Nelosluokkalaiset tutustumassa robotiikkaan.

Savonia-artikkeli: Digitalisaatio luomassa hyvinvoinnin kokemuksia

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Osallisuus lisää hyvinvointia

Lasten iltapäivätoimintaa etänä. Kuva: Kati Kainulainen.
Lasten iltapäivätoimintaa etänä. Kuva: Kati Kainulainen.

Erilaisia toimintoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tuotetaan paljon, ja niitä onkin jo saatavilla myös erilaisille asiakasryhmille. Hyvinvointi- ja terveyserot ovat kuitenkin suuri haaste, ja lisäksi nyky-yhteiskuntaa leimaa vahvasti terveyden ja hyvinvoinnin eriarvoisuus. Eriarvoisuuden kaventamiseksi palveluissa ja toimintatavoissa olisikin tärkeää tavoitella kohderyhmiä, jotka tarvitsevat eniten tukea.

Toiminnot muokkautuvat yleensä esimerkiksi osallisuuden myötä asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi. Asiakaslähtöisyys hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtääviä palveluja suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon. Osallisuus on terveyteen ja hyvinvointiin liittyen merkityksellistä, koska se on keino, jolla voidaan torjua esimerkiksi köyhyyttä sekä voidaan ehkäistä syrjäytymistä. Osallisuuden edistäminen onkin yksi keino lisätä hyvinvointia.

Palveluja voidaan kehittää osallisuutta vahvistavalla näkökulmalla monin tavoin ja myös esimerkiksi digitalisaation avulla. Digitalisaation avulla voidaan luoda aivan uusia sisältöjä jo olemassa oleviin toimintoihin ja siten tuoda niitä lähemmäksi yksilöä, joka palveluihin on hakeutunut tai ohjattu.

Vuorovaikutus toimii myös etäyhteyksin

Digitalisaatio on hyvin laaja käsite ja se käsittää monia osa-alueita ja erilaisia toimintaympäristöjä. Digitalisaatioon kuuluu olennaisena osana muutokset, eli yleensä toiminta digitalisaatiolla muutetaan toisenlaiseksi tietotekniikan avulla. Digitalisaation myötä palvelut voivat muodostua vuorovaikutteisiksi ja ne mahdollistavat myös kohtaamisen ja asioinnin sähköisessä ympäristössä.

Värikkäitä paperista askarreltuja koristeita. Kuva Kati Kainulainen.
Kuva: Kati Kainulainen.

Tärkeää digitalisaatiossa ja sähköisten palvelujen luomisessa on, että asiakas on keskiössä. Tällöin digitalisaation kautta saatava palvelu muokkautuu käyttäjän tarpeita vastaavaksi toiminnaksi ja käyttäjä saa palvelusta parhaimman hyödyn sekä kokemuksen. Mikäli kohderyhmän tavoittamiseen ei esimerkiksi palveluita suunniteltaessa kiinnitetä huomiota, voi se yllättäen lisätä eriarvoisuutta. Tämä johtuu siitä, että yleisesti kaikille suunnatusta toiminnasta hyötyvät usein juuri ne ryhmät, joilla on jo olemassa olevia voimavaroja ja kiinnostusta huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.

Kohtaamisia etänä

Kun toimintaympäristö viedään etäyhteyksin digitaaliselle pohjalle, voi etänä tapahtuva toiminta parhaimmillaan tukea tärkeää yksilöllistä hyvinvoinnin kokemusta. Kohtaamiset etänä toteutettavassa toiminnassa ovat myös arvokkaita, osallisuutta lisääviä ja ne ovat myös sosiaalisten suhteiden luomista.

Tunne ja tieto siitä, että saa olla osallisena voi olla myös merkityksellistä. Sosiaalisten suhteiden luominen ei rajoitu ainoastaan fyysiseen kohtaamiseen ja etänä tapahtuva toiminta voikin luoda oman toimintaympäristönsä kautta merkityksellisiä kohtaamisia.

Teksti ja kuvat:

Kati Kainulainen, hyvinvointikoordinaattori yamk-opiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:

Lyytikäinen, Merja, Koivisto, Juha, Savolainen, Nella & Rotko, Tuulia 2017. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoja 2017. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Pdf-tiedosto. Julkaistu 15.3.2017. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132086/URN_ISBN_978-952-302-840-1.pdf?se-quence=1

Saranto, Kaija, Kinnunen, Ulla-Mari, Jylhä, Virpi & Kivekäs Eija 2020. Digitalisaatio ja sähköiset palvelut uudistuvassa sosiaali- ja terveyshuollossa. Teoksessa Anneli Hujala & Helena Taskinen (toim.) Uudistuva Sosiaali- ja terveysala. Tampere: Tampere University Press.

Sosiaali- ja terveysministeriö 2016. Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena. Digitalisaatio muuttaa maailmaa. Verkkojulkaisu. Johtopäätökset ja linjausten toimeenpano. https://verkkojulkai-sut.valtioneuvosto.fi/stm/zine/2/toc

THL 2022. Osallisuuden osa-alueet ja osallisuuden edistämisen periaatteet. Verkkojulkaisu. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistami-nen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-osa-alueet-ja-osallisuuden-edistamisen-periaatteet

THL 2023. Asiakasosallisuus palvelujärjestelmässä. Verkkojulkaisu. Päivitetty 24.1.2023. https://thl.fi/fi/web/sote-palvelujen-johtaminen/asiakas-palveluissa/asiakasosallisuus-palvelujarjes-telmassa