vanhukset katon alla

Savonia-artikkeli: Fall tips -malli edistää potilasturvallisuutta ja helpottaa hoitotyötä

#savoniaAMK

Iäkkäiden kaatumiset

Väestömme ikääntyy. Ennusteen mukaan Suomessa on vuonna 2060 1,79 miljoonaa yli 65-vuotiasta (Pajala 2016, 8). Kaatumiset sairaaloissa ovat iso ongelma jo nyt, mutta myös tulevaisuudessa. Tämän vuoksi on löydettävä tehokkaita tapoja, joilla pyritään ehkäisemään sairaalassa tapahtuvia kaatumisia. Iän lisäksi sairaalahoitoon joutuminen lisää kaatumisriskiä. Vuosittain sairaalahoidossa on ollut kolmasosa yli 75-vuotiaista (Kerminen ym. 2019). Dykes ym. (2018) ovat todenneet, että kaatuminen pidentää sairaalassaoloaikaa ja näin myös lisää sairaalahoidon kustannuksia. Kaatumisia ja vammautumisia kaatumisiin liittyen pidetään myös yhtenä hoitotyön laadun mittarina.

Fall tips -malli avuksi kaatumisten ehkäisytyöhön

Fall Tips -malli kehitettiin Bostonissa kaatumisten ehkäisyn apuvälineeksi. Fall Tips on laminoitu posteri, jossa on värikkäitä kuvia. Kuvat ilmaisevat potilaan kaatumisriskiä ja toimenpiteitä, joilla kaatumisia pyritään ehkäisemään. Kuvat on valittu yhteistyössä potilaiden ja hoitajien kanssa. Posteri sijoitetaan potilasvuoteen läheisyyteen. Fall Tips -mallia voidaan soveltaa potilaan hoitoon potilaalle sopivalla tavalla. (Fall T.I.P.S. julkaisuaika tuntematon.) Kaatumisiin sairaalassa tulisi puuttua kolmiportaisen asteikon avulla. Ensimmäiseksi on arvioitava potilaan kaatumisriski. Seuraava askel on tehdä potilaalle henkilökohtainen kaatumisenehkäisysuunnitelma. Kolmas vaihe on noudattaa kaatumisenehkäisysuunnitelmaa johdonmukaisesti. (Dykes ym. 2017.)

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) medisiininen keskus otti Fall Tips -mallin käyttöön marraskuussa 2020. Fall Tips -mallin käyttöönotto herätti hoitohenkilökunnassa erilaisia tunteita ja reaktioita. Osa hoitajista koki, että Fall Tips -malli on tehokas apuväline kaatumistenehkäisyyn. Osa puolestaan ajatteli, että Fall Tips -mallin käyttäminen on turhaa ja aikaa vievää. Opinnäytetyön tarkoitus oli kartoittaa kahden osaston hoitohenkilökunnan kokemuksia Fall Tips -mallin käytöstä sekä kaatumisen ehkäisytyöstä sairaalassa. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina teemahaastattelun keinoin. Haastateltavia oli yhteensä seitsemän ja haastateltavat olivat perushoitajia sekä sairaanhoitajia.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että kaikki hoitajat suhtautuivat positiivisesti kaatumistenehkäisyyn ja kiinnittivät huomiota potilaan kaatumisriskiin tavatessaan potilaan ensimmäisen kerran. Huolimatta positiivisesta suhtautumisesta kaatumistenehkäisyyn kaikki hoitajat eivät pitäneet Fall Tips -mallin käyttöä tärkeänä. Kaatumisenehkäisyn näkökulmasta hoitajat kokivat ongelmalliseksi apuvälineiden kaukaisen sijainnin, kiireen sekä hoitajien vaihtuvuuden. Hoitajien kokemusten kuuleminen on erityisen tärkeää, jotta koulutusta ja tukea Fall Tips -mallin käytöstä osataan kohdentaa paremmin. Hoitajien kokemuksia ja ajatuksia Fall Tips -mallin käytöstä ei ole tätä ennen tutkittu Suomessa.

Fall tips -malli helpottaa hoitotyötä

Samanaikaisesti kun ikääntyneiden määrä kasvaa, hoitoalan vetovoima heikkenee. On löydettävä hoitotyötä helpottavia, tehokkaita ja näyttöön perustuvia keinoja ehkäistä kaatumisia ja kaatumisiin liittyviä vammautumisia ja niiden aiheuttamaa sairaalahoidon pitkittymistä. Fall Tips -mallin käyttö sairaalassa lisää potilasturvallisuutta, mutta myös helpottaa hoitajien työtä. Dykes ym. (2009) ovat todenneet, että hoitajalla ei ole aina riittävää tietoa potilaan kaatumisriskistä. Tämä käy ilmi tutkimuksessa, jossa hoitaja kertoo jättäneensä vastaamatta potilaskutsuun, koska pelkäsi potilaan pyytävän pääsyä vessaan, eikä hoitajalla ollut tietoa potilaan liikkumiskyvystä. Tämänkaltaiset tilanteet lisäävät hoitajan kokemaa stressiä työssä. Hoitotyö tarvitseekin toimivia ja tehokkaita apuvälineitä helpottamaan hoitotyötä ja parantamaan potilasturvallisuutta. Fall Tips -posterissa tieto potilaan liikkumiskyvystä on kaikkien hoitoon osallistuvien saatavilla. Näin ollen kuka tahansa osastolla oleva hoitaja voi vastata turvallisin mielin hoitajakutsuun. Fall Tips -mallin käyttö tekee hoitotyöstä sujuvampaa, mutta luo turvallisuuden tunteen potilaan lisäksi myös omaisille. Uusien toimintatapojen käyttöönottoon voi liittyvä usein haasteita ja jopa vastusta. Pienen askelin olemme kuitenkin matkalla kohti turvallisempaa ja toimivampaa hoitotyön tulevaisuutta.

Kirjoittajat:
Heidi Vänttinen, sairaanhoitaja AMK, kuntoutuksen YAMK opiskelija, terveysala
Maria Luojus, lehtori FT, terveysala

Lähteet:

Dykes, Patricia C., Adelman, Jason, Adkison, Lesley, Bogaisky, Michael, Carroll, Diane L., Carter, Eileen, Duckworth, Megan, Herlihy, Lisa, Hurley, Ann C., Khasnabish, Srijesa, Kurian, Susan, Lindros, Mary Ellen, Marsh, Kristen F., McNinney, Thanyanee, Ryan, Virgina, Scanlan, Maureen, Spivack, Linda, Shelley, Alexa, & Yu, Shao Ping 2018. Preventing falls in hospitalized patients: Engage patients and families in a three-step prevention process to reduce the risk of falls. American Nurse Today, 13(9), 8–13. Preventing falls in hospitalized patients: Engage patients and families in a three-step prevention process to reduce the risk of falls: EBSCOhost (savonia.fi). Viitattu 16.3.2022.

Dykes, Patricia C., Carroll, Diane L., Hurley, Ann C., Benoit, Angela & Middleton, Blackford 2009. Why do patients in acute care hospitals fall? Can falls be prevented? J Nurs Adm. 2009 Jun;39(6):299-304. doi: 10.1097/NNA.0b013e3181a7788a. Viitattu 17.3.2022.

Dykes, Patricia C., Duckworth, Megan, Cunningham, Stephanie, Dubois, Sasha, Driscoll, Melissa, Feliciano, Zinnia, Ferrazzi, Michael, Fevrin, Farah E., Lyons, Stephanie, Lindros, Mary Ellen, Monahan, Allison, Paley, Matthew M., Jean-Pierre, Saby & Scanlan, Maureen 2017. Pilot testing Fall TIPS (Tailoring Interventions for Patient Safety): a patient-centered fall prevention toolkit Joint Commission Journal on Quality & Patient Safety, 43(8), 403–413. https://doi-org.ezproxy.savonia.fi/10.1016/j.jcjq.2017.05.002. Viitattu 16.3.2022.

Fall T.I.P.S. Tailoring interventions for patient safety. About Fall Tips. Verkkojulkaisu. About Fall TIPS – A Patient-Centered Fall Prevention Toolkit. Viitattu 16.3.2022.

Kerminen, Hanna, Jäppinen, Anna-Maija, Kiviniemi, Kirsi, Tikkanen, Päivi & Havulinna, Satu 2019. Iäkkäiden henkilöiden lyhytaikaiseen sairaalahoitoon liittyvä toimintakyvyn arviointi kuntoutumisen käynnistäjänä. TOIMIA-suositukset. Verkkomateriaali. Päivitetty 3.10.2019.

Iäkkäiden henkilöiden lyhytaikaiseen sairaalahoitoon liittyvä toimintakyvyn arviointi kuntoutumisen käynnistäjänä – Duodecim (terveysportti.fi). Viitattu 15.3.2022.

Pajala, Satu 2016. Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy. Opas 16. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. THL_Opas_16_verkko.pdf (julkari.fi). Viitattu 15.3.2022.