Savonia-artikkeli: FarmGas-PS 2 – Biokaasua maatiloilta liikenteeseen

Miten biokaasua voidaan tuottaa hajautetusti maatiloilla ja hyödyntää keskitetysti paineistettuna tai nesteytettynä? – FarmGas-PS 2 -hanke luo siihen pohjoissavolaisen toimintakonseptin. Hankkeessa testataan myös biokaasumädätteestä ja raakalietteestä separoidun kuivajakeen käyttöä lypsylehmien kuivikkeena.

FarmGas-PS 2:ssa luodaan toimintakonsepti, jossa biokaasu tuotetaan hajautetusti maatiloilla tai maatilojen yhteisissä biokaasulaitoksissa. Konseptissa raakabiokaasu tai jalostettu biokaasu myydään ajoneuvokaasun (biometaanin) jakelijalle. Silloin ajoneuvokaasun jakelupisteen kapasiteettia voidaan nostaa myös raskaan liikenteen tarpeisiin.

Toimintakonsepti huomioi taloudellisten näkökulmien lisäksi biokaasulaitoksen tekniset ratkaisut, kuten biokaasun erilaiset jalostus-, nesteytys- ja kuljetusvaihtoehdot.

Toimintakonseptia verrataan tilanteeseen, jossa mukana ei olisi ulkopuolista ajoneuvokaasun jakelijaa. Biokaasulaitos toimisi silloin tilan tai tilojen yhteisenä laitoksena, ja tuottaisi lämpöä, sähköä tai ajoneuvokaasua, mutta liikennekaasu myytäisi laitoksella toimivasta jakelupisteestä.

Tilakohtaisten biokaasulaitosten liiketoimintamallit luodaan olemassa olevien pohjoissavolaisten maatilayritysten tietojen avulla. Pilottiyrityksille lasketaan biokaasulaitoksen tuottojen lisäksi laitoksen investointi- ja käyttökulut. Myös ravinteiden kierrätys huomioidaan.

Laskelmien pohjalta luotava toimintakonsepti julkaistaan kevään 2022 aikana. ”Pohjois-Savossa on oltu kiinnostuneita biokaasun tuotannosta jo pitkään. Hankkeessa tehtäviä skenaarioita voidaan hyödyntää maatilojen biokaasuinvestointien tukena sekä Pohjois-Savossa että muualla Suomessa”, sanoo johtava tutkija Saija Rasi Luonnonvarakeskuksesta.

Paikalliset näkemykset esille

Toimintakonseptin lisäksi hankkeessa tutkitaan biokaasun kasvuedellytyksiä Pohjois-Savossa. Biokaasun tuotanto ei yksinään riitä. Myös kaasun jakelijoiden, ostajien ja hallinnon näkemykset biokaasupolitiikasta ovat tärkeitä sekä tuotannon vakiinnuttamisessa että kysynnän luomisessa. FarmGas-PS 2 pyrkii tuomaan näitä näkemyksiä yhteen ja selvittämään, miten biokaasun käyttöä olisi mahdollista kasvattaa. Hankkeessa haastatellaan viljelijöitä, biokaasun käyttäjiä ja hallinnon edustajia.

Hankkeessa kehitetään biokaasuntuotannossa syntyvästä mädätteestä ja raakalietelannasta separoidun kuivajakeen kuivikekäyttöä. Kuivajakeen lisämateriaalina testataan muun muassa biohiiltä, metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvää kuitupuristetta ja pajuhaketta. Selvitettäviä kohteita on kuivikemateriaalin käytettävyys ja vaikutus eläinterveyteen. Kokeet tehdään aluksi Savonian laboratoriossa ja Luke Maaningan tutkimusnavetassa, ja myöhemmin myös pohjoissavolaisilla nautatiloilla. Erityisesti mielenkiinnon kohteena on kuivikekonseptin soveltuvuus uusien navetoiden kestokuivikealueille.

Lisätietoja FarmGas-PS 2 -hankkeesta löydät verkkosivuilta https://www.luke.fi/projektit/farmgas-ps-2/ tai projektipäälliköltä Saija Rasilta (saija.rasi@luke.fi). Projektin etenemistä voit seurata myös Luke Maaninka- ja Agrologiksi Savoniassa -Facebook ja Instagram-tilien kautta sekä Twitterissä aihetunnisteella #FarmGasPS. FarmGas-PS 2 – Kohti biokaasutuotannon käyttöönottoa lypsykarjatiloilla Pohjois-Savossa II -hanke toimii ajalla 1.6.2021–30.8.2023.

Luonnonvarakeskuksen ja Savonia-ammattikorkeakoulun toteuttamaa hanketta rahoittaa Euroopan unionin aluekehitysrahasto Pohjois-Savon liiton kautta. Mukana kehitystyössä ovat myös Kiuruvesi, Kuopio, Iisalmi, Vieremä, Pielavesi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Siilinjärvi sekä Valio Oy, MTK Pohjois-Savo, SKAL Itä-Suomi ry, Savon Voima ja Stora Enso.

Kirjoittajat:

Salla Ruuska, Savonia-ammattikorkeakoulu.

Saija Rasi, Elina Virkkunen, Auvo Sairanen, Kalle Aro ja Ville Pyykkönen, Luonnonvarakeskus.