo nyt hankerahoituksella. Monet rahoittajat edellyttävät hankkeiden tuotoksina syntyvien oppimateriaalien avointa julkaisua rahoituksen vastineeksi.

Aoe.fi osaksi opetustyötä

Suomalaisia avoimia oppimateriaaleja kannattaa lähteä etsimään Avointen oppimateriaalin kirjastosta (Aoe.fi). Kirjastossa on tällä hetkellä käytettävissä hyvin erityyppisiä aineistoja reilut 1700 ja määrä kasvaa koko ajan. Aineistot on merkitty Creative Commons -lisenssillä, ja ne ovat kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä. Palvelua kehitetään jatkuvasti kokemusten ja palautteen pohjalta.
Oppimateriaaleihin pääsee tutustumaan paitsi Aoe.fi:n omien sivujen kautta myös kansallisessa Finna.fi-palvelussa. Savonialaisten on lisäksi kätevä hakea ja käyttää aineistoja omassa tutussa Savonia-Finnassamme, jonne kaikki oppimateriaalit on myös lisätty. Täällä niitä voi etsiä sopivin rajauksin itseä kiinnostavasta aiheesta ja hakea samalla muuta kirjallisuutta vaihtamalla vain välilehteä esimerkiksi kirjaston kokoelmiin. Aoe.fi:stä löytyvät savonialaisten tuotokset löytyvät tästä listasta.

Kansainvälisten avoimien oppimateriaalien etsintään on lukuisia kanavia. Tässä on listattu vain pari esimerkkiä – OER Commons on oppimateriaalien paikantamiseen sopiva metahakukone ja oppikirjoja löytyy muun muassa Open Textbook Librarystä ja LibreTexts -palvelusta.

Miten avoimia oppimateriaaleja saa käyttää?

Kun sopiva avoin oppimateriaali on löytynyt, käyttäjän täytyy tarkistaa, kuinka aineisto on lisensoitu ja voiko sitä esimerkiksi muokata. Avointen oppimateriaalien kirjasto suosittelee käyttämään sinne tallennettavissa aineistossa joko Creative Commons Nimeä 4.0 tai Creative Commons Nimeä-JaaSamoin -lisenssejä. Tällöin jatkokäyttäjillä on muun muassa velvollisuus mainita alkuperäinen tekijä, mutta aineisto on muokattavissa. Lisätietoa lisensseistä löytyy Creative Commonsin sivuilta.

Kuinka omia oppimateriaaleja voi julkaista avoimesti?

Omia oppimateriaalejaan voi julkaista helposti Aoe.fi:ssa, kunhan tekijänoikeudelliset kysymykset on otettu huomioon. Näiden miettimisessä auttaa esimerkiksi Suositus oppimateriaalien avoimessa julkaisemisessa huomioitavista tekijänoikeudellisista asioista (ks. Lähdelinkit). Perusvaatimuksena on tietenkin lisäksi se, että aineisto lisensoidaan avoimesti ja tämä tieto näytetään selkeästi. Avoimuus ei koskaan vie tekijältä tekijänoikeuksia, vaan ne säilyvät aina valitsi minkä lisenssin tahansa.

Oppimateriaalien tallentajaa voivat mietityttää myös oman aineiston laatukysymykset – onko tuotettu aineisto niin laadukasta, että sen uskaltaa laittaa julkisesti jakoon. Näihin kysymyksiin vastaamisessa auttaa Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmässä 2021 hyväksytty avointen oppimateriaalien laatukriteeristö (ks. Lähdelinkit). Myös saavutettavuuteen on nykyään kiinnitettävä entistä enemmän huomiota oppimateriaalien tekemisessä. Tässä työssä auttaa esimerkiksi avointen oppimateriaalien saavutettavuusopas.

Kun päätös julkaisemisesta on tehty, avoimia oppimateriaalejaan pääsee tallentamaan näppärästi HAKA-tunnuksilla Avointen oppimateriaalien kirjaston Aoe.fi:n kotisivujen kautta. Tässä vaiheessa tallentaja myös kuvailee oppimateriaalin sen löytämisen ja arvioinnin helpottamiseksi. Tallennuspohja ohjaa selkeästi, kuinka edetä prosessissa. Savonialaiset voivat myös kysyä tallennusapua Savonian julkaisupalveluista (julkaisut@savonia.fi).

Lopuksi

Lisätietoa avoimista oppimateriaaleista löytyy muuan muassa Avoimen tieteen kansallisen koordinaation avoimen oppimisen asiantuntijaryhmässä työstetystä tiivistä, mutta kattavasta oppaasta Avoimet oppimateriaalit. Se on linkitetty myös Savonian omaan Tekijänoikeudet ja e-aineistot opetuksessa – tiedonhakijan oppaaseen. Erityisesti Avointen oppimateriaalien kirjastoon liittyvissä kysymyksissä kannattaa tutustua aoe.fi:n oman sivuston lisätietoa-kohdan usein kysyttyihin kysymyksiin.

Kirjoittajat:
Mira Juppi, tietopalvelupäällikkö, Savonia-ammattikorkeakoulu
Tanja Savolainen, informaatikko, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähdelinkkejä:

Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet https://um.fi/agenda-2030-kestavan-kehityksen-tavoitteet
Aoe-hankkeen kuvaus https://wiki.eduuni.fi/display/CscOppimateriaalivaranto/AOE-hankkeen+kuvaus
Avointen oppimateriaalien kirjasto https://aoe.fi/#/etusivu
Avointen oppimateriaalien laatukriteeristö https://avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus/miten-huomioit-laadun-avoimissa-oppimateriaaleissa
Avointen oppimateriaalien määrittely ja määrä https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=70189410
Avointen oppimateriaalien saavutettavuusopas https://avointiede.fi/fi/asiantuntijaryhmat/oppimisen-avoimuus/miten-huomioit-saavutettavuuden-avoimissa-oppimateriaaleissa
Creative Commons https://creativecommons.org/about/cclicenses/
Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus. Korkeakoulu- ja tutkimusyhteisön kansallinen linjaus ja toimenpideohjelma 2021–2025. Osalinjaus 1 – Oppimateriaalien avoin saatavuus https://edition.fi/tsv/catalog/book/61
Savonian Tiedonhakijan oppaat https://libguides.savonia.fi/
Suositus oppimateriaalien avoimessa julkaisemisessa huomioitavista tekijänoikeudellisista asioista (Kansallisen oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjauksen liite) https://avointiede.fi/sites/default/files/2020-11/oppimisenja%20oppimateriaalien%20avoimuus%201%20suomi.pdf
Tietoa Unescosta https://finlandabroad.fi/web/unesco/mika-on-unesco-