Tyttö kädet ojennettuna, sormet eri värisin öljyvärein maalattuina.

Savonia-artikkeli: Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmä Iisalmen varhaiskasvatuspalveluissa

#SavoniaAMK

Ihmeelliset vuodet -ohjelmakokonaisuuden ideana on se, että kasvattajat, opettajat ja huoltajat työskentelevät yhdessä lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi. Ihmeelliset vuodet -ohjelmiin kuuluvat vanhemmille suunnatut ennaltaehkäisevät ja hoitavat ohjelmat, varhaiskasvattajille ja alakoulun opetushenkilöstölle suunnattu ryhmänhallintamenetelmä ja lapsille omat ohjelmaosionsa.

Iisalmessa on kouluttauduttu Kasvun tuki -tietolähteessä arvioituihin menetelmiin kuuluvaan Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmään: Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmä ammattikasvattajille – Kasvun tuki

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmän avulla kasvattajia koulutetaan pyramidimallin mukaisesti ensin luomaan vahva vuorovaikutuksellinen perusta hänen, lapsen ja perheen kanssa. Avoimen ja luottamuksellisen perustan avulla on helpompi vahvistaa kaikkien lasten itsetuntoa ja vahvistaa heidän taitojaan. Ohjelman keinoin lapsia tuetaan itsesäätelyn, hyvän kaveruuden ja käytöksen taidoissa.

Kehittämistyöni tarkoituksena oli luoda vuosikello ryhmänhallintamenetelmän tueksi. Vuosikello on paikallinen työkalu, eikä se ole virallinen Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallinnan menetelmän osa. Vuosikellon avulla tuetaan vuorovaikutusta ja vahvistetaan varhaista tukea.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2022) mainitaan, että pedagogiseen tukeen kuuluvat esimerkiksi sensitiiviset ja saavutettavat vuorovaikutus- ja kommunikointitavat. Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä voi olla käytössä yhteinen ja johdonmukainen pedagoginen tai erityispedagoginen työtapa tai menetelmä. Menetelmää voidaan soveltaa ja toteuttaa koko ryhmän yhteisenä toimintana. Inklusiivisen arvoperustan mukaisesti tuki suunnitellaan osana koko vertaisryhmän toimintaa.

Painopiste on ammattilaisen työotteen kehittämisessä

Ihmeelliset vuodet -ohjelma on Carolyn Webster-Strattonin (2011) johdolla kehitelty ryhmänhallinnan menetelmä, joka keskittyy ylivilkkaiden, tarkkaamattomien ja aggressiivisesti käyttäytyvien lasten tukemiseen. Menetelmän perusajatuksena on positiivisen käytöksen tukeminen ja ei-toivotun huomiotta jättäminen. Webster-Strattonin (2011, 63) mukaan kehuminen ja kannustaminen lisäävät lapsen itseluottamusta. Ne myös edistävät positiivisten suhteiden syntymistä, tukevat sosiaalista ja emotionaalista kehitystä sekä oppimistaitoja.

Opettajan ja kasvattajan toiminnalla on suuri merkitys. Haastavasti käyttäytyvät lapset tarvitsevat kehumista ja kannustusta. He kaipaavat huomiota, mutta hakevat sitä toisinaan käyttäytymällä huonosti. Opettajan vastuulla on löytää pienetkin positiiviset teot ja hetket ja osata tarttua niihin. (Webster-Stratton 2011, 68–69.)

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmän juurruttaminen Iisalmeen

Iisalmen kaupungin varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmä vuonna 2019, kun varhaiskasvatuksen erityisopettaja Päivi Hiltunen ja varhaiskasvatuksen opettaja Jaana Puurtinen suorittivat Ihmeelliset vuodet -ryhmänohjaajakoulutuksen. He ehtivät ohjata Iisalmessa kaksi (2) ryhmää varhaiskasvatuksen työntekijöitä menetelmän osaajiksi ennen COVID-19-pandemian puhkeamista.

Olin mukana ensimmäisessä paikallisessa ryhmänhallintamenetelmän koulutusryhmässä ja innostuin tästä menetelmästä. Olen nyt kolmen toimintakauden ajan työskennellyt menetelmän keinoilla ja huomasin nopeasti toimintakauden kuluessa, että on haastavaa toimia tehokkaasti menetelmän mukaisesti, koska selkeä aikataulu puuttuu.

Valitsin Ihmeelliset vuodet -vuosikellon kehittämistyöni kohteeksi kentältä lähtevästä tarpeesta. Vuosikellon avulla voidaan helpottaa menetelmän käyttämistä osana varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa. Ihmeelliset Vuodet on manualisoitu, vahvan tutkimusnäytön ohjelma. Kaikki menetelmäkoulutukset ja käyttöönotto toteutetaan samalla tavalla ohjelman mukaisesti ympäri maailmaa, jolloin tutkimusnäyttö on mitattavissa ja vertailtavissa. Tekijänoikeudet ovat Yhdysvalloissa pääorganisaatiossa, jonka omistaa ja hallinnoi Carolyn Webster-Stratton. Webster-Stratton vastaa kaikesta kehittämistyöstä ja julkaisee kaiken menetelmään liittyvän materiaalin (Granlund 2022). Tämän vuoksi kehittämistyöni raportin ja vuosikellon nimeä muutettiin vastaamaan tekijänoikeuksia. Vuosikello on vapaamuotoinen työkalu, joka on tehty Iisalmen varhaiskasvatuksen käyttöön. Ihmeelliset vuodet -ryhmänohjaajat ovat vapaaehtoisesti suostuneet arvioimaan ja auttamaan vuosikellon tekemisessä. Vuosikelloon merkittiin lähteet, joita sen tekemisessä käytettiin, eikä siinä ole kuvia eikä muita tekijänoikeudellista materiaalia kopioituna. Vuosikello lähettiin tarkastettavaksi Kati Granlundille ennen sen käyttöönottoa.

Ensisijaisesti vuosikello tehtiin varhaiskasvatuksen kasvattajien tarpeisiin, mutta välillisesti vuosikellosta hyötyvät myös perheet ja lapset. Tavoitteena on tukea ja kehittää Iisalmen kaupungin varhaiskasvatuksen lasten tunnetaitoja, jotka edistävät lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Vuosikellon avulla Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallinta menetelmää voidaan tuoda paremmin osaksi toimintakauden suunnittelua ja näin varmistetaan, että menetelmän mukainen toiminta etenee toivotusti. Vuosikellon avulla luodaan selkeä ohje Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmän mukaiseen toimintaan.

Vuosikellossa on selkeät ja helposti ymmärrettävät ohjeet, joiden mukaan voi toimia myös työntekijä, joka ei ole osallistunut ryhmänhallintamenetelmän koulutukseen. Ryhmänhallintamenetelmän ohjauskoulutukseen osallistuminen syventää menetelmän oppeja.

Ihmeelliset vuodet -vuosikello on tulostettavassa muodossa oleva Word-ohjelmalla tehty tiedosto, johon on selkeästi ja tiiviisti koottu harjoiteltava tehtävä tai toiminta jokaiselle kuukaudelle. Vuosikelloa varten tarvittava tieto saatiin Ihmeelliset vuodet -ohjausmateriaalista ja aiheen kirjallisuudesta. Tarkoituksena oli saada vuosikellosta visuaalisesti kiinnostava käyttäen värejä, muotoja ja tiivistettyä tekstiä. Näin se on kiinnostava ja helposti käytäntöön otettava.

Kuva 1. Kuvakaappaus Ihmeelliset vuodet -vuosikellosta. (Lähde: Marjo Tienpään kehittämistyön tuotos, vuosikello.)

Vuosikellon kehittämistyön arviointi

Kehittelyn kaikissa vaiheissa hankin palautetta ja arviointia. Lähetin vuosikellon arvioitavaksi Ihmeelliset vuodet -ryhmänohjaajille sekä Iisalmen kaupungin varhaiskasvatusjohtajalle. FORMS-kyselyssä oli kolme kysymystä ja tilaa vapaalle kommentoinnille. Lähetin vuosikellon myös sähköpostilla Turun yliopistoon lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen kehityspäällikkö Kati Granlundille, joka vastaa Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallinnan menetelmästä Suomessa. Lisäksi sain kehittämisehdotuksia ohjaavalta opettajaltani. Saamani palautteiden mukaan työstin vuosikelloa. Tapasin Ihmeelliset vuodet -ryhmänohjaajat ja muokkasimme vielä yhdessä vuosikellon lopulliseen muotoonsa.

Kehittämistyön tekeminen oli mielenkiintoista ja motivoivaa, koska sen kautta syntynyt vuosikello hyödyttää välittömästi itseäni sekä muita varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Välillisesti vuosikellosta hyötyvät myös kaikki varhaiskasvatuksen lapset. Parantamalla varhaiskasvatuksen työntekijöiden menetelmäosaamista tuemme samalla varhaiskasvatussuunnitelman mukaista laadukasta yleisen tuen tasoista pedagogiikkaa sekä lasten kasvua, kehitystä ja oppimista.

Kehittämistyöni prosessi on kasvattanut ja kehittänyt omaa osaamistani. Uuden tiedon lisäksi Ihmeelliset vuodet -ohjauksessa saadun materiaalin kertaaminen palautti ohjauksessa saadut opit mieleeni. Pystyn hyödyntämään näitä oppeja työssäni koko ajan ja tuon niitä myös työyhteisöni tietoisuuteen. Toivottavasti vuosikello saadaan Iisalmessa koko varhaiskasvatuksen henkilöstön apuvälineeksi viimeistään elokuussa 2023.

Kirjoittajat:
Marjo Tienpää, opiskelija, varhaiskasvatuksen sosionomin opinnot 60 op. Savonia-ammattikorkeakoulu

Kaija Rautaparta-Pennanen, sosiaali- ja terveysalan opettaja ja kehittämistyön ohjaaja, Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:
Granlund, Kati 2022. Kehityspäällikkö. Turun yliopisto. Ihmeelliset vuodet -vuosikello. Yksityinen sähköpostiviesti 28.11.2022. Viestin saaja: Marjo Tienpää.

Incredible Years. https://incredibleyears.com/about/incredible-years-series/. Viitattu 7.2.2023.

Kasvun tuki julkaisuaika tuntematon. Ihmeelliset vuodet. Ryhmänhallintamenetelmä ammattikasvattajille. Verkkojulkaisu. Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmä ammattikasvattajille – Kasvun tuki. Viitattu 8.2.2023.

Tienpää, Marjo 2023. Ihmeelliset vuodet -vuosikello. Kehittämistyö. Savonia-ammattikorkeakoulu. Viimeistelyvaiheessa 8.2.2023.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2022_1.pdf. Viitattu 7.2.2023.

Webster-Stratton, Carolyn 2011. Kuinka edistää lasten sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja. Espoo: Oriental xPress Oy.