Askarteluja pöydällä

Savonia-artikkeli: Erasmus+ BIP kokemuksia Saksasta

#SavoniaAMK

Osallistumisen ytimessä – Yhdessäoloa ja kulttuurienvälisyyttä

Monialainen oppimiskokonaisuus, Kulttuurinen ja sosiaalinen hyvinvointi – identiteetti ja osallisuus, Cultural and social well-being – Identity and participation, toteutettiin kesäkuun 2023 lopussa Vechtan yliopiston koordinoimana. Opintojaksolle osallistui yhteensä 28 opiskelijaa kahdeksasta eri korkeakoulusta. Monikulttuurinen ja monialainen opintokokonaisuudesta muodostui, kun mukana oli opiskelijoita Saksasta (Vechtan yliopisto), Suomesta (Savonia-amk, Kuopio ja Karelia-amk, Joensuu), Espanjasta (Universidad Pública de Navarra, Pamplona ja University of Lleida), Irlannista (ATU, Sligo) ja Yhdysvalloista (College of Staten Island, City University of New York) sekä asiantuntijoita Britanniasta, Espanjasta, Jordaniasta, Saksasta ja Suomesta.  Opiskelijoille osallistuminen kyseiselle viikolle oli osa Erasmus+ monimuotoisen lyhytliikkuvuuden vaihto-ohjelmaa (BIP), joka sisältää sekä fyysisen intensiiviopiskelujakson ulkomailla että virtuaalisen opiskeluosuuden.

Kansainvälisiä kohtaamisia

Opiskelijat saapuivat sunnuntaina 25.6.2023 iltapäivällä Vechtaan, sympaattiseen Ala-Saksin alueella sijaitsevaan pikkukaupunkiin, tapasivat toisensa ja saivat samalla ensikosketuksen kaupunkiin. BIP intensiiviviikon varsinainen ohjelma toteutettiin aikavälillä ma-pe 26.-30.6.2023. Majoitus ja samoin suuri osa viikon ohjelmasta toteutui leirikeskuksessa, jonka sijainti oli erinomainen – välimatka yliopistolle oli noin kaksi kilometriä ja kaupungin keskusta puolestaan sijaitsi muutaman kilometrin päässä.

Eräs opintokokonaisuuden tärkeimmistä tavoitteista oli kansainvälistymisen edistäminen. Peruslähtökohtana oli se, että opiskelu tapahtuu yhdessä muista kulttuureista tulevien opiskelijoiden kanssa. Opiskelijayhteistyö aloitettiin etäyhteyksin jo ennen Saksassa toteutettavaa intensiiviviikkoa; opiskelijat verkostoituivat ja tekivät erilaisia opintokokonaisuuteen sisältyviä ennakkotehtäviä sekä kansallisissa että kansainvälisissä pienryhmissä. Erilaisten kansainvälisten pienryhmien toiminta jatkui vaihtelevilla kokoonpanoilla koko intensiiviviikon ajan. Lisäksi opintoihin sisältyi itsenäistä opiskelua ja itsenäisesti toteutettavia tehtäväosuuksia.

Ihmisiä ryhmäkuvassa

Identiteetistä intensiivisesti ja informaalisti

Tämä monialainen oppimiskokonaisuus keskittyi tarkastelemaan ihmisiä yhteiskunnassa sosiaalityön, koulutuksen ja kulttuurin näkökulmista. Yhteisenä tehtävänä oli pohtia, kuinka identiteettiä ja hyvinvoinnin kokemusta voidaan vaalia ja tukea. Viikon aikana opiskelijat pääsivät osallistumaan luovia ja osallistavia menetelmiä hyödyntäviin, käytännönläheisiin työpajoihin, tutustumaan sosiaalialan työympäristöihin ja kuulivat asiantuntijapuheenvuoroja pedagogisista ja eettisistä lähestymistavoista. Viikon oppimiskokemukset rakentuivat muodollisen opiskeluohjelman lisäksi pitkälti myös informaalina oppimisena vuorovaikutteisesti koko opiskelijaryhmän ja opettajien sekä vierailevien asiantuntijoiden yhteisenä prosessina.

On hedelmällistä opiskella yhdessä muista kulttuureista ja toisilta aloilta tulevien opiskelijoiden kanssa. BIP kokonaisuuden yhteisenä kielenä oli englanti, joten vieraalla kielellä toimiminen oli samalla myös eräänlainen intensiivikielikurssi useimmille osallistujille. Oppimiskokemuksena tämänkaltainen intensiiviopiskeluviikko on erityislaatuinen, sillä se on jatkuvaa mukautumista toisiaan seuraaviin uusiin asioihin ja tilanteisiin, kuten uuteen ympäristöön, kieleen, toimintatapoihin, ruokaan, kulttuuriin ja sosiaalisiin tilanteisiin sekä opiskeltaviin sisältöihin. Tämä tilanne luo ainutlaatuisen kosketuksen jokaisen osallistujan omaan identiteettiin.

Askarteluja pöydällä

Monialaista oppimista ja kulttuurienvälisyyttä:
”Olimme kaikki niin erilaisia ja silti koimme yhdessä jotain erityistä.”

Tämä opintomoduuli oli suunniteltu myös vahvistamaan eurooppalaisia arvoja ja esimerkiksi monimuotoisuuden arvostaminen nousi vahvasti esille. Samanlaisuuksien ja erilaisuuksien tarkasteleminen sekä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen osallistumisen ja erilaisten tuen tarpeiden pohtiminen niin yhdessä vuorovaikutuksellisesti kuin itsenäisestikin oli varmasti ajatuksia herättävä ja merkityksellinen prosessi suurimmalle osalle opiskelijoista. Oman ammattipedagogisen kehittymisen näkökulmasta yksi opiskelijoista toi esille, että tämä opintojakso tarjosi uusia, kuten inklusiivisuutta, osallisuutta, sukupuolisensitiivisyyttä, hyvinvointia sekä identiteettiä käsitteleviä sisältöjä. Hänen mukaansa näitä teemoja tarvittaisiin ylipäätään enemmän musiikkipedagogisiin opintoihin, josta alan erityisenä esimerkkinä voi mainita tulevaisuuden laulupedagogiikkaan tarvittava asennemuutos, jotta sukupuolisensitiivinen kohtaaminen kehittyisi vallitsevaksi käytänteeksi.

Monialaisuus ja hauska yhdessäolo tukivat oppimista ja antoivat mahdollisuuden muodostaa tuoreita näkökulmia hyvinvointiin, identiteettiin ja osallistumiseen sekä siihen, kuinka näitä kaikkia kolmea voidaan käytännössä vahvistaa. Eräs opiskelija totesikin, että opintojakso antoi todella aihetta ajatella sosiaalityön ja taidealojen tulevaisuuden yhteistyömahdollisuuksia ja -tarpeita.

Eräs sosiaalialan opiskelija puolestaan kertoi taidelähtöisten menetelmien kokeilemisesta jääneen päällimmäisenä mieleen niiden luoma yhteenkuuluvuuden tunne ja ilo. BIP kokemuksiensa perusteella hänelle muodostui käsitys, että taidelähtöisiä menetelmiä on kenen tahansa mahdollista hyödyntää ja ne ovat sovellettavissa hyvin monenlaisissa sosiaalityön toimintaympäristöissä. Uskoisin, että tämän BIP opintokokonaisuuden yhteisen kokemuksellisen prosessin jälkeen osallistujat jakavat tämän erään mukana olleen opiskelijan kiteytyksen: ”Jotta jokaisen oikeus olla oma itsensä ei olisi vain kaunis ajatus, vaan asia, joka todella toteutuu yhteiskunnassa.”

Kirjoittaja:
Hanna Turunen (hanna.turunen(a)savonia.fi), Lehtori, FM, Musiikkipedagogi (AMK) työskentelee Savonian kulttuurialalla, musiikin ja tanssin (AMK) sekä taidepedagogiikan (YAMK) koulutuksissa sekä toimii ALIISA-hankkeen projektipäällikkönä ja luovien alojen asiantuntijana PARASTA ITÄÄ! -hankkeessa.

”Minulle tämä BIP intensiiviviikko oli Erasmus+ ohjelmiin sisältyvä henkilökuntavaihto. Kyseisten vaihtojen yleistavoitteena on mahdollistaa ammatillinen kehittyminen ja/tai kouluttaminen korkeakoulun henkilöstölle.
Olin mukana tämän kyseisen BIP opintokokonaisuuden suunnittelussa prosessin alusta saakka, aloitin intensiiviviikon musiikin ja taidepedagogiikan menetelmiä hyödyntävällä ryhmäyttävällä työpajalla ja osallistuin koko intensiiviviikon ajan tiiviisti sen ohjaukseen, opetukseen ja yhteistyöhön. Olin vaikuttunut erityisesti monikulttuurisen opiskelijaryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen välittömyydestä, aidoista kohtaamisista sekä yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisesta.”