Vanhuksen kädet nuoremman henkilön kädessä.

Savonia-artikkeli: Hoitohenkilökunnan palliatiivisen ja saattohoidon perustason osaaminen Pohjois-Suomessa

#SavoniaAMK

Suurin osa palliatiivisista- ja saattohoitopotilaista hoidetaan kolmiportaisen mallin perus- ja A- tasoilla. Perustasolle kuuluvat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon kotihoidon yksiköt ja kotisairaanhoito. (THL 2022.) Palliatiivisen- ja saattohoidon laadukas hoito edellyttää hoitotyön ammattilaisilta kokonaisvaltaista osaamista. Henkilökunnan osaamisen puutteella on vaikutusta palliatiivisen hoidon toteutumiseen.

Perustasolla on osattava saattohoidon perusasiat, johon kuuluu palliatiivisen hoidon tarpeen tunnistaminen. Tavoitteena on asiakkaiden ohjautuminen palliatiiviseen hoitoon oikea-aikaisesti. Perustasolla keskeinen osaaminen on perustason oirehoito, parantumattoman kuolemaan johtavan sairaustilanteen tunnistaminen, elämän loppuvaiheen hoitosuunnitelman ja saattohoitopäätöksen tekeminen, erityistason tuen tarpeessa olevan potilaan tunnistaminen sekä potilaan ja hänen läheistensä psykososiaalisen ja eksistentiaalisen tuen tarpeen tunnistaminen ja huomioiminen hoidossa, lisäksi hyvät vuorovaikutustaidot. Pyykkiset oireet ja näiden huomioiminen ja oireiden tunnistaminen ovat osa palliatiivista hoitoa. Somaattiset oireet vaikeuttavat psyykkisten oireiden arviointia. Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan hoidon tarpeet voivat olla moninaiset, jolloin moniammatillinen työryhmä tekevät mahdolliseksi sen, että potilaan hoidon tarpeeseen voidaan vastata. Palliatiivisen potilaan hoito on kokonaisvaltaista, jossa huomioidaan yksilölliset tarpeet. (THL 2022.)

Pohjois-Suomessa selvitettiin kotihoidon hoitohenkilökunnan palliatiivisen ja saattohoidon perustason osaamista. Selvitys toteutettiin kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä käyttäen. Tulosten perusteella kotihoidon hoitotyöntekijöillä on palliatiivisen ja saattohoidon hyvää osaamista kivun hoidosta, oirehoidosta ja potilaan sekä omaisen kohtaamisesta ja vuorovaikutuksesta, hoitolinjauksista ja ennakoivasta hoitosuunnitelmasta. Kehitettäviä osa-alueita ovat koulutuksen ja palvelujärjestelmäosaamisen lisääminen. (Rantahalvari 2023.)
Osaamisen varmistamiseksi palliatiivisen hoidon opetus tulisi integroida ammattilaisten peruskoulutukseen soveltuvin osin. Lisä- ja täydennyskoulutus tulisi mahdollistaa henkilökunnalle. Organisaatioissa tulisi osaamisen varmistamista seurata esimerkiksi osallistumistodistuksin. (THL 2022.)

Kirjoittajat:
Sari Rantahalvari, Sh, Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK) -opiskelija, Savonia-ammattikorkeakoulu
Elina Turunen, TtT sh-diakonissa Lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:
Rantahalvari, Sari 2023. Hoitohenkilökunnan palliatiivisen ja saattohoidon perustason osaaminen Pohjois-Suomessa. YAMK-opinnäytetyö. Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito-tutkinto-ohjelma. Savonia-ammattikorkeakoulu.

Saarto, Tiina, Lyytikäinen, Matti, Ahtiluoto, Satu, Junttila, Kristiina, Lehto, Juha, Finne-Soveri, Harriet, Hammar, Teija & Forsius, Pirita 2022. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kansallinen laatusuositus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Helsinki. https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/144065/OHJ2022_004_08042022.pdf?sequence=4&isAllowed=y.