Asumisyksikön rakennettua viherympäristöä.

Savonia-artikkeli: Green care -toiminnan hyödyntäminen kuntoutuksen kentällä

#SavoniaAMK

Green care voidaan nähdä sosiaalista kuntoutusta ja hyvinvointia edistävänä toimintamenetelmänä, joissa yhdistyvät luonnon erilaiset ulottuvuudet. Green care -toiminnassa luonto on tavoitteellisesti ihmisten hyvinvointia edistävä ja ylläpitävä tekijä. Toiminnan hyvinvointivaikutukset syntyvät luontoon perustuvilla toimintamenetelmillä, joissa ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta tuetaan ohjatusti. (Vehmasto ym. 2021, 9.)

Kesäkanala.
Kesäkanala.

Green care -menetelmän toiminta-ajatus pohjautuu toimintaan, jota toteutetaan erilaisissa luontoympäristöissä, kuten puutarhassa, metsässä, eläinavusteisesti tai maatilalla. Green care -toiminnassa käytetään erilaisia luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä, kuten: puutarhatoimintaa, maatilojen kuntouttavaa toimintaa, sekä erilaisia ekopsykologian menetelmiä.

Sosiaalisen kuntoutuksen menetelmänä Green care -toimintaa toteutetaan tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vaikuttavasti kohderyhmästä riippumatta. (Green Care Finland ry s.a.)

Green care -menetelmien hyvinvointivaikutukset syntyvät osallisuuden, yhteisöllisyyden ja toimijuuden kautta, jotka ovat sosiaalisen toimintakyvyn rakentumisen edellytyksiä, joihin sosiaalisen kuntoutuksen menetelmillä tähdätään. Sosiaalisen kuntoutuksen menetelmänä Green care -toiminnassa yhdistyvätkin osallisuus, yhteisöllisyys ja toimijuus sekä luonnon erilaiset elementit. (Kahilaniemi 2019, 53; Simonen 2007, 20).

Setlementti Ukonhattu mukana valtakunnallisessa pilottihankkeessa

Setlementti Ukonhattu ry tarjoaa asumispalveluja kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille sekä vanhuksille. Setlementti Ukonhattu on perustettu Leppävirralle vuonna 1995 ja se toimii yhtenä Suomen Setlementtiliiton jäsenyhdistyksenä. Setlementti Ukonhattu lähti mukaan Green care -pilottihankkeeseen vuonna 2021. Green Care -pilottihanke oli osa Sininauhaliiton ja Vihreän Veräjän yhteistyössä toteuttamaa valtakunnallista hanketta. Valtakunnallisen pilottihankkeen tarkoituksena oli juurruttaa Green care -toiminta osaksi hankkeessa mukana olevien sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoavien yhteistyötahojen toimintaan. Pilottihankkeessa otettiin Green care eli luontotoiminta osaksi asumispalveluiden toimintaa. (Vihreä Veräjä s.a.)

Green care -toiminnan nähtiin edistävän kehitysvammaisten sekä mielenterveyskuntoutujien toimintakykyä sekä hyvinvointia.

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää työntekijöiden kokemuksia Green care -toiminnasta, sen toteuttamisen mahdollisuuksista ja kehittämiskohteista Setlementti Ukonhattu ry:n palvelukodissa. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastatteluja. Teemahaastatteluihin osallistui asumispalveluyksikön työntekijöitä, jotka muodostuivat lähihoitajista, sosionomeista, terveydenhoitajasta sekä hoitoapulaisesta. Valtaosa työntekijöistä koki Green care -toiminnan tuoneen lisäarvoa asiakastyöhön. Sen nähtiin edistävän kehitysvammaisten sekä mielenterveyskuntoutujien toimintakykyä sekä hyvinvointia. Opinnäytetyön tulokset osoittivat erilaisten Green care -toimintojen edistävän asiakkaiden sosiaalista toimintakykyä osallisuuden, yhteisöllisyyden sekä toimijuuden vahvistumisen kautta.

Green care -toiminta sosiaalisen toimintakyvyn edistäjänä

Opinnäytetyön tavoitteena oli kerätyn tiedon perusteella kehittää Setlementti Ukonhatun kuntoutustoimintaa kehitysvammaisten sekä mielenterveyskuntoutujien toimintakyvyn ylläpitämisen sekä hyvinvoinnin tueksi. Tämän opinnäytetyön tuloksista voidaan tehdä johtopäätös, jonka mukaan Green care -toiminnan voidaan todeta tukevan Setlementti Ukonhatun asiakkaiden, kehitysvammaisten sekä mielenterveyskuntoutujien toimintakyvyn ylläpitämistä sekä hyvinvointia sosiaalisen toimintakyvyn edistämisen näkökulmasta.

Opinnäytetyön tulokset olivat myönteisiä ja rohkaisevat jatkamaan Green care -toiminnan kehittämistä edelleen osaksi arkipäiväistä kuntoutustoimintaa.

Kirjoittaja:

Salla Siikavirta, opiskelija, kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK).

Lähteet:

VEHMASTO, Elina, SALONEN, Kirsi, ILMARINEN, Katja, HIRVONEN, Johanna, SAARINEN, Suvi, PEURANIEMI, Teemu, PAAKKOLANVAARA, Jane-Veera, AHO, Maarit ja LIPPONEN, Maija. Suomalainen Green Care: Green Care- toimintatavan käsikirja & LuontoVoiman ja LuontoHoivan laatutyökirja. Luonnonvarakeskus (Luke) ja Green Care Finland ry. Luonnonvarakeskus (Luke), Helsinki 2021. [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2021-11-23.] Saatavilla: https://www.gcfinland.fi/tiedostopankki/503/Green_Care_tyokirja_2021.pdf

Green care Finland ry s.a. Ympäristön merkitys kuntoutuksessa. [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2021-08-20.] Saatavilla: https://www.gcfinland.fi

KAHILANIEMI, Eeva 2019. Viherympäristöt ja puutarhat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjinä. Levón- instituutin julkaisussa: Kohti luonnollista hyvinvointia. Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen. Ylilauri, Martta & Yli-Viikari, Anja 2019. Vaasan yliopisto. [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2021-08-26.] Saatavilla: https://osuva.uwasa.fi

Setlementti Ukonhattu ry s.a. Ukonhattu. [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2021-07-19.] Saatavilla: http://www.ukonhattu.fi

SIMONEN, Mika 2007. Sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin menetelmät. Teoksessa: Pohjolainen, Pertti, Sarvimäki, Anneli & Syren, Ilkka (toim.). Toimintakykyä ja sosiaalista tukea iäkkäiden, omaisten ja työntekijöiden arjessa. 2007. Ikäinstituutin julkaisuja. [verkkojulkaisu]. [Viitattu 2022-03-15.] Saatavilla: https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2016/12/Oraita-3-2007-PDF.pdf#page=20

SUOMALAINEN, Nina 2021. Setlementti Ukonhattu ry:n kesän aikaista Green care- toimintaa. Valokuva. 2021. Leppävirta.